RPOWZ, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś priorytetowa 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie.

DZIAŁANIE 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

  • termin ogłoszenia konkursu: 29. października 2018 r
  • termin zakończenia naboru wniosków: 01. marca 2019 r.

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z FISZKĄ INFORMACYJNĄ DO DZIAŁANIA 1.5. [pobierz plik PDF] 

Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

W wyniku realizacji inwestycji dojdzie do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym,

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

- 55% - mikro, małych przedsiębiorców,

- 45% - średnich przedsiębiorców.

Przewidywana maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu  - BRAK

Maksymalna wartość dofinansowania - 4.000,000,00 PLN

ZIDENTYFIKOWANO 5 GŁÓWNYCH OBSZARÓW – REGIONALNYCH SPECJALIZACJI, WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W REGIONIE:

 • Biogospodarka - Oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowobadawczy.
 • Usługi przyszłości - Dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy też przemysły kreatywne.
 • Działalność morska i logistyka- W tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania.
 • Przemysł metalowo-maszynowy - W regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym.
 • Turystyka i zdrowie - Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego.

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE POMORZA ZACHODNIEGO WYWODZĄ SIĘ Z PRZYJĘTYCH WCZEŚNIEJ REGIONALNYCH SPECJALIZACJI. 

 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych - Specjalizacja została zdefiniowana w głównej mierze na bazie regionalnej specjalizacji usług przyszłości. Obejmuje usługi informatyczne, telekomunikację, elektronikę, optoelektronikę oraz produkcję i naprawę komputerów, ich części i urządzeń peryferyjnych.
 • Multimodalny transport i logistyka - Pomorze Zachodnie posiada bogate tradycje w prowadzeniu działalności objętej specjalizacją. Wybór tego sektora jako inteligentnej specjalizacji był podyktowany wysokim stopniem rozwoju branży transportowej i logistycznej w województwie
 • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze - Specjalizacja została wyodrębniona z sektora biogospodarki. Jej zakres jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Obejmuje zarówno działalność rolniczą, w tym różnego rodzaju uprawy, chów i hodowlę zwierząt oraz rybołówstwo, jak i usługi wspomagające produkcję roślinną i zwierzęcą.
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej - Opisywana specjalizacja została zdefiniowana na bazie biogospodarki. Branża od wielu lat plasuje się wśród wiodących sektorów w województwie zachodniopomorskim oraz odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce.
 • Opakowania przyjazne środowisku - Specjalizacja została zdefiniowana na bazie biogospodarki i jest silnie związana z przetwórstwem spożywczym oraz przemysłem chemicznym.
 • Produkty drzewno-meblarskie - Specjalizacja wywodzi się z biogospodarki. Obejmuje zarówno działalność związaną z leśnictwem, pozyskiwaniem drewna oraz odzyskiem drewna recyklingowego.
 • Zaawansowane wyroby metalowe - Specjalizacja została zidentyfikowana w oparciu o działalność przedsiębiorstw z branży metalowo-maszynowej. Bazuje na wieloletnich doświadczeniach zachodniopomorskiego przemysłu.
 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe - Specjalizacja koncentruje się wokół działalności przedsiębiorstw wywodzących się z branży stoczniowej oraz metalowej.

WYDATKI KWALIFIKOWANE W DO DOFINANSOWANIA RAMACH RPOWZ DZIAŁANIE 1.5.

 1. nabycie środków trwałych,
 2. nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej - w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że stanowią nie więcej niż 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych5 i terenów opuszczonych6, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%),
 3. zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem że:
 4. a) są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu,
 5. b) prowadzą do zwiększenia wartości środka trwałego,
 6. c) zostały wyodrębnione w budżecie projektu.
 7. nabycie wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem, że:
 8. a) należy z nich korzystać wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
 9. b) muszą podlegać amortyzacji,
 10. c) należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą osobowo i kapitałowo,
 11. d) muszą być włączone do ewidencji księgowej przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez okres trwałości projektu, tj. przez co najmniej 3 lata od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta,
 12. e) w przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych niedostępnych powszechnie w sprzedaży, tworzonych na indywidualne potrzeby beneficjenta tj. oprogramowania dedykowane, licencje wyłączne, patenty, know-how itp. wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w polu C.1 Biznes Planu, stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie, metodę i wyniki szczegółowej wyceny niniejszej wartości niematerialnej i prawnej.
 13. dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego, pod warunkiem obowiązkowego zakupu przez beneficjenta aktywów stanowiących przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu oraz:
 14. a) w przypadku zastosowania w ramach projektu finansowania w drodze leasingu finansowego, wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta, związanej ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu,
 15. b) maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu. Oznacza to, że kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa, niż rynkowa wartość dobra będącego przedmiotem leasingu określona w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Wycena może zostać zastąpiona udokumentowaniem wyboru przedmiotu leasingu w procedurze przetargowej zapewniającej zachowanie uczciwej konkurencji.
 16. c) środki w ramach pomocy unijnej na realizację umów leasingu są wypłacane leasingobiorcy zgodnie z faktycznie spłacanymi ratami leasingu.
 17. d) w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcowy termin realizacji projektu, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są wyłącznie raty leasingowe, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie oraz faktycznie zapłacone w tym okresie.
 18. zakup środków transportu – ograniczony do rodzaju 743 oraz podgrupy 76 zgodnie z klasyfikacją środków trwałych.

UWAGA:

 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach działania 1.5 są wydatki spełniające wymagania określone dla inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 2. W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech lat obrotowych poprzedzających rozpoczęcie prac związanych z projektem.
 3. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac związanych z projektem.