POIR, Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Priorytet 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIE 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 1. KONKURS 2017 r. - zakończenie naboru wniosków: 08.02. 2018 r.
 2. KONKURS 2018 r.:
  • ogłoszenie konkursu: 19.02.2018 r..
  • zakończenie naboru wniosków 22.11.2018 r.

Zapraszam do zapoznania się z fiszką informacyjną działania POIR 2.3.2 [POBIERZ PLIK PDF]

Uwagi i informacje ogólne:

 1. DEFINICJE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH (WG ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 Z DNIA 17 CZERWCA 2014 R):

„Badania podstawowe” oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

„Badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

„Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGII

BADANIA PODSTAWOWE

Poziom I — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach wojskowych lub w zakresie bezpieczeństwa państwa. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii.

BADANIA PRZEMYSŁOWE

Poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

Poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.

Poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.

Poziom V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

Poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych.

PRACE ROZWOJOWE

Poziom VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.

Poziom VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.

Poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

 1. Problem technologiczny:

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r. Zgodnie z zapisami Podręcznika „czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym nie powinny być zaliczane do B+R”.

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:

 • tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych;
 • obsługa istniejących systemów;
 • konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych;
 • dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych;
 • usuwanie błędów z systemów (debugging);
 • adaptacja istniejącego oprogramowania;
 • przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.

Koncepcja działań przygotowawczych:

ETAP 1. Określenie specyfikacji techniczno-funkcjonalnej nowego produktu, o funkcjonalnościach dotychczas niespotykanych na rynku polskim. Czyli czego oczekujemy od jednostki naukowo-badawczej.

 1. Zakupywana usługa badawczo rozwojowa winna prowadzić do powstania produktu, jaki firma, będzie mogła wytwarzać i oferować swoim klientom. W szczególności biorąc pod uwagę kryterium punktowane nr 7. „Poziom innowacyjności rezultatu projektu” należy wykazać, że uzyskany produkt nie jest jeszcze dostępny na polskim rynku lub jeżeli jest dostępny to powinien zawierać nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku.
 2. Prace badawczo-rozwojowe z założenia mają rozwiązywać jakiś problem technologiczny, prowadząc do postępu naukowego czy technicznego.
 3. Wykazanie, że nowy produkt zostałby sprawdzony w warunkach rzeczywistych pozwoliłoby na uzyskanie 2 punktów w kryterium nr 8 „Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii produkcji)”
 4. Dla uzyskania punktu w kryterium nr 9 „włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego” należy przemyśleć sposób w jaki takie uczestnictwo odbiorcy mogłoby się dokonać w procesie tworzenia nowego produktu – może właśnie w zakresie weryfikacji funkcjonalności nowego produktu w warunkach rzeczywistych.
 5. Projekt musi się bezwzględnie wpisywać w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W ramach rozmów z jednostkami badawczo-rozwojowymi pod analizę powinno zostać poddana zgodność z krajową inteligentną specjalizacją (ważne z punktu widzenia możliwości uzyskania dofinansowania).

W celu pozycjonowania oceny projektu powyżej wniosków konkurencyjnych, wskazane jest uzyskanie punktacji w kryteriach (7-9).

ETAP 2. Przeprowadzenie rozpoznania możliwości realizacji zleconych prac przez jednostki naukowo-badawcze w Polsce, wraz z analizą ofert i określeniem zakresu rzeczowego i finansowego badań.

Na etapie planowania należy projekt podzielić na etapy wyszczególniając ich okresy realizacji, realizowane zadania, koszt zadań oraz ich rezultaty.

ETAP 3. Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej oraz zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą (umowy warunkującej wejście w życie od uzyskania dofinansowania)

Wnioskodawca, który ubiega się o dofinansowanie lub, który otrzymał dofinansowanie od PARP, a przy dokonywaniu zamówień związanych z realizacją projektu nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy i udziela zamówień związanych z realizacją projektu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. W przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do zachowania tych zasad, PARP może odmówić wypłaty albo zażądać zwrotu pomocy finansowej.

