RPOWZ, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś priorytetowa 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie.

DZIAŁANIE 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

 • termin ogłoszenia konkursu: 28.września 2018 r
 • termin zakończenia naboru wniosków: 04. Stycznia 2019 r.

Zapraszam do zapoznania się z fiszką informacyjną działania 1.5. [pobierz plik PDF]

Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami powiązanymi. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach konkursu: 52 640 000 Zł

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

- 55% - mikro, małych przedsiębiorców,

- 45% - średnich przedsiębiorców.

Przewidywana maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu  - brak

Przewidywana maksymalna kwota dofinansowania projektu – 4 000 000, 00 PLN

Dla Województwa Zachodniopomorskiego wytypowano 5 obszarów regionalnych specjalizacji:

 1. biogospodarka (Rozumiana, jako działalność polegająca na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz procesów biologicznych do tworzenia nowych produktów i usług, oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowobadawczy. Stworzenie bardziej innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki łączącej ze sobą zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe i wykorzystywanie zasobów odnawialnych.),
 2. działalność morska i logistyka (W tym technika morska, przemysł i usługi związane z gospodarką morską),
 3. przemysł metalowo-maszynowy (odlewnictwo metali, obróbka metali, różnego rodzaju produkcja narzędzi i urządzeń, produkcja statków, łodzi, lokomotyw oraz naprawa i konserwacja maszyn, statków i łodzi),
 4. usługi przyszłości (technologie informacyjne i telekomunikacyjne, informatyczne, przemysły kreatywne, tj. reklama, film i wideo, architektura, muzyka, sztuka, gry komputerowe i wideo, działalność wydawnicza, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizja, projektowanie mody.),
 5. turystyka i zdrowie (turystyka uzdrowiskowa i medyczna, turystyka Spa & wellness, rozwój przemysłu czasu wolnego)

Zidentyfikowano 8 następujących Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego:

 1. Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
 2. Zaawansowane wyroby metalowe
 3. Produkty drzewno-meblarskie
 4. Opakowania przyjazne środowisku
 5. Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
 6. Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
 7. Multimodalny transport i logistyka
 8.  Produkty oparte na technologiach informacyjnych

WYDATKI KWALIFIKOWANE W DO DOFINANSOWANIA RAMACH RPOWZ DZIAŁANIE 1.5.

 1. nabycie środków trwałych,
 2. nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej - w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że stanowią nie więcej niż 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych5 i terenów opuszczonych6, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%),
 3. zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem że:
 4. a) są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu,
 5. b) prowadzą do zwiększenia wartości środka trwałego,
 6. c) zostały wyodrębnione w budżecie projektu.
 7. nabycie wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem, że:
 8. a) należy z nich korzystać wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
 9. b) muszą podlegać amortyzacji,
 10. c) należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą osobowo i kapitałowo,
 11. d) muszą być włączone do ewidencji księgowej przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez okres trwałości projektu, tj. przez co najmniej 3 lata od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta,
 12. e) w przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych niedostępnych powszechnie w sprzedaży, tworzonych na indywidualne potrzeby beneficjenta tj. oprogramowania dedykowane, licencje wyłączne, patenty, know-how itp. wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w polu C.1 Biznes Planu, stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie, metodę i wyniki szczegółowej wyceny niniejszej wartości niematerialnej i prawnej.
 13. dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego, pod warunkiem obowiązkowego zakupu przez beneficjenta aktywów stanowiących przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu oraz:
 14. a) w przypadku zastosowania w ramach projektu finansowania w drodze leasingu finansowego, wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta, związanej ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu,
 15. b) maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu. Oznacza to, że kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa, niż rynkowa wartość dobra będącego przedmiotem leasingu określona w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Wycena może zostać zastąpiona udokumentowaniem wyboru przedmiotu leasingu w procedurze przetargowej zapewniającej zachowanie uczciwej konkurencji.
 16. c) środki w ramach pomocy unijnej na realizację umów leasingu są wypłacane leasingobiorcy zgodnie z faktycznie spłacanymi ratami leasingu.
 17. d) w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcowy termin realizacji projektu, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są wyłącznie raty leasingowe, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie oraz faktycznie zapłacone w tym okresie.
 18. zakup środków transportu – ograniczony do rodzaju 743 oraz podgrupy 76 zgodnie z klasyfikacją środków trwałych.

