POIR, Działanie 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

PODDZIAŁANIE 3.2.1 Badania na rynek

 • 1. konkurs podzielony na etapy.
  • ogłoszenie konkursu: 02. 08.2017 .
  • termin zakończenia naboru wniosków 28.02 2018 r.
 • 2. konkurs podzielony na etapy.
  • ogłoszenie konkursu 14.02.2018.
  • termin zakończenia naboru wniosków do 05.12 2018r.  

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków w budżecie konkursu.

Zachęcam do obejrzenia filmu informacyjnego.

lub zapoznania się z poradnikiem opracowanym przez PARP

lub zapoznania się z fiszką informacyjną działania 3.2.1 [pobierz plik PDF], opracowaną przez MASTER MARKETING

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN;

Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR;

Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln PLN; w tym:

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln PLN. ( maksymalne dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe – 450 tys. PLN)
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln PLN (maksymalne dofinansowanie na doradztwo – 500 tys. PLN

Intensywność wsparcia (poziom dofinansowania):

Na eksperymentalne prace rozwojowe [1]max 45% kosztów kwalifikowanych

Na część doradczą – max 50% kosztów kwalifikowanych 

Na część inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Województwa (regiony) Małe i mikro przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie 70% 60%
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie; mazowieckie (podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawskiego wschodni) 55% 45%
dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie 45% 35%
mazowieckie (podregion warszawski zachodni) 40% 30%
mazowieckie (m. st. Warszawa) do 31.12.2017 r. 35% 25%
od 1.01.2018 r. 30% 20%

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 1. wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
 2. badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
 3. operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1,
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
  4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
 • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,
 • rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku
  o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
 1. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 i 5, może wynosić do 10 % kosztów kwalifikowanych.
 2. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1, 3 i 5, może wynosić do 20 % kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 5 mln zł.

W ramach poddziałania 3.2.1. przewidziano wsparcie projektów inwestycyjnych realizowanych przez MSP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

W ramach wsparcia finansowane mogą być wydatki niezbędne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej Programu.

Beneficjenci projektów finansowanych w III osi PO IR w ramach celu szczegółowego 4 mogą oprócz wydatków inwestycyjnych związanych z wdrożeniem wyników prac B+R, jeśli będzie to niezbędne dla zrealizowania celów projektu, ponosić wydatki w zakresie:

 • internacjonalizacji wyników wdrożenia B+R, związanych z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych,
 • tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • ochrony własności intelektualnej (w tym poza granicami kraju), z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych,
 • wzornictwa,
 • rozwoju kadr (w ramach cross financingu).

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

 

Kryteria oceny projektów w ramach POIR 3.2.1.:

Kryteria formalne specyficzne:
 • Wnioskodawca posiada status MŚP.
 • Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln PLN,
Kryteria merytoryczne:
 1. Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych- Wymagane jest posiadanie do wdrożenia w działalności gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych.

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie. Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu(wyrobu lub usługi).

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi zawrzeć informacje dotyczące zakresu i terminu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, zakresu prac wykonanych samodzielnie lub zleconych zewnętrznym podmiotom, rodzajów i poziomu wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie prac B+R (np. kopie umów z wykonawcami, kopie dokumentów księgowych).

Wnioskodawca musi także określić i opisać wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach firmy, sposób zabezpieczenia praw własności intelektualnej. Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty.

Możliwe jest uzyskanie punktów 0 lub 1.

Wymagane minimum punktowe – 1

 1. Przygotowanie projektu do realizacji.

Ocenie podlega:

 1. spójność i przygotowanie projektu (wiarygodność przedstawionych danych, realistyczny harmonogram projektu, uwzględniający uzyskanie niezbędnych dokumentów administracyjnych, w tym koncesji czy pozwoleń);
 2. ryzyko projektu (wnioskodawca dokonał rzetelnej analizy ryzyka i przewidział działania ograniczające zidentyfikowane ryzyka);
 3. zasoby techniczne i kadrowe wnioskodawcy do realizacji projektu (wnioskodawca wykazał, że posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby są wystarczające do jego realizacji);
 4. zaangażowanie kadry zarządzającej w realizację projektu: doświadczenie kadry zarządzającej oraz sposób zarządzania projektem (ścieżka decyzyjna).

