POIR, Działanie 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

PODDZIAŁANIE 3.2.1 Badania na rynek

 • ogłoszenie 24.02.2020r. z terminem zakończenia naboru wniosków do 12.05.2020r. .
  NABÓR WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ W KONKURSACH:
  1. PROJEKTY NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI
  2. KONKURSY DEDYKOWANE ŚREDNIM MIASTOM
  3. KONKURS OGÓLNY

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków w budżecie konkursu.

Zapraszam do zapoznania się z fiszką informacyjną działania 3.2.1, opracowaną przez MASTER MARKETING

DO POBRANIA: TEMATYCZNY ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 5 mln PLN;

Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR;

Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln PLN; w tym:

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln PLN. ( maksymalne dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe – 450 tys. PLN)
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln PLN (maksymalne dofinansowanie na doradztwo – 500 tys. PLN

Intensywność wsparcia (poziom dofinansowania):

Na eksperymentalne prace rozwojowe – max 45% kosztów kwalifikowanych

Na część doradczą – max 50% kosztów kwalifikowanych 

Na część inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Województwa (regiony) Małe i mikro przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie 70% 60%
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie; mazowieckie (podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawskiego wschodni) 55% 45%
dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie 45% 35%
mazowieckie (podregion warszawski zachodni) 40% 30%
mazowieckie (m. st. Warszawa) 30% 20%

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 1. wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
 2. badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
 3. operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1,
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
  4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
 • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,
 • rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku
  o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
 1. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 i 5, może wynosić do 10 % kosztów kwalifikowanych.
 2. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1, 3 i 5, może wynosić do 20 % kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 5 mln zł.

W ramach poddziałania 3.2.1. przewidziano wsparcie projektów inwestycyjnych realizowanych przez MSP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Projekt może dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych zakupionych przez Wnioskodawcę jeżeli mają one kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi) oraz kwestie praw własności intelektualnej są uregulowane prawnie.

W ramach wsparcia finansowane mogą być wydatki niezbędne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej Programu.

WIĘCEJ