UWAGA:

 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach działania 1.5 są wydatki spełniające wymagania określone dla inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 2. W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech lat obrotowych poprzedzających rozpoczęcie prac związanych z projektem.
 3. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac związanych z projektem.

Kryteria wyboru projektów inwestycyjnych do wsparcia w ramach RPOWZ działanie 1.5.:

Wybór projektów do realizacji opiera się na kryteriach zaakceptowanych przez Komitet monitorujący.

Pod względem kawalifikowalności projektu.

Przedmiot projektu musi wpisywać się w rodzaje działalności wskazane jako inteligentne lub regionalne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego.

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie musi być zgodne z działalnością, identyfikowaną na podstawie kodów PKD przypisanych do poszczególnych specjalizacji, które zostaną wyszczególnione w dokumentacji konkursowej.

Projekty oceniane są pod względem wykonalności.

Wnioskodawca powinien mieć potencjał pod względem rynkowym, technicznym, technologicznym organizacyjnym, osobowym i finansowym do realizacji przedsięwzięcia, osiągnięcia jego celów i utrzymania rezultatów w wymaganym minimum trzyletnim okresie po zakończeniu inwestycji a najlepiej w dłuższej perspektywie czasowej.

Punktowane kryteria wyboru projektów inwestycyjnych do wsparcia.

Punkty uzyskane w danym kryterium mają również przyznane zróżnicowane wagi, uzależnione od ważności danego kryterium dla ostatecznej atrakcyjności projektu.

 

 1. Wpływ projektu na rozwój gospodarki regionu.

Punkty przyznawane są za stopień, w jakim cele projektu odpowiadają zmieniającym się potrzebom i priorytetom na szczeblu regionalnym lub lokalnym.

W jakim stopniu projekt przyczyni się do rozwiązania problemów wskazanych w dokumentach strategicznych i w RPO WZ 2014-2020, dotyczących:

 • innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki, tzn. w jakim stopniu poziom innowacyjności wdrażanych w projekcie rozwiązań ma znaczenie dla rozwoju zachodniopomorskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy konkurencyjności regionu na tle kraju i w skali międzynarodowej oraz w jakim stopniu projekt koresponduje ze wskaźnikiem strategicznym określonym w RPO WZ 2014-2020 właściwym dla PI 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. (tj. Zwiększenie średniego udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług)
 • współpracy przedsiębiorstw z sektorem B+R, tzn. w jakim stopniu realizacja przedsięwzięcia jest konsekwencją dotychczasowej współpracy przedsiębiorstwa z sektorem B+R

Możliwa liczba punktów do uzyskania w skali 1-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 5 pkt.).

 1. Komplementarność projektu.

Punkty przyznawane są za stopień komplementarności projektu:

 • względem innych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo lub jego kooperantów, tzn. czy realizacja projektu w sposób znaczący i bezpośredni uzupełnia efekty innego projektu – możliwa ocena do 3 pkt.
 • względem działań zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie bądź aktualnie podejmowanych przez samorządy lokalne na danym terenie w obszarze dostępności terenów inwestycyjnych, rynku pracy, edukacji (w tym szkolnictwa zawodowego), dostępności komunikacyjnej – możliwa ocena do 1 pkt.
 • względem koncepcji w ramach Kontraktu Samorządowego podpisanego* dla obszaru, na którym realizowany jest projekt – możliwa ocena do1 pkt.

Projekt, dla którego nie wykazano komplementarności z innymi przedsięwzięciami/działaniami uzyskuje 0 punktów.  0 punktów w tym kryterium nie dyskwalifikuje projektu.

Możliwa liczba punktów do uzyskania w skali 0-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 5 pkt.).