Możliwe jest uzyskanie punktów 0 lub 1.

Wymagane minimum punktowe - 1

 1. Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu.

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania. Jeżeli w projekcie przewidziano także prace rozwojowe i doradztwo, w ramach kryterium zostanie sprawdzone, czy wydatki z nimi związane są niezbędne do realizacji projektu.

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności/potrzeb inwestycyjnych. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych.

Możliwe jest uzyskanie punktów 0 lub 1.

Wymagane minimum punktowe - 1

 1. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu.

Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w trakcie realizacji projektu i poziom docelowy. Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, na podstawie jakich danych je skonstruował, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach. Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń projektu.

UWAGI:

We wskaźnikach trzeba będzie wskazać innowacyjne cechy nowych produktów i je sparametryzować i przedstawić wartości w liczbach oraz porównać do produktów substytucyjnych – konkurencyjnych.

Możliwe jest uzyskanie punktów 0 lub 1.

Wymagane minimum punktowe - 1

 1. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu.

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania całości wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz dołączonych kopii dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania. (Wymagane jest załączenie do wniosku dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania zewnętrznego finansowania – jak promesa kredytowa)

Możliwe jest uzyskanie punktów 0 lub 1.

Wymagane minimum punktowe - 1

 

 1. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014

Zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 pomoc może być przyznana MSP na dowolną formę inwestycji początkowej, tj. jedną z następujących form:

 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu,
 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,

Ocenie podlega, czy projekt obejmuje jedną ze wskazanych form inwestycji początkowej, zgodną z przedmiotem projektu oraz czy:

 • w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Możliwe jest uzyskanie punktów 0 lub 1.

Wymagane minimum punktowe - 1

 1. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Uznaje się, ze pozytywny wpływ mają projekty, w ramach których realizowana jest przynajmniej jedna z zasad 4R (reduce, reuse, recycle, repair) gdzie:

 • reduce dotyczy redukcji ilości opakowań i odpadów,
 • reuse oznacza możliwość użycia w produkcji surowców przetworzonych oraz możliwości wielokrotnego użycia produktów,
 • recycle oznacza możliwość przetwarzania opakowań i odpadów, których nie daje się użyć ponownie,
 • repair oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę.

W ramach projektu może być również wykazany pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadą 4R). W przypadku aspektów nieobjętych zasadą 4R warunkiem przyznania punktu jest wykazanie poprawy odpowiednich wskaźników co najmniej o 10% w porównaniu do wartości bazowych. Przez wartość bazową uznaje się wartość wskaźnika w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy przed realizacją projektu.

Warunkiem przyznania punktów w tym kryterium jest odzwierciedlenie poszczególnych aspektów środowiskowych projektu we wskaźnikach i szczegółowe uzasadnienie każdego wskaźnika.

Beneficjent może sam określić wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko lub wybrać je z WLWK. Należy pamiętać, że wskaźniki mają być monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność.

UWAGI:

 1. Ważne jest, aby móc sparametryzować i wyrazić liczbowo wskaźnik dotyczący danych aspektów środowiskowych.
 2. Dodatkowo można wyznaczyć własny wskaźnik dotyczący samego procesu wytwarzania wyrażony np. poprzez redukcję zapotrzebowania na energię, wodę, gaz, surowce w stosunku do wielkości produkcji.
 3. Lub wskaźnik środowiskowy wynikający z eksploatacji nowych produktów przez użytkowników.
 1. Innowacyjność produktu

Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim.

W trakcie oceny premiowane będą projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat.

W trakcie oceny będą brane pod uwagę:

 • nowość produktu (wyrobu lub usługi);
 • potencjał zastosowanego rozwiązania do dalszego rozwoju branży i rynku;
 • zakres technologii (wysokie i średnio-wysokie) lub usług (wiedzochłonne).