ETAP 4. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

Informacje o działaniu:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 60 000 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 400 000 zł

Minimalna wartość wsparcia: 48 000 zł (dla mikro i małych przedsiębiorców), 42 000 zł (dla średnich przedsiębiorców)

Maksymalna wartość wsparcia: 320 000 zł (dla mikro i małych przedsiębiorców), 280 000 zł (dla średnich przedsiębiorców)

Intensywności wsparcia (poziom dofinansowania):

 • 80% w przypadku mikro i małych przedsiębiorców,
 • 70% w przypadku średnich przedsiębiorców.
 • zachowania limitów wydatków dla poszczególnych kategorii:
 • koszt materiałów, pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji usługi polegającej na opracowaniu dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego nie może przekroczyć 15 % całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych.
 • koszt usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznych (usługi dotyczących innowacji marketingowych lub organizacyjnych) o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w tiret powyżej, nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych.
 • limitu pomocy de mini mis - Pomoc de minimis może być udzielona Wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust.2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

W ramach poddziałania 2.3.2. udzielane będzie wsparcie na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu:

 1. nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;
 2. nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Usługa ta może dotyczyć innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b).

DEFINICJE:

 1. opracowanie – udokumentowany proces opracowania nowej lub znacząco ulepszonej usługi, wyrobu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
 2. usługa – produkt działalności usługowej przedsiębiorcy. Usługa to wszelkie czynności świadczone na rzecz osób fizycznych lub innych odbiorców w celu zaspokojenia określonej potrzeby z wyłączeniem czynności związanych z wytworzeniem wyrobów;
 3. wyrób – produkt działalności produkcyjnej przedsiębiorcy. Wyrób to materialny „wytwór” działalności produkcyjnej danego przedsiębiorcy, a więc rzecz, uzyskana w wyniku przeprowadzonego przez przedsiębiorcę procesu produkcji, z wyłączeniem usług;
 4. technologia produkcji - metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego wyrobów;
 5. projekt wzorniczy - opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu;
 6. innowacja nietechnologiczna - to innowacja organizacyjna i/lub marketingowa.

Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBEJMUJE KOSZT:

 • usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
 • usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, o której mowa w pkt 1); (Koszt usługi nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.)
 • materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1). (Materiałem są rzeczy materialne, w szczególności materiały eksploatacyjne, części, podzespoły niezbędne do realizacji projektu.) (Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.)

METODOLOGIA WYBORU PROJEKTÓW DO WSPARCIA.

Na ocenie merytorycznej (punktowej) można uzyskać maksymalnie 11 pkt.* Minimalna liczba punktów warunkująca pozytywną ocenę projektu i kwalifikująca do umieszczenia projektu na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia: 6 pkt, przy czym w zakresie każdego z kryteriów merytorycznych wymienionych w pkt 1-6 wymagane jest uzyskanie minimum 1 pkt. *

*w przypadku konkursu organizowanego w obszarze pro środowiskowym w konkursie będą obowiązywać następujące zasady: Na ocenie punktowej można uzyskać maksymalnie 12 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca pozytywną ocenę projektu i kwalifikująca do umieszczenia projektu na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia: 7 pkt, przy czym w zakresie każdego z kryteriów merytorycznych wymienionych w pkt 1-6 oraz w kryterium „projekt ma pozytywny wpływ na zasady zrównoważonego rozwoju –(kryterium 5.a.)” wymagane jest uzyskanie minimum 1 pkt.

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE:

W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej (punktowej) uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające:

 • I stopnia - Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu
 • II stopnia - Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji.
 • III stopnia - Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego – w przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście rankingowej otrzyma projekt złożony przez Wnioskodawcę, który na moment złożenia wniosku jest od co najmniej 6 miesięcy członkiem klastra, który otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego (w przypadku, gdy do dnia ogłoszenia konkursu lista Krajowych Klastrów Kluczowych nie zostanie opublikowana niniejsze kryterium rozstrzygające nie ma zastosowania i w jego zastępstwie zastosowanie ma kryterium IV stopnia).
 • IV stopnia - Wskaźnik „Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług (%)” .* *według najnowszych danych w stosunku do dnia ogłoszenia konkursu zawartych w systemie STRATEG dostępnym pod adresem internetowym http://strateg.stat.gov.pl/. W przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście rankingowej otrzyma projekt złożony przez Wnioskodawcę, który posiada siedzibę w województwie z niższą wartością. W przypadku, gdy dane z danego okresu nie będą dostępne dla wszystkich województw, dane zostaną określone dla ostatniego roku, w którym były dostępne dla wszystkich województw.

Kryteria oceny projektów w ramach POIR 2.3.2.:

 1. Kwalifikowalność podmiotowa wykonawcy usługi

Wykonawcą usługi o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 mogą być następujące jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, tj. prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn zm.);
 3. instytuty badawcze;
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Polska Akademia Umiejętności;
 6. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014);

posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową, przedstawiona została w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dz. Urz. MN i SzW z 2014 r., poz. 38).

