POIR, Działanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

PODDZIAŁANIE 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

 • Ogłoszenie konkursu: 15.01.2018 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 24.05.2018.
 • Konkurs podzielony będzie na 3 rundy.

Zapraszam do zapoznania się z fiszką informacyjną działania 3.2.2. [pobierz plik PDF]

Wsparcie kierowane jest na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł.

Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR;

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA (POZIOM DOFINANSOWANIA):

 1. Wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
Województwa (regiony) Małe i mikro przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie 70% 60%
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie; mazowieckie (podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawskiego wschodni) 55% 45%
dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie 45% 35%
mazowieckie (podregion warszawski zachodni) 40% 30%
mazowieckie (m. st. Warszawa) 30% 20%
 1. Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne (art. 10 ust. 6 ustawy). Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków.

DO WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH ZALICZA SIĘ WYDATKI NA:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:
 1. a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
 2. b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
 3. c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
 4. d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;
 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
 1. a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
 2. b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
 3. c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
 1. a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
 2. b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 4. d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.

Środki trwałe, o których mowa w pkt. 5, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.

 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;
 • wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 6, nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3.

Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie kredytu technologicznego do banku kredytującego. Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej IOK (www.bgk.pl).

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY PROJEKTÓW W RAMACH POIR 3.2.2.:

 1. ZGODNOŚĆ TECHNOLOGII PLANOWANEJ DO WDROŻENIA W RAMACH PROJEKTU ORAZ PRZEDMIOTU PROJEKTU Z WYMOGAMI DLA PODDZIAŁANIA (punktacja 0-1)

W RAMACH KRYTERIUM WERYFIKUJE SIĘ:

 1. Czy planowana do wdrożenia technologia ma postać:
  1. prawa własności przemysłowej,
  2. wyników prac rozwojowych,
  3. wyników badań przemysłowych,
  4. nieopatentowanej wiedzy technicznej.
  5. a. Jako technologie w postaci prawa własności przemysłowej mogą zostać uznane rozwiązania w postaci:
 • patentu na wynalazek,
 • wzoru użytkowego,
 • topografii układów scalonych.
 1. b. „Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
 2. c. „Badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
 3. d. Dla celów poddziałania, jako technologię w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej (nwt) należy rozumieć taką wiedzę techniczną, która:
 • umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług,
 • jest wynikiem opracowań własnych dysponenta (wnioskodawcy lub podmiotu, od którego nwt jest nabywana) i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a tym samym nie jest wiedzą publicznie znaną (tj. stanowi technologiczne know-how),
  • pomimo posiadania zdolności patentowej (zdolności do objęcia ochroną wynikającą z ustawy Prawo własności przemysłowej), w wyniku decyzji dysponenta danego rozwiązania technicznego nie została zgłoszona do ochrony patentowej lecz została objęta tajemnicą przedsiębiorstwa;
  • nie posiada zdolności patentowej, ale jest przydatna do zastosowania w produkcji;
 • jest opisana i utrwalona w zamkniętej i spójnej formie, umożliwiającej bieżące ustalenie jej treści i weryfikację m.in. czy informacje te umożliwią wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług; informacje takie muszą być ustalone w dokumencie albo zarejestrowane w innej formie dokumentu, który będzie mógł być poddany weryfikacji np. w trakcie oceny projektu lub podczas jego kontroli; w przypadku technologii nabywanej potwierdzeniem jej nabycia jest umowa kupna/sprzedaży – W takiej sytuacji do jej transferu mają zastosowanie umowy, na podstawie których dokonywany jest transfer know-how. Należy pamiętać, iż musi to być transfer know-how w formie materialnej (np. dokumentacja techniczna, opis techniczny, plany, projekty, wzory, rysunki itp. wraz ze stosownym opisem ich wykorzystania do osiągnięcia założonego celu). W przeciwnym razie może pojawić się zarzut nienależytego utrwalenia i niewystarczającego zidentyfikowania nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 • w przypadku nabywania nwt w ramach projektu, będzie musiała ona stanowić aktywa przedsiębiorcy i podlegać amortyzacji (stosownie do treści art. 10 ust. 5 pkt 5 ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej).
 1. Czy przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej polegającej na:
 2. zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
 3. wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Nowa technologia - technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Za właściwie zidentyfikowane nowej technologii należy uznać:

