RPOWZ, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś priorytetowa 1. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie.

DZIAŁANIE 1.6. TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY NA OBSZARZE SPECJALNEJ STEFY WŁĄCZENIA.

 • ogłoszenie konkursu: 30. kwietnia 2018 r.
 • termin zakończenia naboru wniosków: 30. lipca 2018 r.

Zapraszam do zapoznania się z fiszką informacyjną działania 1.6. [pobierz plik PDF]

Celem działania jest ożywienie gospodarcze obszaru Specjalnej Strefy Włączenia. W ramach konkursu wspierane będą inwestycje zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, prowadzące do stworzenia znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze SSW.  Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji projektu wspartego w ramach niniejszego działania to 10 etatów (EPC). Działania 1.6 przyczyni się do realizacji jednego z celów szczegółowych Osi Priorytetowej 1, tj. zwiększenia zastosowania innowacji w MŚP.

Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej liczby miejsc pracy:

 • 10 miejsc pracy – 2 000 000 PLN dofinansowania
 • powyżej 10 miejsc pracy 200 000 PLN za każde kolejne miejsce pracy.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Przedmiotem przedsięwzięć może być rozwój/budowa przedsiębiorstwa, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Specjalna Strefa Włączenia to obszar specjalnej interwencji o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarcza przejawiającej się w:

 • niekorzystnych wartościach kluczowych wskaźników opisujących sytuację społeczno-gospodarczą,
 • strukturalnych deficytach rozwojowych dotykających opisywanego obszaru, w szczególności brak lub zanik silnych ośrodków rozwojowych, peryferyjne położenie, niższy poziom dostępu do infrastruktury,
 • ograniczonym autonomicznym potencjale rozwojowym, który mógłby stanowić podstawę do podjęcia działań naprawczych i efektywne prowadzenie polityki rozwoju na poziomie poszczególnych gmin oraz przy wsparciu samorządu województwa.

Gminy należące do SSW – obszar podstawowy:

Barwice, Białogard (gmina wiejska), Biały Bór, Bierzwnik, Bobolice, Borne, Brojce, Brzeżno, Cedynia, Chociwel, Chojna, Choszczno, Czaplinek, Człopa, Darłowo (gmina wiejska), Dobra Marianowo, Dobrzany, Dolice, Drawno, Drawsko Pomorskie, Gryfice, Grzmiąca, Ińsko, Kalisz Pomorski, Karlino, Karnice, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Łobez, Malechowo, Mieszkowice, Mirosławiec, Moryń, Ostrowice, Pełczyce, Płoty, Polanów, Połczyn-Zdrój, Postomino, Przelewice, Radowo Małe, Rąbino, Recz, Resko, Sławno (gm. wiejska), Sławoborze, Stara Dąbrowa, Suchań, Sulinowo, Szczecinek (gmina miejska), Szczecinek (gmina wiejska), Świdwin (gmina wiejska), Świerzno, Trzcińsko-Zdrój, Tuczno, Tychowo, Wałcz (gmina miejska), Wałcz (gmina wiejska), Węgorzyno, Widuchowa, Wierzchowo, Złocieniec.

Gminy należące do SSW – obszar przejściowy:

Banie, Darłowo (gmina miejska), Przybiernów, Rymań, Wolin

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa, zlokalizowane na obszarze SSW, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej bądź procesowej co najmniej na poziomie firmy. Warunek ten jest warunkiem dopuszczającym. Premiowane natomiast będą projekty, których realizacja będzie prowadziła do:

 • wdrożenia innowacji produktowej, tzn. wprowadzenia nowego produktu (w kontekście posiadanych przez niego nowych cech lub funkcjonalności) w porównaniu do produktów dotychczas oferowanych przez firmę lub produktów dostępnych na rynku docelowym,
 • wdrożenia do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji co najmniej w skali rynku regionalnego,
 • wdrożenia do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji co najmniej w skali rynku polskiego.

Priorytetowo będą traktowane przedsięwzięcia podejmowane w branżach i obszarach tematycznych zgodnych z regionalnymi specjalizacjami.