Ocena (0/1) - wymagane minimum punktowe - 1

 1. Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny

W ramach oceny kryterium badane jest czy projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Ocenie podlega użyteczność projektu (rezultatu) dla przedsiębiorcy, zasadność oraz racjonalność realizacji projektu oraz jego wpływ na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy.

Uzasadniając potrzebę realizacji projektu Wnioskodawca powinien:

 • w przypadku innowacji produktowej wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów i będzie konkurencyjny względem innych, podobnych produktów oferowanych na rynku.
 • w przypadku innowacji procesowej wykazać pozytywny wpływ rezultatu projektu na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników lub znaczące podniesienie jakości świadczonych usług.

Wnioskodawca określając wpływ projektu (zaplanowany bezpośredni rezultat lub jego wdrożenie) na własny potencjał rozwojowy powinien uwzględnić plany rozwojowe przedsiębiorstwa, możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa lub możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów.

Przedsiębiorca może dodatkowo wykazać potencjał eksportowy rezultatu projektu/opracowanego rozwiązania tj. wpływ na pozyskanie nowych odbiorców na rynkach zagranicznych.

W ramach oceny racjonalności celu projektu badaniu podlega czy rezultat projektu jest możliwy do osiągnięcia, jest osiągalny z punktu widzenia poziomu rozwoju nauki, potencjału badawczego i merytorycznego Wykonawcy usługi, a rezultat usługi możliwy jest do wdrożenia przez Wnioskodawcę (ocena zdolności organizacyjnej Wnioskodawcy do wykorzystania efektów projektu).

Opis celu projektu, podejmowanych działań, rezultatów, planowanych do osiągnięcia wskaźników muszą być spójne.

Punktacja:

 • 0 pkt – Projekt nie jest zgodny z zakresem działania lub cel projektu nie jest uzasadniony i racjonalny;
 • 1 pkt – Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny.

wymagane minimum punktowe - 1

 1. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

W ramach oceny kryterium weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena dokonywana będzie zgodnie z wersją dokumentu, aktualną na dzień ogłoszenia naboru.

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

Punktacja:

 • 0 pkt – Projekt nie wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację;
 • 1 pkt – Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

 wymagane minimum punktowe - 1

 1. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne.

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania.

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem.

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.

Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków.

Punktacja:

 • 0 pkt – Wydatki kwalifikowalne nie są uzasadnione lub racjonalne;
 • 1 pkt - Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione oraz racjonalne.

wymagane minimum punktowe - 1

 1. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu.

Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w trakcie realizacji projektu i poziom docelowy. Wnioskodawca powinien wskazać założenia, na podstawie których określił wskaźniki. Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń i celu projektu.

Punktacja:

 • 0 pkt - Wskaźniki projektu nie są obiektywnie weryfikowalne lub nie odzwierciedlają założonych celów projektu lub nie są adekwatne do projektu;
 • 1 pkt - Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu.

5.a. *Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (*kryterium ma zastosowanie w konkursach organizowanych w obszarze prośrodowiskowym)

Kryterium zostanie uznane za spełnione, w przypadku wykazania pozytywnego wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Do dofinansowania mogą zostać wyłonione projekty, w których rezultatem jest powstanie rozwiązania o środowiskowej wartości dodanej, czyli ograniczające obciążenie środowiska lub pozytywnie oddziałujące na nie, w tym: usuwanie, zapobieganie, łagodzenie, zanieczyszczeń uwolnionych do środowiska, naprawę szkód ekologicznych lub korzystanie z zasobów naturalnych w bardziej efektywny i zrównoważony sposób.

Aby ww. kryterium mogło zostać uznane za spełnione należy przedstawić odpowiednie i zakładane wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko i klimat. Beneficjent może sam określić wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko lub wybrać je z WLWK. Należy pamiętać, że wskaźniki będą monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność.

Punktacja:

 • 0 pkt – projekt ma negatywny lub neutralny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju;
 • 1 pkt – projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Wymagana ocena -1 - w konkursach organizowanych w obszarze prośrodowiskowym.

 1. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu

Ocenie podlega to, czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe umożliwią realizację projektu. Wnioskodawca, musi wykazać, iż posiada lub zapewnia środki na sfinansowanie całości projektu, z uwzględnieniem takich źródeł finansowania jak środki własne, kredyt, pożyczka itp. Oznacza to, iż Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowym wystarczającymi na realizację projektu. Wnioskodawca musi zapewnić finansowanie zarówno kosztów kwalifikowanych, jak i pozostałych kosztów projektu, zakładając, że wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji poniesionych wydatków.