 1. w przypadku prawa własności przemysłowej – dokumenty urzędowe potwierdzające fakt ochrony/zgłoszenia danego rozwiązania technologicznego opis tego rozwiązania; we wniosku o dofinansowanie należy podać (jako uzupełnienie opisu technologii) informacje o:
 • numerze urzędowym (np. nr patentu lub zgłoszenia patentowego);
 • nazwie zgłoszonego rozwiązania (np. nazwie wynalazku wymienionego w patencie lub zgłoszeniu);
 • twórcy i właścicielu praw;
 • dacie dokonania zgłoszenia lub ew. uzyskania praw.
  1. w przypadku wyników prac rozwojowych i wyników badań przemysłowych – dokumenty potwierdzające realizację prac (np. umowy wykonania prac rozwojowych, wynik prac w postaci opisu technologii); we wniosku o dofinansowanie należy podać (jako uzupełnienie opisu technologii) informacje o:
 • twórcy i właścicielu praw;
 • umowie na wykonanie prac rozwojowych lub badań przemysłowych (jeżeli była zawarta): data zawarcia i zakończenia, strony umowy;
 • dacie wykonania prac/badań.
  1. w przypadku nieopatentowanej wiedzy technicznej – informacje opisane lub utrwalone w zamkniętej i spójnej formie (zgodnie z wcześniejszym opisem); we wniosku o dofinansowanie należy podać (jako uzupełnienie opisu technologii) informacje o:
 • twórcy i właścicielu praw;
 • dacie opracowania technologii;
 • formie i sposobie przechowywania dokumentacji technologii.
 1. Czy przedmiot projektu jest zgodny z art. 3 ust. 4 ustawy, który stanowi, że kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Ocena ma potwierdzić, że przedmiotem inwestycji jest wdrożenie technologii, a nie wyłącznie nabycie środków trwałych, w których technologia ta została już wdrożona, zaś wnioskodawca jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności nabywanych środków trwałych.

Aby kryterium zostało uznane za spełnione, muszą zostać spełnione wszystkie wymienione w powyższych punktach elementy oceny. (OCENA 0-1)

2. INNOWACYJNOŚĆ TECHNOLOGII PLANOWANEJ DO WDROŻENIA W RAMACH PROJEKTU (punktacja 4,5 pkt. lub 2,5 pkt. lub 0 pkt.)

W ramach kryterium ocenia się poziom innowacyjności technologii z punktu widzenia danej branży.

 1. Technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych. – 4,5 pkt.

lub

 1. Technologia stanowi rozwinięcie znanych technologii – wprowadza udoskonalenia wybranych charakterystyk znanych wcześniej rozwiązań, np. szybkości, wydajności. – 2,5 pkt.

lub

3 - Żadna z powyższych – 0 – pkt.

Wnioskodawca przy opisywaniu technologii powinien przedstawić cechy, parametry lub funkcjonalności, które pozwolą dokonać jej porównania w stosunku do innych znanych rozwiązań.

3. NOWOŚĆ I POTENCJAŁ RYNKOWY KOŃCOWEGO REZULTATU PROJEKTU (TOWARU, PROCESU, USŁUGI)

W ramach kryterium dokonuje się oceny nowości i potencjału rynkowego końcowego rezultatu projektu, tj. towaru, procesu, usługi, będącego wynikiem wdrożenia nowej technologii.

Oceny kryterium dokonuje się w ramach poniższych podkryteriów:

 1. Nowość końcowego rezultatu projektu, tj. towaru, procesu, usługi, będącego wynikiem wdrożenia nowej technologii (punktacja 0-9 pkt.)