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 4, przy czym:

0 pkt – brak innowacji produktowej bądź innowacja produktowa ma poziom niższy niż poziom kraju (nowe cechy lub funkcjonalności wdrażanego produktu nie wyróżniają go w stosunku do produktów konkurencyjnych dostępnych na rynku krajowym) lub/i nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu nie mają istotnego znaczenia dla odbiorców;

1 pkt – innowacja produktowa na poziomie kraju (nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu wyróżniają go w stosunku do produktów konkurencyjnych dostępnych na rynku krajowym) i jednocześnie nowe funkcjonalności i cechy wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu.

Jeśli projekt otrzyma minimum 1 pkt zgodnie z wyżej opisaną metodologią, możliwe jest przyznanie dodatkowego 1 punktu za wystąpienie któregokolwiek z trzech aspektów (łącznie maksymalnie 3 dodatkowe punkty):

 • innowacja produktowa ma poziom powyżej kraju – 1 pkt;
 • zastosowane w projekcie rozwiązanie ma potencjał do rozwoju branży lub rynku – 1pkt;
 • projekt dotyczy wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych. – 1 pkt.

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący rekomendowanie projektu do wsparcia wynosi 1 pkt.

 1. Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu Sposób weryfikacji:

W trakcie oceny będzie brane pod uwagę, czy:

 1. produkt powstały w wyniku projektu będzie konkurencyjny w stosunku do istniejących na rynku (między innymi pod względem ceny, użyteczności, design), a w przypadku produktów nie mających odpowiednika na rynku planowane cechy i funkcjonalności produktu wskazują na możliwość uplasowania produktu na rynku;
 2. produkt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców, a w przypadku produktów nie mających odpowiednika na rynku wnioskodawca uwiarygodnił powstanie zapotrzebowania na produkt;
 3. rynek docelowy został przez Wnioskodawcę dobrze zdefiniowany w zakresie jego wielkości, tendencji rozwojowych i ostatecznego odbiorcy oraz przewidywana wielkość rynku dla danego produktu wskazuje na potencjalny sukces ekonomiczny projektu;
 4. strategia wprowadzenia produktu na rynek jest efektywna i realna;
 5. prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem produktu wskazuje na opłacalność projektu;
 6. założenia i dane przyjęte przez Wnioskodawcę przy określaniu potencjału rynkowego produktu (o których mowa w pkt. 1 – 5) są realne.

W oparciu o analizę ww. punktów możliwe jest przyznanie 0,1,2 lub 3 pkt, przy czym:

0 pkt – nierzetelne dane, brak opłacalności projektu;

1 pkt – dane rzetelnie przedstawione, projekt wykazuje opłacalność na poziomie przeciętnym;

2 pkt – dane rzetelnie przedstawione, wysoka opłacalność projektu;

3 pkt – dane rzetelnie przedstawione, wysoka opłacalność projektu, produkt o dużym potencjale eksportowym.

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący rekomendowanie projektu do wsparcia wynosi 1 pkt.

 1. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Ocenie podlega czy przedmiot realizacji projektu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP).

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:

 • 0 pkt – projekt nie wpisuje się w KIS;
 • 1 pkt – projekt wpisuje się w jedną z KIS.

Wymagane minimum punktowe - 0

11. WNIOSKODAWCA JEST CZŁONKIEM KRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO (PUNKTACJA 0-1)

 1. Ocenie podlega, czy na moment złożenia wniosku Wnioskodawca jest członkiem od co najmniej 6 miesięcy klastra, który otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego.Status Krajowego Klastra Kluczowego otrzymały:
  • Klaster Dolina Lotnicza;
  • Polski Klaster Aluminium;
  • Mazowiecki Klaster ICT;
  • Interizon;
  • Wschodni Klaster Budowlany;
  • Klaster Obróbki Metali;
  • Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia";
  • Śląski Klaster Lotniczy lotnictwo;
  • NUTRIBIOMED Klaster;
  • Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe;
  • MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych;
  • Wschodni Klaster ICT;
  • Klaster LifeScience Kraków;
  • Klaster Zrównoważona Infrastruktura;
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu;
  • Bydgoski Klaster Przemysłowy;

  Wymagane minimum punktowe - 0

 2. Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego.