 1. Gotowość do realizacji projektu.

Punkty przyznawane są za posiadanie wymaganych pozwoleń, decyzji, których uzyskanie wynika z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzenia postępowania OOŚ, uzyskania wymaganych koncesji. Projekt jest gotowy do realizacji, jeśli nie wymaga regulowania powyższych kwestii bądź uzyskane są już wszystkie niezbędne pozwolenia, decyzje, o których mowa powyżej.

Wnioskodawca jest gotowy do realizacji przedsięwzięcia:

 1. w pełni – 3 pkt.
 2. w stopniu znaczącym – 2 pkt.
 3. w niewielkim stopniu – 1 pkt.
 4. nie jest gotowy – 0 pkt.

Możliwa liczba punktów do uzyskania w skali 0-3; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 2 (maksymalnie 6 pkt.).

 1. Konkurencyjność wnioskodawcy.

Punkty przyznawane są za stopień, w jakim projekt wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Uwzględnienie skali konkurencyjności (co najmniej ponadregionalnej) oraz możliwości budowania przewagi konkurencyjnej trwałej w czasie.

Możliwa liczba punktów do uzyskania w skali 1-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 3 (maksymalnie 15 pkt. – bardzo ważne kryterium).

 1. Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o design:

Ocenie podlegać będzie czy:

 • przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług zostały przygotowane w oparciu o proces rozwoju nowego produktu, uwzględniającego etap projektowania wzorniczego,
 • wnioskodawca posiada brief, specyfikację produktu, dokumentację techniczną, dokumentację technologiczną.

Możliwa liczba punktów do uzyskania w skali 0-2; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 2 pkt.).

 1. Zabezpieczenie praw własności intelektualnej

Ocenie podlegać będzie czy:

 • Wnioskodawca posiada procedury w zakresie zarządzania własnością intelektualną w kontekście realizowanego przedsięwzięcia
 • Wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej dotyczącymi realizowanego przedsięwzięcia (udokumentowane posiadanie praw)
 • Wnioskodawca przeanalizował kwestię własności intelektualnej w zakresie realizowanego przedsięwzięcia i jego planowanych rezultatów i jeśli konieczne to przewidział sposób i zakres ochrony własności intelektualnej.

Jeżeli Wnioskodawca nie odniósł się do kwestii własności intelektualnej w projekcie – 0 punktów.

Możliwa liczba punktów do uzyskania w skali 0-1; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 3 (maksymalnie 3 pkt.).

 1. Efektywność dofinansowania:

W ramach kryterium sprawdzane i punktowane będzie czy Wnioskodawca ubiega się w ramach naboru o poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu niższy niż maksymalny poziom dofinansowania określony przepisami o pomocy publicznej. Oceny należy dokonać zgodnie z następującymi zasadami:

 • poniżej 3 punktów procentowych (0 pkt.= 0 pkt.),
 • co najmniej 3 punktów procentowych (1 pkt. = 2 pkt.),
 • co najmniej 5 punktów procentowych (2 pkt.=4 pkt.),
 • co najmniej 7 punktów procentowych (3 pkt.=6 pkt.),
 • co najmniej 10 punktów procentowych (5 pkt.=10 pkt.)

Możliwa liczba punktów do uzyskania w skali 0-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 2 (maksymalnie 10 pkt.).

Zmniejszenie procentowego udziału dotacji w kosztach kwalifikowanych projektu warunkuje uzyskanie punktów w ocenie.

 1. Optymalne rozwiązania realizacji projektu oraz analiza ryzyka.

Punkty przyznawane są za wybór optymalnych rozwiązań realizacji projektu oraz analizę ryzyka. Jeśli:

 • dokonano wiarygodnej analizy rozwiązań alternatywnych, przedstawiono inne opcje, lecz nie wykazano, że wybrana opcja jest optymalna - 1 pkt.

lub

 • przedstawiono inne opcje oraz uzasadniono, że stosunek relacji kosztów do rezultatów w wybranej opcji jest optymalny lub uzasadniono, że nie ma innych wariantów realizacji inwestycji – 3 pkt.