W ramach podkryterium badane jest spełnianie wymogu czy towar/proces/usługa jest nowa lub znacząco ulepszona od dotychczas wytwarzanych na terytorium RP.

Przy ocenie poniższego podkryterium bierze się pod uwagę definicje nowego produktu i znaczącego udoskonalenia zawarte w Podręczniku OSLO (2005 OECD, 2006 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wyd. polskie)):

 • nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę;
 • znaczące udoskonalenia istniejących produktów polegają na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych produktów.

Przy czym zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, poziom nowości lub znaczącego ulepszenia (udoskonalenia) należy rozpatrywać w odniesieniu do towarów/procesów/usług dotychczas wytwarzanych w Rzeczpospolitej Polskiej.

Punktacja w ramach podkryterium: 0 lub 1. Wymagana ocena: 1.

 1. Poziom innowacyjności towaru/procesu/usługi.

Przy ocenie poniższego podkryterium badane jest, czy rezultat projektu ma charakter innowacji przełomowej, tzn. takiej, która – zgodnie z Podręcznikiem OSLO – wywiera znaczący wpływ na rynek oraz na działalność gospodarczą firm na tym rynku. Pojęcie innowacji przełomowej odnosi się do skutków innowacji, a nie do aspektu nowości. Może ona skutkować m.in. zmianą struktury rynku, stworzeniem nowych rynków lub doprowadzeniem do sytuacji, w której istniejące produkty staną się przestarzałe.

Punktacja w ramach podkryterium: 0 lub 3.

 1. Potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu, tj. towaru/procesu/usługi będących wynikiem wdrożenia nowej technologii.

Wnioskodawca przy opisywaniu rezultatów projektu (towarów/procesów/usług) w ramach kryterium powinien przedstawić ich cechy, parametry lub funkcjonalności, które pozwolą dokonać oceny w powyższych podkryteriach. W szczególności w opisie tym, cechy, parametry i funkcjonalności powinny zostać porównane do już istniejących na rynku towarów/procesów/usług, ze wskazaniem które z nich i w jaki sposób świadczą o nowości, potencjale rynkowym i ewentualnej przełomowości rezultatów projektu.

Ocena potencjału rynkowego poszczególnych rezultatów projektu dokonywana przez eksperta ma charakter wielopłaszczyznowy i odbywa się poprzez odpowiedzi na pytania w poniższych aspektach:

 1. Czy zaproponowany rezultat projektu odpowiada na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe?
 2. Czy zaproponowany rezultat projektu nie stanowi powielenia już istniejących rozwiązań?
 3. Czy potencjalny obszar oddziaływania rezultatu projektu ma zasięg międzynarodowy (tj. czy przedstawiono realne szanse zaistnienia rezultatu na rynku międzynarodowym)?
 4. Czy rezultat projektu ma charakter uniwersalny, tj. czy posiada cechy, które umożliwiają jego adaptację do nowych celów, nieopisanych w projekcie (tj. czy specyfika danego rezultatu projektu nie wymusza jego stosowania w ścisłym, ograniczonym zakresie opisanym w projekcie)?
 5. Czy przewidywany czas wprowadzenia rezultatu na rynek i przewidywany czas utrzymywania się atrakcyjności rezultatu na rynku jest na tyle długi, aby możliwe było uznanie zasadności inwestycji w kontekście zmienności uwarunkowań rynkowych w danej branży?

Ocena potencjału rynkowego dokonywana jest na podstawie informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca przedstawiając informacje powinien opierać się przede wszystkim na weryfikowalnych danych liczbowych, a w przypadku podawania informacji zewnętrznych przedstawiać ich źródła.

Ekspert oceniający weryfikuje przedstawione we wniosku informacje i dane na podstawie wiedzy branżowej. W przypadku gdy podczas oceny zostanie uznane, że rezultat nie spełnia danego aspektu lub zostanie uznane, że przedstawione dane i informacje dotyczące danego aspektu są przedstawione w sposób nierzetelny lub odbiegają od danych rzeczywistych, ocena w tym aspekcie wyniesie 0 punktów.