 1. Biogospodarka - produkcja odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i strumieni odpadów w produkty o wartości dodanej: żywność, pasze, bioprodukty i bioenergię. (Zrównoważona produkcja i wykorzystanie biomasy w celu uzyskania żywności, produktów i energii. Wszystkie gałęzie przemysłu korzystające z surowców bioodnawialnych, jak energetykę, budownictwo, rybołówstwo, chemię, przemysł meblarski i drzewny)
 2. Działalność morska i logistyka.
 3. Przemysł metalowo-maszynowy.
 4. Usługi przyszłości ( IT i przemysły kreatywne). (Przykłady działalności w ramach tzw. przemysłów kreatywnych: reklama, film i wideo, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, oprogramowanie, radio i telewizja.
 5. Turystyka i zdrowie.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu obejmuje:

1) nabycie środków trwałych, w tym używanych środków trwałych,

2) nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej - w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że stanowią nie więcej niż 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych5 i terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%),

3) zakup robót i materiałów budowlanych,

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

5) dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego pod warunkiem obowiązkowego zakupu przez beneficjenta aktywów stanowiących przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu,

6) zakup środków transportu – ograniczony do rodzaju 743 (samochody specjalne) oraz podgrupy 76 (pozostały tabor bezszynowy) zgodnie z klasyfikacją środków trwałych,

7) zakup usług szkoleniowych bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji w ramach cross ‑ financingu, wydatek ten nie może stanowić więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Punktowane kryteria wyboru projektów inwestycyjnych do wsparcia.

Punkty uzyskane w danym kryterium mają również przyznane zróżnicowane wagi, uzależnione od ważności danego kryterium dla ostatecznej atrakcyjności projektu.

 1. Wpływ projektu na rozwój gospodarki regionu.

Punkty przyznawane są za stopień, w jakim cele projektu odpowiadają zmieniającym się potrzebom i priorytetom na szczeblu regionalnym lub lokalnym. Jeśli projekt przyczyni się do rozwiązania problemów wskazanych w dokumentach strategicznych, dotyczących:

 1. bezrobocia – do 2 pkt
 2. zwiększenia innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki, w jakim stopniu poziom innowacyjności wdrażanych w projekcie rozwiązań ma znaczenie dla rozwoju zachodniopomorskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy konkurencyjności regionu na tle kraju i w skali międzynarodowej oraz w jakim stopniu projekt koresponduje ze wskaźnikiem strategicznym określonym w RPO WZ 2014-2020 właściwym dla Priorytetu Inwestycyjnego 3c (Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług) – 1 pkt
 3. rozwoju regionalnych i inteligentnych specjalizacji regionu – 2 pkt

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 1-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie  2

 1. Komplementarność projektu.

Punkty przyznawane są za stopień komplementarności projektu:

 1. względem działań podejmowanych przez samorządy lokalne na danym terenie w obszarze dostępności terenów inwestycyjnych, rynku pracy, edukacji (w tym szkolnictwa zawodowego), dostępności komunikacyjnej – do 3 pkt.
 2. względem innych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo lub jego kooperantów, tzn. czy realizacja projektu w sposób znaczący i bezpośredni uzupełnia efekty innego projektu – do 2 pkt

Projekt, dla którego nie wykazano komplementarności z innymi przedsięwzięciami/działaniami uzyskuje 0 punktów.  0 punktów w tym kryterium nie dyskwalifikuje projektu.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1

 1. Gotowość do realizacji projektu.

Punkty przyznawane są za posiadanie wymaganych pozwoleń, decyzji, których uzyskanie wynika z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzenia postępowania OOŚ, uzyskania wymaganych koncesji. Projekt jest gotowy do realizacji,jeśli nie wymaga regulowania powyższych kwestii bądź uzyskane są już wszystkie niezbędne pozwolenia, decyzje, o których mowa powyżej.

Wnioskodawca jest gotowy do realizacji przedsięwzięcia:

 1. w pełni – 3 pkt
 2. w stopniu znaczącym – 2 pkt
 3. w niewielkim stopniu – 1 pkt
 4. nie jest gotowy – 0 pkt

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-3; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1

 1. Konkurencyjność wnioskodawcy.

Punkty przyznawane są za stopień, w jakim projekt wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Uwzględnienie skali konkurencyjności (ponadregionalna, krajowa, międzynarodowa) oraz możliwości budowania przewagi konkurencyjnej trwałej w czasie.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 1-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 2

 1. Liczba miejsc pracy.

Punkty przyznawane są za liczbę miejsc pracy utworzoną w wyniku realizacji projektu:

 1. powyżej 10 etatów - 1 pkt,
 2. powyżej 15 etatów - 2 pkt,
 3. powyżej 20 etatów - 3 pkt,
 4. powyżej 25 etatów - 4 pkt,
 5. powyżej 30 etatów - 5 pkt.

Ilość stworzonych miejsc pracy winna zostać wyrażona w EPC (ekwiwalencie pełnego czasu pracy). Dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów cywilnoprawnych).

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 3.

 1. Efektywność kosztowa projektu:

Premiowane będą projekty o najkorzystniejszej wartości wskaźnika rezultatu dotyczącego liczby utworzonych miejsc pracy przy jednoczesnej jak najniższej kwocie dofinansowania.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 1-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 2.