Jeśli:

 • wnioskodawca przeprowadził wiarygodną analizę ryzyka związanego z wybraną opcją projektu–1 pkt.
 • wnioskodawca zaplanował wiarygodny plan reakcji na prawdopodobne sytuacje, które mogą utrudniać realizację projektu – 1 pkt.

 

Możliwa liczba punktów do uzyskania w skali 1-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 5 pkt.).

 1. Innowacyjność projektu

Punkty przyznawane są za stopnień, w jakim projekt wiąże się z wprowadzeniem innowacji produktowej bądź procesowej wg poniższych zasad:

 1. W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona innowacja produktowa tzn. projekt zakłada wprowadzenie produktu (lub usługi) charakteryzującego się nowością - w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności - w porównaniu do produktów dostępnych na docelowym rynku:
 • regionalnym – 1 pkt. (3 pkt.)
 • krajowym – 2 pkt. (6 pkt.)
 • światowym – do 3 pkt. (9 pkt.)
 1. Realizacja projektu polega na wdrożeniu do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy:
 • - co najmniej w skali regionalnego rynku – 1 pkt. (3 pkt)
 • - co najmniej w skali polskiego rynku – do 2 pkt. (6 pkt).

Projekt, który zakłada wprowadzenie innowacji procesowej lub produktowej w skali mniejszej niż regionalna otrzymuje 0 punktów. 0 punktów w tym kryterium nie dyskwalifikuje projektu.

Uwzględnienie m.in. czy produkt (usługę) cechuje wystarczający lub znaczący stopień nowości czy też jego cechy, charakterystyki/ nowe funkcjonalności są mało znaczące i nie zawierają w sobie wystarczającego stopnia nowości.

Uwzględnienie w jakim stopniu technologia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali polskiego rynku oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

W ramach kryterium zastosowanie ma definicja innowacyjności produktowej i procesowej zgodnie z Podręcznikiem Oslo.

Innowacja produktowa:

Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych. Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów/usług dotychczas wytwarzanych/świadczonych przez firmę. Znaczące udoskonalenie istniejących wyrobów może polegać na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych produktów. Innowacje produktowe w sektorze usług mogą polegać na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie świadczenia usług (na przykład na podniesieniu sprawności czy szybkości ich świadczenia), na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług.

Innowacja procesowa:

Innowacja w obrębie procesu, polegająca na wdrożeniu nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Metody produkcji to techniki, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do produkcji wyrobów. Metody dostawy dotyczą logistyki firmy i obejmują urządzenia, oprogramowanie i techniki wykorzystywane do nabywania środków produkcji, alokowania zasobów w ramach firmy lub dostarczania produktów końcowych. Do innowacji w obrębie procesów zalicza się nowe lub znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług. Mogą one polegać na znaczących zmianach w zakresie sprzętu i oprogramowania stosowanego w firmach usługowych lub na zmianach w zakresie procedur lub technik wykorzystywanych do świadczenia usług.

Możliwa liczba punktów do uzyskania w skali 0-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 3 (maksymalnie 15 pkt. – bardzo ważne kryterium).

 1. Wdrożenie innowacji nietechnologicznej.

Ocenie podlega, czy realizacja projektu przyczyni się dodatkowo do wdrożenia innowacji nietechnologicznej w Przedsiębiorstwie

Możliwa liczba punktów do uzyskania w skali 0-1; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 1 pkt.).

Innowacje nietechnologiczne dzielą się na innowacje organizacyjne oraz innowacje marketingowe.

Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Celem innowacji organizacyjnych może być osiągnięcie lepszych wyników poprzez redukcję kosztów administracyjnych lub kosztów transakcyjnych, podniesienie poziomu zadowolenia z pracy (a tym samym wydajności pracy), uzyskanie dostępu do aktywów niebędących przedmiotem wymiany handlowej (takich jak nieskodyfikowana wiedza zewnętrzna) czy obniżenie kosztów dostaw. Innowacje organizacyjne w zakresie przyjętych przez firmę zasad działania (business practices) polegają na wdrażaniu nowych metod organizowania rutynowych działań i procedur regulujących pracę firmy. Innowacje w zakresie organizacji miejsca pracy polegają na wdrożeniu nowych metod podziału zadań i uprawnień decyzyjnych wśród pracowników, aby dokonać podziału pracy w ramach pionów oraz pomiędzy pionami (i jednostkami organizacyjnymi). Innowacją taką jest także wdrożenie nowych koncepcji strukturyzacji działań, jak np. integracja różnych rodzajów działalności firmy.

Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej. Celem innowacji marketingowych jest lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, otwarcie nowych rynków zbytu lub nowe pozycjonowanie produktu firmy na rynku dla zwiększenia sprzedaży. Cechą wyróżniającą innowacje marketingowe wśród innych zmian w zakresie instrumentarium marketingowego firmy jest to, że polegają one na wdrożeniu metody marketingowej niestosowanej dotychczas przez daną firmę. Musi być ona elementem nowej koncepcji lub strategii marketingowej stanowiącej znaczące odejście od metod marketingowych stosowanych dotychczas. Nowa metoda marketingowa może być opracowana przez innowacyjną firmę we własnym zakresie lub przyswojona od innych firm lub podmiotów. Nowe metody marketingowe mogą być wdrażane zarówno na potrzeby nowych, jak i już istniejących produktów. Do innowacji marketingowych zalicza się znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji produktów (product design) stanowiące element nowej koncepcji marketingowej. Wspomniane tu zmiany w projekcie/konstrukcji produktów polegają na zmianie formy i wyglądu produktów nie prowadzącej do zmiany ich cech funkcjonalnych ani użytkowych.

Nowe metody marketingowe w zakresie dystrybucji produktów (product placement) polegają przede wszystkim na wprowadzeniu nowych kanałów sprzedaży. Kanały sprzedaży oznaczają tu metody stosowane w celu sprzedawania wyrobów i usług klientom, lecz nie metody logistyczne (transport, magazynowanie i przeładunek produktów), gdyż te ostatnie wiążą się przede wszystkim z podnoszeniem efektywności.

Nowe metody marketingowe w zakresie promocji produktów (product promotion) polegają na stosowaniu nowych koncepcji promowania wyrobów i usług firmy.

Innowacje w zakresie kształtowania cen (pricing) polegają na zastosowaniu nowych strategii cenowych dla sprzedaży wyrobów lub usług firmy na rynku.

Zmiany sezonowe, regularne lub inne rutynowe zmiany w zakresie narzędzi marketingowych generalnie nie są uznawane za innowacje marketingowe. Aby mogły one zostać zaliczone do tej kategorii, powinny dotyczyć metod marketingowych niestosowanych dotychczas przez firmę.

UWAGA:

Wdrożenie innowacyjności nietechnologicznej podlega ocenie w formie wskaźnika rezultatu i wymaga podania metodologii weryfikacji realizacji wskaźnika oraz źródeł danych do tej weryfikacji.

 1. Wdrażanie wyników prac B+R

Projekt zakłada wykorzystanie w ramach projektu elementów wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorcę lub zakupionych od jednostki naukowej (bądź od niej nabywanych).

Ocenie podlegają wyniki prac B+R dotyczące produktu będącego efektem projektu lub technologii będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie (lub jej elementów).

Weryfikacji wymaga czy wyniki prac B+R, które mają być wykorzystane w ramach inwestycji będącej przedmiotem projektu są faktycznie istotne z punktu widzenia zakładanego efektu projektu.

Ocena dokonywana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w załącznikach, w których Wnioskodawca podaje koszty i zakres przeprowadzonych bądź nabywanych wyników prac B+R.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 5 pkt.).