Punktacja:

 • 0 pkt – Wnioskodawca nie posiada lub nie wykazał zdolności finansowej, która umożliwiłaby realizację projektu;
 • 1 pkt – Wnioskodawca posiada zdolność finansową umożliwiającą realizację projektu.

wymagane minimum punktowe - 1

 1. Poziom innowacyjności rezultatu projektu

W ramach kryterium ocenie podlega, czy rezultat projektu tj. produkt (wyrób, usługa), technologia produkcji, projekt wzorniczy charakteryzuje się nowością, oryginalnością, bądź znaczącym ulepszeniem, (także rozwiązania zastosowane w produkcie, technologii produkcji, projekcie wzorniczym), które będzie zastosowane po raz pierwszy w działalności przedsiębiorstwa lub na polskim rynku.

W przypadku innowacji produktowej - nowość rezultatów projektu jest rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. podczas oceny wniosku brane pod uwagę będą wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub występujących na polskim rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.

W przypadku innowacji procesowej - nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian w obrębie procesu tj. metody produkcji lub dostawy. W ramach oceny przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy innowacja procesowa stanowi nowość w skali przedsiębiorstwa lub polskiego rynku oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń.

Dwa punkty otrzymają projekty wspierające powstanie nowych produktów (wyrobów lub usług), technologii produkcji, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku lub też takich, które są dostępne, ale oferują nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku.

Ocenie podlega poziom innowacyjności danego rozwiązania oraz jego znaczenie dla polskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności.

Na potrzeby oceny w ramach kryterium pomocniczo będzie stosowany Podręcznik OECD „Oslo Manual” – wersja 3, 2005 r.

Punktacja:

 • 0 pkt – rezultat projektu dotyczy innowacji na poziomie przedsiębiorstwa, tzn. stanowi rozwiązanie nowe bądź znacząco ulepszone dla przedsiębiorstwa, bazujące na rozwiązaniach (mające odpowiedniki rozwiązań) już stosowanych w gospodarce lub rozwijającym te rozwiązania;
 • 2 pkt – rezultat projektu dotyczy innowacji co najmniej na poziomie polskiego rynku tzn. stanowi rozwiązanie nowe, oryginalne, zastosowane po raz pierwszy w gospodarce przynajmniej na poziomie krajowym.
 1. Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii produkcji))

W ramach kryterium ocenie będzie podlegało, czy w ramach projektu osiągnięty zostanie stopień gotowości rozwiązania opracowanego przez jednostkę naukową umożliwiający jego wdrożenie.

W ramach Poddziałania wspierane są projekty polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Z uwagi na cel Poddziałania wyróżniane będą projekty w ramach, których rezultat prac badawczo-rozwojowych będzie prowadził do wdrożenia w przedsiębiorstwie.

Premiowane będą zatem projekty, w ramach których prace badawczo-rozwojowe przeprowadzane przez jednostkę naukową zostaną zakończone, co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych opracowanego w ramach projektu produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego, technologii produkcji. Zakres usługi badawczo-rozwojowej może uwzględniać np. wykonanie, demonstrację, sprawdzenie, testowanie prototypu nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), technologii produkcji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych, lub warunkach rzeczywistych, wykonanie, demonstracja, testy fizycznej formy projektu wzorniczego, wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu, określenie ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji.

Punktacja:

 • 0 pkt - wynik prac badawczo-rozwojowych w projekcie dotyczy rozwiązania, którego poziom gotowości nie umożliwia wdrożenia i wymaga przeprowadzenia dalszych prac badawczo-rozwojowych przez Wnioskodawcę;
 • 2 pkt – wynik prac badawczo-rozwojowych w projekcie dotyczy rozwiązania, którego poziom gotowości umożliwia jego wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa.
 1. Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji.

Ocenie podlega, czy projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu. Włączenie końcowych użytkowników następuje w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę (za proces ten odpowiedzialny jest Wykonawca). Włączenie w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji ich końcowych użytkowników ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.

Punktacja:

 • 0 pkt - projekt nie zakłada włączenia końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
 • 1 pkt - projekt zakłada włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Opracowano na podstawie:

 1. Kryteriów oceny projektów w ramach POIR 2.3.2.
 2. Regulaminu pierwszego konkursu.