Za spełnienie każdego z powyższych aspektów otrzymuje się 1 punkt.

Łączna punktacja w ramach podkryterium: od 0 do 5 punktów.

4. WYDATKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROJEKTU ZOSTAŁY OKREŚLONE ZGODNIE Z KATALOGIEM WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH ORAZ SĄ NIEZBĘDNE DO REALIZACJI INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ I SĄ POWIĄZANE FUNKCJONALNIE (Ocena punktowa (0-1)

W ramach kryterium weryfikowane jest:

 1. Czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu wpisują się w katalog wydatków kwalifikowanych.
 2. Czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej.

5. PROJEKT DOTYCZY INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM KE (UE) NR 651/2014

 1. Pomoc może być przyznana MŚP na realizację projektów związanych z inwestycją początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oraz, jeśli dotyczy, zgodnie z art. 14 ust. 7 tego rozporządzenia.Projekt musi obejmować jedną z następujących form inwestycji początkowej:
  • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu,
  • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,
  • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

   

  Ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z art. 14 ust. 7 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014, tj. czy projekt obejmuje jedną ze wskazanych form inwestycji początkowej, zgodną z przedmiotem projektu oraz czy:

  • w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu, koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac;
  • w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji, koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.

6. PROJEKT MA POZYTYWNY WPŁYW NA REALIZACJĘ ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, O KTÓREJ MOWA W ART. 8 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 (punktacja 0-1).

Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku projektów, w ramach których zostanie wykazane i uzasadnione spełnienie co najmniej jednego z poniższych aspektów, o ile nie zostanie stwierdzony negatywny wpływ projektu na środowisko.

 1. Powstanie produkt oznaczający się wydłużonym cyklem życia poprzez jego opłacalną naprawę lub możliwość wielokrotnego użycia.
 2. Powstanie produkt, który po zakończeniu cyklu życia będzie mógł być częściowo przetworzony.
 3. Zostanie zredukowana ilość odpadów lub część odpadów powstających podczas produkcji będzie mogła być przetworzona.
 4. Ograniczone zostanie zużycie energii i/lub surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.
 5. Powstanie produkt/usługa, którego funkcja będzie miała bezpośredni pozytywny związek z ochroną środowiska (np. ograniczenia zużycia energii elektrycznej/wody, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zużycia substancji szkodliwych dla środowiska).
 6. Projekt odznacza się wysoką środowiskową wartością dodaną, rozumianą jako ograniczenie obciążenia środowiska lub pozytywne oddziaływanie na nie, w tym: usuwanie, zapobieganie, łagodzenie, zanieczyszczeń uwolnionych do środowiska, naprawę szkód ekologicznych lub korzystanie z zasobów naturalnych w bardziej efektywny i zrównoważony sposób.
 7. Wnioskodawca przedstawił dodatkowe aspekty prośrodowiskowe projektu, nieujęte wyżej (minimum 2 takie aspekty).

7. WSKAŹNIKI PROJEKTU SĄ OBIEKTYWNIE WERYFIKOWALNE I ODZWIERCIEDLAJĄ ZAŁOŻONE CELE PROJEKTU (punktacja 0-1)

Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom bazowy oraz poziom docelowy. Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, na podstawie jakich danych, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach je skonstruował. Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Założone wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń projektu.

8. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU DO REALIZACJI

Ocenie podlega:

 • spójność i przygotowanie projektu (wiarygodność przedstawionych danych, realistyczny harmonogram projektu, uwzględniający uzyskanie niezbędnych dokumentów administracyjnych, w tym koncesji czy pozwoleń);
 • zasoby techniczne i kadrowe wnioskodawcy do realizacji projektu (wnioskodawca wykazał, że posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby są wystarczające do jego realizacji).