 1. Optymalne rozwiązania realizacji projektu.

Punkty przyznawane są za wybór optymalnych rozwiązań realizacji projektu oraz analizę ryzyka

Ocenie podlegać będzie czy:

 • dokonano wiarygodnej analizy rozwiązań alternatywnych, przedstawiono inne opcje, lecz nie wykazano, że wybrana opcja jest optymalna - 1 pkt
 • przedstawiono inne opcje oraz uzasadniono, że stosunek relacji kosztów do rezultatów w wybranej opcji jest optymalny lub uzasadniono, że nie ma innych wariantów realizacji inwestycji – 3 pkt
 • wnioskodawca przeprowadził wiarygodną analizę ryzyka związanego z wybraną opcją projektu – 1 pkt
 • wnioskodawca zaplanował wiarygodny plan reakcji na prawdopodobne sytuacje, które mogą utrudniać realizację projektu – 1 pkt

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 1-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1.

 1. Innowacyjność projektu

Punkty przyznawane są za stopnień, w jakim projekt wiąże się z wprowadzeniem innowacji produktowej bądź procesowej wg poniższych zasad:.

 1. W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona innowacja produktowa, tzn. projekt zakłada wprowadzenie produktu (lub usługi) charakteryzującego się nowością (w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności) w porównaniu do:
 2. produktów dotychczas oferowanych przez firmę - 1 pkt
 3. produktów dostępnych na docelowym rynku – do 2 pkt
 4. Realizacja projektu polega na wdrożeniu do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy:
 5. co najmniej w skali regionalnego rynku – 1 pkt

lub

 1. co najmniej w skali polskiego rynku – do 2 pkt

Projekt, który zakłada wprowadzenie innowacji procesowej w skali mniejszej niż regionalna oraz jednocześnie nie zakłada wprowadzenia innowacji produktowej otrzymuje 0 punktów. 0 punktów w tym kryterium nie dyskwalifikuje projektu.

Uwzględnienie m.in. czy produkt (usługę) cechuje wystarczający lub znaczący stopień nowości czy też jego cechy, charakterystyki/ nowe funkcjonalności są mało znaczące i nie zawierają w sobie wystarczającego stopnia nowości.

Uwzględnienie w jakim stopniu technologia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali polskiego rynku oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

W ramach kryterium zastosowanie ma definicja innowacyjności produktowej i procesowej zgodnie z Podręcznikiem Oslo.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 3.

 1. Lokalne uwarunkowania

Punkty przyznawane są za stopień, w jakim projekt będzie miał wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego, tzn.:

 1. projekt uwzględnia endogeniczne potencjały i naturalne uwarunkowania oraz charakter danego obszaru
 2. projekt zakłada ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych i uzupełnianie zabudowy zamiast ekspansji na tereny niezabudowane,
 3. projekt wiąże się z zastosowaniem rozwiązań bezpośrednio związanych z ochroną środowiska, przyjaznych środowisku, zwiększenia racjonalnego wykorzystania zasobów oraz stosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań proekologicznych, np. ekomarketingu, ekozarządzania

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1.

 1. Kooperacja

Punkty przyznawane są za wpływ projektu na nawiązanie/rozwój współpracy Wnioskodawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi (dostawcami, odbiorcami, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu).

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 1-5; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1.

 1. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Wnioskodawca na etapie realizacji projektu i jego trwałości będzie podejmował działania mające charakter Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (w odniesieniu do pracowników, społeczności lokalnej, środowiska) - zgodnie z wytycznymi OECD, Komunikatami KE, normami jakości, międzynarodowymi standardami pracy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co powinno przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Wybrane narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR):

Działania na rzecz lokalnej społeczności – przedsięwzięcia na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Przyjmują postać: działań polegających na wspieraniu lokalnych instytucji i osób, współpracy z lokalnymi organizacjami, programów dla dzieci i młodzieży, działań ekologicznych, a także inwestycyjnych (np. budowanie dróg).

Działania proekologiczne – działania skierowane na ochronę środowiska, inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko. Należą tu takie inicjatywy jak wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług.

Kampanie społeczne – umożliwiają przedsiębiorstwom za pośrednictwem mediów wpływanie na postawy społeczeństwa. Kampanie takie mają na celu niesienie pomocy potrzebującym (np. przekazywanie części zysków ze sprzedaży określonego produktu na cele społeczne lub działania prośrodowiskowe) lub zwiększenie świadomości społecznej na określony temat (np. ochrona środowiska, edukacja konsumencka). Temat akcji powinien być związany z działalnością przedsiębiorstwa.

