RPOWZ, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś priorytetowa 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie.

DZIAŁANIE 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

  • termin ogłoszenia konkursu: 20 LISTOPADA 2020 r
  • termin zakończenia naboru wniosków: 22 LUTEGO 2021 r.

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z FISZKĄ INFORMACYJNĄ DO DZIAŁANIA 1.5. [pobierz plik PDF] 

Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

W wyniku realizacji inwestycji dojdzie do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym,

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

- 55% - mikro, małych przedsiębiorców,

- 45% - średnich przedsiębiorców.

ZIDENTYFIKOWANO 5 GŁÓWNYCH OBSZARÓW – REGIONALNYCH SPECJALIZACJI, WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W REGIONIE:

 • Biogospodarka - Oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowobadawczy.
 • Usługi przyszłości - Dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy też przemysły kreatywne.
 • Działalność morska i logistyka- W tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania.
 • Przemysł metalowo-maszynowy - W regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym.
 • Turystyka i zdrowie - Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego.

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE POMORZA ZACHODNIEGO WYWODZĄ SIĘ Z PRZYJĘTYCH WCZEŚNIEJ REGIONALNYCH SPECJALIZACJI. 

 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych - Specjalizacja została zdefiniowana w głównej mierze na bazie regionalnej specjalizacji usług przyszłości. Obejmuje usługi informatyczne, telekomunikację, elektronikę, optoelektronikę oraz produkcję i naprawę komputerów, ich części i urządzeń peryferyjnych.
 • Multimodalny transport i logistyka - Pomorze Zachodnie posiada bogate tradycje w prowadzeniu działalności objętej specjalizacją. Wybór tego sektora jako inteligentnej specjalizacji był podyktowany wysokim stopniem rozwoju branży transportowej i logistycznej w województwie
 • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze - Specjalizacja została wyodrębniona z sektora biogospodarki. Jej zakres jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Obejmuje zarówno działalność rolniczą, w tym różnego rodzaju uprawy, chów i hodowlę zwierząt oraz rybołówstwo, jak i usługi wspomagające produkcję roślinną i zwierzęcą.
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej - Opisywana specjalizacja została zdefiniowana na bazie biogospodarki. Branża od wielu lat plasuje się wśród wiodących sektorów w województwie zachodniopomorskim oraz odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce.
 • Opakowania przyjazne środowisku - Specjalizacja została zdefiniowana na bazie biogospodarki i jest silnie związana z przetwórstwem spożywczym oraz przemysłem chemicznym.
 • Produkty drzewno-meblarskie - Specjalizacja wywodzi się z biogospodarki. Obejmuje zarówno działalność związaną z leśnictwem, pozyskiwaniem drewna oraz odzyskiem drewna recyklingowego.
 • Zaawansowane wyroby metalowe - Specjalizacja została zidentyfikowana w oparciu o działalność przedsiębiorstw z branży metalowo-maszynowej. Bazuje na wieloletnich doświadczeniach zachodniopomorskiego przemysłu.
 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe - Specjalizacja koncentruje się wokół działalności przedsiębiorstw wywodzących się z branży stoczniowej oraz metalowej.

UWAGA:

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach działania 1.5 są wydatki spełniające wymagania określone dla inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. tj:

 1. Utworzenie nowego zakładu (typu green field), np. budowa nowej fabryki

Zakład (establishment) – rozumiany raczej jako jednostka produkcyjna (production unit), np. fabryka, niż osoba prawna (legal entity) czy przedsiębiorca (undertaking, enterprise) w rozumieniu przepisów prawa konkurencji. Przedsiębiorstwo może składać się z kilku zakładów w różnych lokalizacjach

 1. Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, rozumiane jako:
  • rozbudowa istniejącego zakładu, np. uruchomienie kolejnej linii technologicznej (produkcyjnej) dla tego samego produktu,
  • proces produkcyjny nie jest zasadniczo zmieniany,
  • produkcja co najmniej jednego produktu więcej,
 1. Zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, przy czym:
 • brak jest definicji zasadniczej zmiany,
 • zmiana powinna być związana z całym „procesem produkcyjnym” a nie samym „produktem” i być „zasadnicza”
 • zwykła wymiana poszczególnych aktywów bez zasadniczych zmian w procesie produkcji = inwestycja odtworzeniowa

W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech lat obrotowych poprzedzających rozpoczęcie prac związanych z projektem.

 1. Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd nie wytwarzanych, przy czym „produkt dotychczas nie wytwarzany” – bez odniesienia do kodów NACE; nie dotyczy niewielkich zmian/nieznacznych innowacji produktu, np. wyglądu / stylistyki produktu

W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac związanych z projektem.

OBJAŚNIENIA DLA:

Ad 3.   Zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W przypadku wnioskowania w ramach zasadniczej zmiany procesu wartość inwestycja powinna być większa niż wartość sumy amortyzacji środków trwałych uczestniczących w dotychczas realizowanym procesie, ale liczone za okres 3 lat przed rozpoczęciem inwestycji, czyli jeżeli inwestycja rozpoczyna się w roku 2021 to musi przekraczać sumę amortyzacji za lata 2018,2019 i 2020.

NP.: wartość aktywów wykorzystywanych w ramach modernizowanego procesu = 10.000.000,00

Amortyzacja roczna 14%= 1.400.000,00 X3 = 4.200.000,00 PLN – minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych.

W praktyce, aby uzyskać dofinansowanie i maksymalnie punktować należy w ramach inwestycji uruchamiać produkcję nowych wyrobów stąd najczęstszym wyborem jest dywersyfikacja produkcji.

Ad.4. Dywersyfikacja produkcji zakładu.

Przy dywersyfikacji część aktywów służących do dotychczasowej produkcji jest na ogół nadal wykorzystywana do wytwarzania nowego produktu, np. grunty, budynki wykorzystywane do produkcji produktu A są całkowicie albo częściowo wykorzystywane do produkcji produktu B (reused assets).

Stąd jeżeli w ramach projektu wykazujemy innowację produktową to część dotychczas posiadanych aktywów (technicznych środków produkcji) może (ale nie musi) służyć do produkcji nowych wyrobów.

Stąd przykład:

Projekt polega na uruchomieniu produkcji wyrobu A.

Inwestor posiada ciąg technologiczny o wartości 10.000.000,00 zł, ale dla uruchomienia nowych wyrobów niezbędne jest dokupienie kilku maszyn/urządzeń dodatkowych wówczas można wskazać, że posiadane aktywa będą ponownie wykorzystywane dla produkcji nowego wyrobu tylko częściowo  np. w 20%– co wymaga uzasadnienia. (A w 80% dla dotychczasowej produkcji)

Wówczas 10.000.000,00 zł x20% = 2.000.000,00 x3 = 6.000.000,00 Zł – minimalna wartość wydatków kwalifikowlanych.