POIR, DZIAŁANIE 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

DZIAŁANIE 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw;

PODDZIAŁANIE 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków do 29. grudnia 2017 r.

Zapraszam do zapoznania się fiszką informacyjną działania POIR 1.1.1 [POBIERZ PLIK PDF]

Projekty B+R realizowane przez MŚP Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

 • wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
 1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.
 2. Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Definicje prac badawczo-rozwojowych (wg definicji rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r):

 1. „Badania podstawowe” oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.
 2. „Badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
 3. „Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGII

BADANIA PODSTAWOWE

Poziom I — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach wojskowych lub w zakresie bezpieczeństwa państwa. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii.

BADANIA PRZEMYSŁOWE

Poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

Poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.

Poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.

Poziom V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

Poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych.

PRACE ROZWOJOWE

Poziom VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.

Poziom VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.

Poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ:

Intensywność pomocy publicznej, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych, nie może przekroczyć:

1) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań podstawowych;

2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;

3) 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych;

4) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku studiów wykonalności.

W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób:

1) 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców;

2) 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;

3) 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

a) projekt obejmuje skuteczną współpracę między:

– przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub

– przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:

– podczas konferencji technicznych lub naukowych,

– w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,

– za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub

– za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu

 1. W przypadku studium wykonalności intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorców;

2) 20 punktów procentowych dla mikro- i małych przedsiębiorców.

KOSZTY KWALIFIKOWANE DO WSPARCIA w ujęciu ogólnym:

 1. koszty wynagrodzeń,
 2. koszty podwykonawstwa, (część prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.)
 3. koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych,
 4. koszty budynków i gruntów kwalifikowane są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu,
 5. pozostałe koszty operacyjne (koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą) W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:
 • materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
 • sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);
 • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej;
 • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
 • koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu;
 • koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.

Informacje i uwagi przydatne przy tworzeniu koncepcji projektu badawczego:

1. Tworzenie projektu badawczego:

Cały projekt należy podzielić na etapy

 1. przyporządkowując etap odpowiednio do badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
 2. wyszczególniając i opisując prace w ramach etapu,
 3. wyznaczając okres realizacji etapu (data początkowa i końcowa),
 4. określając efekt końcowy etapu – kamień milowy,
 5. definiując ryzyka/zagrożenia realizacji etapu,
 6. określając koszty kwalifikowalne etapu.

2. Zagadnienie technologiczne: We wniosku należy opisać wyzwanie technologiczne, którego dotyczą planowane prace badawczo – rozwojowe oraz którego rozwiązanie stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych rezultatu projektu. Należy przedstawić założony w projekcie sposób rozwiązania ww. zagadnienia, czyli przyjętą koncepcję, która ma doprowadzić do wypracowania oczekiwanego rezultatu projektu. Należy wskazać przesłanki świadczące o tym, że przyjęta koncepcja może doprowadzić do rozwiązania tego problemu. Należy również opisać obecny stan wiedzy na temat przedmiotowego problemu/wyzwania oraz proponowanych metod jego rozwiązania. Trzeba też będzie odnieść się do poziomu gotowości technologicznej. Jest to punkt wymagający wiedzy naukowej na temat stosowanych technologii w ramach projektu.

3. Należy szczegółowo opisać zasoby wnioskodawcy i jego wcześniejsze doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

4. Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

5. Podczas bezpośredniego spotkania z panelem ekspertów oceniającym projekt - nie dopuszcza się reprezentowania Wnioskodawcy przez przedstawicieli firm doradczych.

6. Wyznaczony termin spotkania z panelem ekspertów nie będzie mógł ulec zmianie na wniosek Wnioskodawcy. Niestawienie się Wnioskodawcy na spotkanie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o dofinansowanie z dalszej oceny.

7. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. W zakresie procedury zlecania badań można przed złożeniem wniosku przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy badań, ale ewentualna umowa powinna zawierać warunek wejścia w życie po otrzymania dofinansowania. Zakupy pozostałych usług i materiałów również podlegają procedurze wybory dostawcy/wykonawcy.

9. Jakie mają być rezultaty projektu? - Trzeba wskazać cechy różniące nowy produkt od rozwiązań alternatywnych a uzyskiwane korzyści dla nabywcy/użytkownika sparametryzować w postaci mierzalnych wskaźników.

