RPOWZ, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś priorytetowa 1. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie.

DZIAŁANIE 1.6. TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY NA OBSZARZE SPECJALNEJ STREFY WŁĄCZENIA.

 • ogłoszenie konkursu: 30. kwietnia 2018 r.
 • termin zakończenia naboru wniosków: 30. lipca 2018 r.

Zapraszam do zapoznania się z fiszką informacyjną działania 1.6. [pobierz plik PDF]

Celem działania jest ożywienie gospodarcze obszaru Specjalnej Strefy Włączenia. W ramach konkursu wspierane będą inwestycje zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, prowadzące do stworzenia znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze SSW.  Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji projektu wspartego w ramach niniejszego działania to 10 etatów (EPC). Działania 1.6 przyczyni się do realizacji jednego z celów szczegółowych Osi Priorytetowej 1, tj. zwiększenia zastosowania innowacji w MŚP.

Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej liczby miejsc pracy:

 • 10 miejsc pracy – 2 000 000 PLN dofinansowania
 • powyżej 10 miejsc pracy 200 000 PLN za każde kolejne miejsce pracy.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Przedmiotem przedsięwzięć może być rozwój/budowa przedsiębiorstwa, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Specjalna Strefa Włączenia to obszar specjalnej interwencji o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarcza przejawiającej się w:

 • niekorzystnych wartościach kluczowych wskaźników opisujących sytuację społeczno-gospodarczą,
 • strukturalnych deficytach rozwojowych dotykających opisywanego obszaru, w szczególności brak lub zanik silnych ośrodków rozwojowych, peryferyjne położenie, niższy poziom dostępu do infrastruktury,
 • ograniczonym autonomicznym potencjale rozwojowym, który mógłby stanowić podstawę do podjęcia działań naprawczych i efektywne prowadzenie polityki rozwoju na poziomie poszczególnych gmin oraz przy wsparciu samorządu województwa.

 

Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej bądź procesowej co najmniej na poziomie firmy. Warunek ten jest warunkiem dopuszczającym. Premiowane natomiast będą projekty, których realizacja będzie prowadziła do:

 • wdrożenia innowacji produktowej, tzn. wprowadzenia nowego produktu (w kontekście posiadanych przez niego nowych cech lub funkcjonalności) w porównaniu do produktów dotychczas oferowanych przez firmę lub produktów dostępnych na rynku docelowym,
 • wdrożenia do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji co najmniej w skali rynku regionalnego,
 • wdrożenia do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji co najmniej w skali rynku polskiego.

Priorytetowo będą traktowane przedsięwzięcia podejmowane w branżach i obszarach tematycznych zgodnych z regionalnymi i inteligentnymi specjalizacjami.

ZIDENTYFIKOWANO 5 GŁÓWNYCH OBSZARÓW – REGIONALNYCH SPECJALIZACJI, WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W REGIONIE:

 • Biogospodarka - Oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowobadawczy.
 • Usługi przyszłości - Dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy też przemysły kreatywne.
 • Działalność morska i logistyka- W tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania.
 • Przemysł metalowo-maszynowy - W regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym.
 • Turystyka i zdrowie - Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego.

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE POMORZA ZACHODNIEGO WYWODZĄ SIĘ Z PRZYJĘTYCH WCZEŚNIEJ REGIONALNYCH SPECJALIZACJI. 

 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych - Specjalizacja została zdefiniowana w głównej mierze na bazie regionalnej specjalizacji usług przyszłości. Obejmuje usługi informatyczne, telekomunikację, elektronikę, optoelektronikę oraz produkcję i naprawę komputerów, ich części i urządzeń peryferyjnych.
 • Multimodalny transport i logistyka - Pomorze Zachodnie posiada bogate tradycje w prowadzeniu działalności objętej specjalizacją. Wybór tego sektora jako inteligentnej specjalizacji był podyktowany wysokim stopniem rozwoju branży transportowej i logistycznej w województwie
 • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze - Specjalizacja została wyodrębniona z sektora biogospodarki. Jej zakres jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Obejmuje zarówno działalność rolniczą, w tym różnego rodzaju uprawy, chów i hodowlę zwierząt oraz rybołówstwo, jak i usługi wspomagające produkcję roślinną i zwierzęcą.
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej - Opisywana specjalizacja została zdefiniowana na bazie biogospodarki. Branża od wielu lat plasuje się wśród wiodących sektorów w województwie zachodniopomorskim oraz odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce.
 • Opakowania przyjazne środowisku - Specjalizacja została zdefiniowana na bazie biogospodarki i jest silnie związana z przetwórstwem spożywczym oraz przemysłem chemicznym.
 • Produkty drzewno-meblarskie - Specjalizacja wywodzi się z biogospodarki. Obejmuje zarówno działalność związaną z leśnictwem, pozyskiwaniem drewna oraz odzyskiem drewna recyklingowego.
 • Zaawansowane wyroby metalowe - Specjalizacja została zidentyfikowana w oparciu o działalność przedsiębiorstw z branży metalowo-maszynowej. Bazuje na wieloletnich doświadczeniach zachodniopomorskiego przemysłu.
 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe - Specjalizacja koncentruje się wokół działalności przedsiębiorstw wywodzących się z branży stoczniowej oraz metalowej.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu obejmuje:

1) nabycie środków trwałych, w tym używanych środków trwałych,

2) nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej - w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że stanowią nie więcej niż 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych5 i terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%),

3) zakup robót i materiałów budowlanych,

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

5) dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego pod warunkiem obowiązkowego zakupu przez beneficjenta aktywów stanowiących przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu,

6) zakup środków transportu – ograniczony do rodzaju 743 (samochody specjalne) oraz podgrupy 76 (pozostały tabor bezszynowy) zgodnie z klasyfikacją środków trwałych,

7) zakup usług szkoleniowych bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji w ramach cross ‑ financingu, wydatek ten nie może stanowić więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.