POIR, Działanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

PODDZIAŁANIE 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany dot. kredytu technologicznego (zmiany weszły w życie z dniem 1.04.2020 wraz z ustawą dot. tarczy antykryzysowej) obejmujące:

 • zniesienie wymogu dotyczącego innowacyjności efektów projektu w skali kraju,
 • zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej w wys. 6 mln PLN,
 • poprawa sposobu określania wkładu własnego – kredyt technologiczny będzie mógł być przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu. Do tej pory było to niemożliwe,
 • rozszerzenie/uszczegółowienie katalogu wydatków kwalifikowanych projektu – obok kosztów zakupu, montażu i uruchomieniu nowych/używanych środków trwałych, możliwość zakwalifikowania do wsparcia kosztów ich transportu.
 • Informacje o uruchomieniu konkursu na nowych zasadach zostaną opublikowane do końca kwietnia br.

Termin naboru:

 1. Konkurs:termin naboru:
  • ogłoszenie konkursu 12 września 2019 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków 15 października 2019 r.
  • zakończenie naboru wniosków 24 czerwca 2020 r.

2. Konkurs:termin naboru:
• ogłoszenie konkursu 17 czerwca 2020 r.
• rozpoczęcie naboru wniosków 24 września 2020 r.
• zakończenie naboru wniosków 30 grudnia 2020 r.

Zapraszam do zapoznania się z fiszką informacyjną działania 3.2.2.

[pobierz plik PDF]              

DO POBRANIA: TEMATYCZNY ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Wsparcie kierowane jest na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł.

Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR;

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA (POZIOM DOFINANSOWANIA):

 1. Wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
Województwa (regiony) Małe i mikro przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie 70% 60%
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie; mazowieckie (podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawskiego wschodni) 55% 45%
dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie 45% 35%
mazowieckie (podregion warszawski zachodni) 40% 30%
mazowieckie (m. st. Warszawa) 30% 20%
 1. Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne (art. 10 ust. 6 ustawy). Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków.

DO WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH ZALICZA SIĘ WYDATKI NA:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:
 1. a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
 2. b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
 3. c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
 4. d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;
 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
 1. a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
 2. b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
 3. c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
 1. a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
 2. b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 4. d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.

Środki trwałe, o których mowa w pkt. 5, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.

 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;
 • wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 6, nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3.

Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie kredytu technologicznego do banku kredytującego. Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej IOK (www.bgk.pl).

WIĘCEJ