Programy dla pracowników – inwestycje w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników (kursy, szkolenia), programy integracyjne, programy na rzecz wyrównywania szans (elastyczne formy zatrudnienia, wyrównywanie szans osób po 45 roku życia, osób niepełnosprawnych)

Raporty społeczne – publikacje prezentujące sposób zarządzania przedsiębiorstwem i realizacji strategii firmy z uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych. Istotą raportowania jest przejrzystość przedsiębiorstwa. Raporty powinny wskazywać okres sprawozdawczy, zawierać oświadczenia dotyczące polityki, celów i strategii oraz przegląd wyników, pozwalający na porównywanie ich w kolejnych latach. Raport winien uwzględniać interesy i potrzeby szerokiej grupy interesariuszy.

Systemy zarządzania – wprowadzanie przejrzystych i skutecznych systemów zarządzania tj. Quality Management System ISO 9000 (system zarządzania jakością), Environmental Management System ISO 14000 (system zarządzania środowiskowego), Social Accountability SA 8000 (zarządzanie odpowiedzialnością społeczną).

Zarządzanie łańcuchem dostaw – stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na każdym etapie dostaw, wdrażanie standardów dla kontrahentów.

Znakowanie produktów – obejmuje eko-znakowanie oraz znakowanie społeczne. Polega na informowaniu konsumenta o aspektach ekologicznych produktu (wpływie na środowisko, zdrowie) i społecznych. Znakowanie produktów wyróżnia je spośród dostępnych na rynku i umożliwia dokonywanie świadomych wyborów przez konsumentów. Jednocześnie producenci winni umieszczać rzetelną informację o składzie produktów i zawartości poszczególnych składników.

Chcąc spełnić powyższe, kryterium, wnioskując o dofinansowanie należałoby wykazać, że realizacja inwestycji przyczyni się np. między innymi do:

 1. Nawiązania współpracy i/lub zwiększenia efektywności współpracy z regionalnym odbiorcą odpadów produkcyjnych w celu ich efektywniejszego zagospodarowania/przetworzenia.
 2. Zmniejszenia zasobochłonności produkcji.
 3. Rozwoju zatrudnienia i poprawy warunków pracy pracowników (elastyczność zatrudnienia, system podnoszenia kwalifikacji, itp…).
 4. Usprawnienia komunikacji i współpracy z dostawcami i/lub odbiorcami (w tym rozwoju współpracy z regionalnymi dostawcami, co wpływać powinno na rozwój gospodarczy regionu).
 5. Poprawy efektywności logistyki dostaw (również pod kątem efektywnego pakowania i oznakowania wyrobów wraz z informacjami mającymi na celu ochronę środowiska.
 6. Prowadzenie działań informacyjnych o innowacjach technologicznych zastosowanych w produktach jak też procesie ich wytwarzania.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-2; ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1.

 1. Trwałość

Ocena szans trwania efektów realizacji programu w średniej i długiej perspektywie czasowej po zaprzestaniu finansowania inwestycji.

a. Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania trwałości projektu minimum przez okres 4 lat.

Możliwa liczba punktów do uzyskana 0 lub 3 -  ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1.

b. Wnioskodawca wykazuje ponadprzeciętną zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania rezultatów projektu ponad podstawowy okres trwałości, tj. powyżej 3 lat .

Kryterium bierze pod uwagę takie aspekty jak zakładany okres referencyjny projektu, przyjęte stawki amortyzacji, wielkość koniecznych nakładów odtworzeniowych, koszty operacyjne, wielkość zakładanych wypływów w przepływach finansowych w okresie operacyjnym, itp.

Możliwa liczba punktów do uzyskana ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1.

c. Produkty projektu są wytworzone za pomocą nowoczesnych technologii i/lub materiałów i/lub spełniają przyszłościowe potrzeby – wobec czego jest bardzo prawdopodobne, że rezultaty projektu będą użyteczne dla beneficjentów długo po jego zakończeniu.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 1-2 - ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1.

d. W projekcie zastosowano rozwiązania/technologie dostosowujące infrastrukturę do skutków zmian klimatu (np. powódź, susza), zdiagnozowanych na obszarze realizacji projektu.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-2 - ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1.

e. Kryterium punktuje w jakim stopniu posiadane przez Wnioskodawcę doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (projektów dofinansowanych z UE lub inne inwestycje o podobnym do przedmiotowego projektu charakterze) uprawdopodabnia ponadprzeciętną trwałość projektu.

Możliwa liczba punktów do uzyskana w skali 0-3 - ważność oceny w ww. kryterium na poziomie 1.

Opracowano na podstawie:

 1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 3. Dokumentacji konkursowej naboru nr RPZP.01.06.00-IZ.00-32-001/15.
 4. Własnej wiedzy i doświadczenia.