Punkty w kryterium mogą uzyskać wyłącznie projekty, które otrzymały 1 punkt w kryterium merytorycznym nr 1.

Ocenie podlega, czy rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia:

 1. posiada ochronę patentową lub
 2. zostało zgłoszone do ochrony patentowej lub
 3. posiada prawo ochronne na wzór użytkowy lub
 4. zostało zgłoszone do objęcia prawem ochronnym na wzór użytkowy.

W oparciu o analizę ww. aspektów możliwe jest przyznanie 0, 1 lub 2 pkt, przy czym:

 • 0 pkt – rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia:
  • nie jest objęte ochroną patentową ani
  • nie jest objęte zgłoszeniem do ochrony patentowej ani
  • nie jest objęte prawem ochronnym na wzór użytkowy ani
  • nie jest objęte zgłoszeniem do objęcia prawem ochronnym na wzór użytkowy lub
  • jest objęte zgłoszeniem do ochrony patentowej lub do objęcia prawem ochronnym na wzór użytkowy, ale w przedstawionym wraz ze zgłoszeniem Sprawozdaniu o stanie techniki lub w dokumencie równoważnym w procedurze międzynarodowej, nie uzyskano we wszystkich kategoriach odpowiednio oceny A lub oceny równoważnej;
 • 1 pkt – rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia:
  • jest objęte prawem ochronnym na wzór użytkowy lub
  • jest zgłoszone do objęcia prawem ochronnym na wzór użytkowy i w przedstawionym wraz ze zgłoszeniem Sprawozdaniu o stanie techniki lub dokumencie równoważnym w procedurze międzynarodowej uzyskano we wszystkich kategoriach odpowiednio ocenę A lub ocenę równoważną;
 • 2 pkt – rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia:
  • posiada ochronę patentową lub
  • zostało zgłoszone do ochrony patentowej i w przedstawionym wraz ze zgłoszeniem Sprawozdaniu o stanie techniki lub dokumencie równoważnym w procedurze międzynarodowej uzyskano we wszystkich kategoriach odpowiednio ocenę A lub ocenę równoważną.

Wymagane minimum punktowe - 0

 

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie jest dokonywana przez KOP w formie Panelu Ekspertów.

Wnioskodawca w trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów jest zobowiązany do przeprowadzenia prezentacji projektu obejmującej zagadnienia dotyczące następujących kryteriów oceny merytorycznej:

 • Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • Przygotowanie do realizacji projektu,
 • Innowacyjność produktu,
 • Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu.

Maksymalny czas na przeprowadzenie prezentacji to 20 minut. Nie dopuszcza się możliwości uczestniczenia w prezentacji przedstawicieli firm doradczych. Nie ma możliwości zmiany terminu prezentacji, wyznaczonego przez KOP.

Na ocenie punktowej można uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Żeby uzyskać dofinansowanie należy uzyskać łącznie co najmniej 12 punktów.

Kryteria rozstrzygające:

 1. W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Innowacyjność produktu”.
 2. W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów oraz jednakowej liczby punktów w kryterium „Innowacyjność produktu” wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu”.
 • W przypadku, gdy powyższe kryteria rozstrzygające nie są wystarczające do określenia kolejności projektów na liście rankingowej, kolejność w odniesieniu do projektów z jednakową liczbą punktów (zarówno łączną, jak i w kryteriach rozstrzygających) określa się na podstawie różnicy pomiędzy maksymalną możliwą intensywnością dofinansowania projektu w części inwestycyjnej objętej regionalną pomocą inwestycyjną (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) a intensywnością wnioskowaną: wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których ta różnica jest większa.
 1. W przypadku, gdy powyższe kryteria rozstrzygające nie są wystarczające do określenia kolejności projektów na liście rankingowej, kolejność w odniesieniu do projektów z jednakową liczbą punktów (zarówno łączną, jak i w kryteriach rozstrzygających) ustala się według stopy bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, których lokalizacja znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.

 

Opracowano na podstawie:

 1. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji
 2. Kryteriach oceny projektów w ramach POIR 3.2.1.
 3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 4. Własnej wiedzy i doświadczenia.
[1] „Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.