Definicje prac badawczo-rozwojowych:

 1. „Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
 2. „Badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
 3. Można również rozważyć wdrażanie prac B+R w formie nieopatentowanej wiedzy technicznej (NWT), którą można rozumieć, jako wiedzę techniczną, która:
 • umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług,
 • jest wynikiem opracowań własnych dysponenta (wnioskodawcy lub podmiotu, od którego NWT jest nabywana) i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a tym samym nie jest wiedzą publicznie znaną (tj. stanowi technologiczne know-how),
  • pomimo posiadania zdolności patentowej (zdolności do objęcia ochroną wynikającą z ustawy Prawo własności przemysłowej), w wyniku decyzji dysponenta danego rozwiązania technicznego nie została zgłoszona do ochrony patentowej lecz została objęta tajemnicą przedsiębiorstwa;
  • nie posiada zdolności patentowej, ale jest przydatna do zastosowania w produkcji;
 • jest opisana i utrwalona w zamkniętej i spójnej formie, umożliwiającej bieżące ustalenie jej treści i weryfikację m.in. czy informacje te umożliwią wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług; informacje takie muszą być ustalone w dokumencie albo zarejestrowane w innej formie dokumentu, który będzie mógł być poddany weryfikacji np. w trakcie oceny projektu lub podczas jego kontroli; w przypadku technologii nabywanej potwierdzeniem jej nabycia jest umowa kupna/sprzedaży – W takiej sytuacji do jej transferu mają zastosowanie umowy, na podstawie których dokonywany jest transfer know-how. Należy pamiętać, iż musi to być transfer know-how w formie materialnej (np. dokumentacja techniczna, opis techniczny, plany, projekty, wzory, rysunki itp. wraz ze stosownym opisem ich wykorzystania do osiągnięcia założonego celu). W przeciwnym razie może pojawić się zarzut nienależytego utrwalenia i niewystarczającego zidentyfikowania nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 1. Lokalne uwarunkowania

Punkty przyznawane są za stopień, w jakim projekt będzie miał wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego, tzn.:

 1. projekt uwzględnia endogeniczne potencjały i naturalne uwarunkowania oraz charakter danego obszaru
 2. projekt zakłada ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych i uzupełnianie zabudowy zamiast ekspansji na tereny niezabudowane,
 3. projekt wiąże się z zastosowaniem rozwiązań bezpośrednio związanych z ochroną środowiska, przyjaznych środowisku, zwiększenia racjonalnego wykorzystania zasobów oraz stosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań proekologicznych, np. ekomarketingu, ekozarządzania

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 1-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 5 pkt.).

 1. Liczba nowych miejsc pracy

W wyniku realizacji projektu powstanie, co najmniej jedno nowe miejsce pracy (1 etat).

Ilość stworzonych miejsc pracy winna zostać wyrażona w EPC (ekwiwalencie pełnego czasu pracy). Dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów cywilnoprawnych).

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-1; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 3 (maksymalnie 3 pkt).

 1. Kooperacja

Punkty przyznawane są za wpływ projektu na nawiązanie/rozwój współpracy Wnioskodawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi (dostawcami, odbiorcami, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu).

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 5 pkt).

 1. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Wnioskodawca na etapie realizacji projektu i jego trwałości będzie podejmował działania mające charakter Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (w odniesieniu do pracowników, społeczności lokalnej, środowiska) - zgodnie z wytycznymi OECD, Komunikatami KE, normami jakości, międzynarodowymi standardami pracy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co powinno przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Wybrane narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR):

Działania na rzecz lokalnej społeczności – przedsięwzięcia na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Przyjmują postać: działań polegających na wspieraniu lokalnych instytucji i osób, współpracy z lokalnymi organizacjami, programów dla dzieci i młodzieży, działań ekologicznych, a także inwestycyjnych (np. budowanie dróg).

Działania proekologiczne – działania skierowane na ochronę środowiska, inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko. Należą tu takie inicjatywy jak wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług.

Kampanie społeczne – umożliwiają przedsiębiorstwom za pośrednictwem mediów wpływanie na postawy społeczeństwa. Kampanie takie mają na celu niesienie pomocy potrzebującym (np. przekazywanie części zysków ze sprzedaży określonego produktu na cele społeczne lub działania prośrodowiskowe) lub zwiększenie świadomości społecznej na określony temat (np. ochrona środowiska, edukacja konsumencka). Temat akcji powinien być związany z działalnością przedsiębiorstwa.