W oparciu o analizę ww. punktów możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym 1 punkt przyznawany jest jeżeli spełnione są łącznie poniższe warunki:

 • Przedstawione informacje/dane są spójne i wiarygodne
 • Posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby wnioskodawcy są wystarczające do realizacji projektu
 • Projekt jest już gotowy do realizacji bądź realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dodatkowych dokumentów takich jak: pozwolenia (np. na budowę), koncesje, dokumentacje (np. dokumentację środowiskową), które wnioskodawca już posiada lub których wnioskodawca jeszcze nie uzyskał, ale przedstawił realny harmonogram ich pozyskania; Ponadto oceniający sprawdza, czy Wnioskodawca we wniosku zidentyfikował i skatalogował dokumenty niezbędne do realizacji projektu, wynikające z jego specyfiki (np. koncesje lub pozwolenia) oraz posiada te dokumenty lub zobowiązał się do ich przedłożenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub w sytuacji, gdy uzyskanie takiego dokumentu możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu inwestycji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa – w momencie ich uzyskania. W przypadku, gdy Wnioskodawca w trakcie aplikowania o wsparcie ubiega się o pozwolenie na budowę oraz w przypadku projektów, których realizacja wymaga również uzyskania decyzji środowiskowej, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), wnioskodawca jest zobligowany przesłać prawomocną decyzję środowiskową (z dokumentacją OOŚ – jeśli dotyczy) oraz prawomocne pozwolenie na budowę najpóźniej w terminie 10 miesięcy od dnia doręczenia pisemnej informacji o zatwierdzeniu projektu do wsparcia.

0 punktów - w przypadku niespełnienia co najmniej jednego z powyższych punktów .

9. PRZEDMIOTEM PROJEKTU JEST ROZWIĄZANIE WPISUJĄCE SIĘ W KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE I/LUB DOTYCZĄCE BRANŻ WYSOKICH LUB ŚREDNIO-WYSOKICH TECHNOLOGII LUB ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WIEDZOCHŁONNYCH USŁUG, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ EUROSTAT. (punktacja 0-3)

 1. Weryfikacja czy przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). (Punktacja: 0 lub 2.)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

 1. Weryfikacja czy technologia dotyczy branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat. (punktacja 0-1)

10. WNIOSKODAWCA JEST CZŁONKIEM KRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO (PUNKTACJA 0-1)

Ocenie podlega, czy na moment złożenia wniosku Wnioskodawca jest członkiem od co najmniej 6 miesięcy klastra, który otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego.

Status Krajowego Klastra Kluczowego otrzymały:

 • Klaster Dolina Lotnicza;
 • Polski Klaster Aluminium;
 • Mazowiecki Klaster ICT;
 • Interizon;
 • Wschodni Klaster Budowlany;
 • Klaster Obróbki Metali;
 • Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia";
 • Śląski Klaster Lotniczy lotnictwo;
 • NUTRIBIOMED Klaster;
 • Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe;
 • MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych;
 • Wschodni Klaster ICT;
 • Klaster LifeScience Kraków;
 • Klaster Zrównoważona Infrastruktura;
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu;
 • Bydgoski Klaster Przemysłowy;

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie jest dokonywana przez KOP w formie Panelu Ekspertów.

Wnioskodawca w trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów jest zobowiązany do przeprowadzenia prezentacji projektu. Maksymalny czas na przeprowadzenie prezentacji to 15 minut. Nie dopuszcza się możliwości uczestniczenia w prezentacji przedstawicieli firm doradczych.

Kryteria rozstrzygające:

W przypadku uzyskania przez kilka projektów identycznej łącznej liczby punktów, dofinansowanie w pierwszej kolejności będzie przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryteriach/pod kryteriach według następującej kolejności:

 1. Podkryterium: „Potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu, tj. towaru/procesu/usługi będących wynikiem wdrożenia nowej technologii” (z kryterium: „Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi)”).
 2. Kryterium: „Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu”.
 3. Kryterium: „Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat.”.

Opracowano na podstawie:

 1. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji
 2. Kryteriach oceny projektów w ramach POIR 3.2.2.
 3. Instrukcji wypełniania wniosku w ramach POIR 3.2.2.
 4. Regulaminu konkursu nr 1 w ramach POIR 3.2.2.