Programy dla pracowników – inwestycje w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników (kursy, szkolenia), programy integracyjne, programy na rzecz wyrównywania szans (elastyczne formy zatrudnienia, wyrównywanie szans osób po 45 roku życia, osób niepełnosprawnych)

Raporty społeczne – publikacje prezentujące sposób zarządzania przedsiębiorstwem i realizacji strategii firmy z uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych. Istotą raportowania jest przejrzystość przedsiębiorstwa. Raporty powinny wskazywać okres sprawozdawczy, zawierać oświadczenia dotyczące polityki, celów i strategii oraz przegląd wyników, pozwalający na porównywanie ich w kolejnych latach. Raport winien uwzględniać interesy i potrzeby szerokiej grupy interesariuszy.

Systemy zarządzania – wprowadzanie przejrzystych i skutecznych systemów zarządzania tj. Quality Management System ISO 9000 (system zarządzania jakością), Environmental Management System ISO 14000 (system zarządzania środowiskowego), Social Accountability SA 8000 (zarządzanie odpowiedzialnością społeczną).

Zarządzanie łańcuchem dostaw – stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na każdym etapie dostaw, wdrażanie standardów dla kontrahentów.

Znakowanie produktów – obejmuje eko-znakowanie oraz znakowanie społeczne. Polega na informowaniu konsumenta o aspektach ekologicznych produktu (wpływie na środowisko, zdrowie) i społecznych. Znakowanie produktów wyróżnia je spośród dostępnych na rynku i umożliwia dokonywanie świadomych wyborów przez konsumentów. Jednocześnie producenci winni umieszczać rzetelną informację o składzie produktów i zawartości poszczególnych składników.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-2; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 2 pkt.).

 1. Trwałość

Ocena szans trwania efektów realizacji programu w średniej i długiej perspektywie czasowej po zaprzestaniu finansowania inwestycji.

 1. Wnioskodawca wykazuje ponadprzeciętną zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania rezultatów projektu ponad podstawowy okres trwałości, tj. powyżej 3 lat.

Kryterium bierze pod uwagę takie aspekty jak zakładany okres referencyjny projektu, przyjęte stawki amortyzacji, wielkość koniecznych nakładów odtworzeniowych, koszty operacyjne, wielkość zakładanych wypływów w przepływach finansowych w okresie operacyjnym, itp.

Możliwa liczba punktów do uzyskana 0 - 5 -  ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 5 pkt).

 1. Produkty projektu są wytworzone za pomocą nowoczesnych technologii i/lub materiałów i/lub spełniają przyszłościowe potrzeby – wobec czego jest bardzo prawdopodobne, że rezultaty projektu będą użyteczne dla beneficjentów długo po jego zakończeniu.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 1-2 - ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 2 pkt).

W każdym przypadku opracowany dokument powinien odnosić się do następujących kwestii:

 • czy rozwiązanie technologiczne cechuje nowatorstwo rozwiązań w skali ponadregionalnej, krajowej, międzynarodowej?;
 • czy rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie?;
 • czy rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów?;
 • czy rozwiązania te przyczyniają się do ochrony środowiska?;
 • czy rozwiązania te wpływają znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego?,
 • czy rozwiązania te przyczyniają się do zapewnienia trwałej przewagi konkurencyjnej?.
 1. W projekcie zastosowano rozwiązania/technologie dostosowujące infrastrukturę do skutków zmian klimatu (np. powódź, susza), zdiagnozowanych na obszarze realizacji projektu.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-2 - ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 2 pkt).

 1. Kryterium punktuje w jakim stopniu posiadane przez Wnioskodawcę doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (projektów dofinansowanych z UE lub inne inwestycje o podobnym do przedmiotowego projektu charakterze) uprawdopodabnia ponadprzeciętną trwałość projektu.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-3 - ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1 (maksymalnie 3 pkt.).

Opracowano na podstawie:

 1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską.
 2. Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 3. Własnej wiedzy i doświadczenia.
 4. ZAŁĄCZNIKA nr 1 do Uchwały nr 22/15 KM RPO WZ 2014-2020 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.
 5. Wykazu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.