10.Trzeba uprawdopodobnić wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej, wskazując niezbędne zasoby techniczne osobowe i finansowe, lub w sytuacji ich braku możliwości pozyskania tych zasobów wraz z ryzykami z tym związanymi, w tym oczywiście z wykazaniem opłacalności wdrożenia ujmując też koszt prac badawczo-rozwojowych.

11. Wdrożenie wyników projektu powinno nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia projektu.

 

Kryteria oceny projektów:

 1. Kryteria formalne:
 1. Żeby uzyskać podwyższony poziom dofinansowania należy wykazać, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:
 • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
 • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A Wykazu - wykaz czasopism (w części A) został zamieszczony w dokumentacji dla tego Działania PO IR na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
 • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

W przypadku zadeklarowania w dokumentacji projektowej, że wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione, z czym wiązać się będzie zwiększenie intensywności udzielanej pomocy publicznej, przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli trwałości przez Instytucję Pośredniczącą.

Intensywność wsparcia:

Badania przemysłowe:

Mikro przedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70% (80% - z uwzględnieniem premii)

Średnie przedsiębiorstwa:60% (75% - z uwzględnieniem premii)

Prace rozwojowe:

Mikro przedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 45% (60% - z uwzględnieniem premii)

Średnie przedsiębiorstwa:35% (50% - z uwzględnieniem premii)

 1. Projekt powinien mieć pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. W szczególności w zakresie zrównoważonego rozwoju, do dofinansowania mogą zostać wyłonione projekty:

a) w których sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.) lub

b) których rezultatem jest powstanie rozwiązania (produktu/technologii/usługi) pozytywnie oddziałującego na ochronę środowiska, dotyczy to w szczególności projektów dotyczących następujących obszarów:

 • czystsze procesy, materiały i produkty,
 • produkcja czystszej energii,
 • wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym,
 • zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu etc.,

w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Aby ww. kryterium mogło zostać uznane za spełnione należy w polu wniosku, odnoszącym się do pozytywnego wpływu projektu na środowisko przedstawić odpowiednie i zakładane wskaźniki ekoinnowacyjności.

 1. Projekt winien się rozpocząć po dniu złożenia wniosku, ale:

W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy za rozpoczęcie projektu nie jest uważane i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie:

 • przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury wyboru zewnętrznego wykonawcy (np. wystosowanie zapytania ofertowego, złożenie oferty przez wykonawcę, ocena ofert);
 • zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą prac B+R.
 • podpisanie listów intencyjnych.

 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

OCENA MERYTORYCZNA NAUKOWO-TECHNOLOGICZNA

1. Zaplanowane prace B+R powinny być adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu również ryzyka z nimi związane powinny zostać zdefiniowane:

W ramach kryterium ocenie podlega, czy:

 • w kontekście wskazanej potrzeby społecznej/gospodarczej/rynkowej problem technologiczny został poprawnie zidentyfikowany w odniesieniu do celu i przedmiotu projektu;
 • wskazany problem technologiczny jest precyzyjnie określony;
 • zaplanowane prace B+R są niezbędne do osiągnięcia celu projektu/rozwiązania problemu technologicznego;
 • w kontekście wskazanego celu projektu/problemu technologicznego zaplanowane prace B+R są adekwatne;
 • planowane prace B+R zostały podzielone na jasno sprecyzowane i układające się w logiczną całość etapy;
 • precyzyjnie określono efekt końcowy/kamień milowy każdego z etapów oraz wpływ braku jego osiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu;
 • zakładane rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu i budżetu;
 • zidentyfikowano i precyzyjnie opisano ewentualne ryzyka związane z pracami B+R;
 • uwzględniono (jeśli dotyczy) inne niż technologiczne ewentualne ryzyka/zagrożenia/wymogi prawno-administracyjne.

Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki.

2. Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R

W ramach kryterium ocenie podlega, czy:

 • kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych prac doświadczenie, w tym w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory użytkowe lub inne zastosowania wyników prac B+R;
 • liczba osób zaangażowanych (planowanych do zaangażowania) w realizację prac B+R jest adekwatna do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia terminową realizację projektu;
 • wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi, w tym infrastrukturą naukowo – badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo – badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do realizacji prac B+R w projekcie), zapewniającymi terminową realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki.

Wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich zasobów już w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Część z nich może pozyskać w trakcie realizacji projektu, co zobowiązany jest opisać w projekcie wraz z określeniem warunków/wymogów stawianych podmiotowi/podmiotom, które zaangażowane zostaną do udziału w projekcie, w szczególności Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. W takim przypadku weryfikacji podlega, czy wnioskodawca: wskazał podwykonawcę oraz opisał jego potencjał kadrowy i techniczny (analogicznie jak w przypadku wnioskodawcy) lub prawidłowo określił wymagania dotyczące potencjału kadrowego i technicznego stawiane potencjalnemu podwykonawcy, któremu zostanie powierzona realizacja części prac B+R w projekcie.

3. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Należy wskazać wybraną Krajową Inteligentną Specjalizację oraz uzasadnić wybór.

 

OCENA MERYTORYCZNA GOSPODARCZO-BIZNESOWA

1. Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.

W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie projektów, których efektem jest wyłącznie powstanie rozwiązania stanowiącego innowację marketingową lub organizacyjną.

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:

 • innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 • innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;
 • innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;
 • innowację organizacyjną - polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

Mając na względzie realizację celów i osiągnięcie wskaźników przewidzianych w PO IR, dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

2. Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu

W ramach kryterium ocenie podlega, czy:

 • wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie;
 • przeanalizowano czy zaplanowane wdrożenie rezultatów projektu nie narusza praw własności intelektualnej;
 • Wnioskodawca dysponuje prawami własności przemysłowej, które są niezbędne dla zaplanowanego wdrożenia (np. licencje lub nabycie patentów).
 • przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba);

Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi na to, że dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne.

Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki.

3. Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację

W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie adekwatność potencjału kadry zarządzającej Projektem. Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że Projekt zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy.

Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych w stosunku do innych przedsiębiorstw.

Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację Projektu.

Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na weryfikacji w szczególności następujących aspektów:

 • Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest adekwatny do jego zakresu i zapewni jego sprawną, efektywną i terminową realizację?
 • Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i zapewnia właściwy, monitoring i nadzór nad postępami w realizacji projektu ?
 • Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie zakładanych w projekcie celów?

 

KRYTERIUM PUNKTOWANE

1. Nowość rezultatów projektu

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega, czy rezultat projektu (produkt/technologia/usługa) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na polskim rynku.

W przypadku innowacji produktowej - nowość rezultatów projektu (co najmniej w skali polskiego rynku) jest rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. podczas oceny wniosku brane pod uwagę będą wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od występujących na rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.

W przypadku innowacji procesowej - nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian technologicznych (co najmniej w skali polskiego rynku). W ramach oceny przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy technologia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali polskiego rynku oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

Dokonując oceny eksperci mają na względzie, iż priorytetem jest wspieranie powstania innowacyjnych produktów/technologii/usług, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku lub też takich, które są dostępne ale oferują nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku.

Eksperci mają na względzie przede wszystkim poziom innowacyjności danego rozwiązania oraz jego znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa, polskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W związku z tym eksperci dokonując oceny projektu w ramach przedmiotowego kryterium biorą pod uwagę czy proponowane innowacyjne rozwiązanie cechuje wystarczający stopień nowości czy też cechujące to rozwiązanie zmiany/cechy nowe funkcjonalności są mało znaczące i nie zawierają w sobie wystarczającego stopnia nowości.

Na potrzeby oceny merytorycznej punktowanej w ramach kryterium pn. „Nowość rezultatów prac B+R” znajduje zastosowanie definicja innowacyjności określona w Podręczniku OECD „Oslo Manual” – wersja 3, 2005 r.

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:

5 – doskonałym

4 – bardzo dobrym

3 – dobrym

2 – przeciętnym

1 – niskim

0 – niedostatecznym

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.

2. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu:

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega w jakim stopniu:

W przypadku innowacji produktowej:

 • poprawnie zdefiniowano rynek docelowy (potencjalni klienci oraz ich wymagania/ preferencje, rozmiar, kierunki i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku);
 • dane/przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz czy uprawdopodabniają sukces ekonomiczny wdrożenia wyników projektu;
 • poprawnie zidentyfikowano potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców oraz wykazano, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów.
 • wykazano, że produkt projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych produktów oferowanych na rynku oraz czy w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie asortymentu lub wejście na nowe rynki. Ocena w tym aspekcie następuje na podstawie analizy danych dotyczących cech rynku docelowego oraz użytkowych i funkcjonalnych cech produktów spełniających podobną funkcję podstawową istniejących na rynku docelowym.

W przypadku innowacji procesowej - ocenie będzie podlegało w jaki sposób i w jakim stopniu innowacja procesowa wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników, podniesienie jakości świadczonych usług, pozwoli dostosować produkty do indywidualnych potrzeb klientów.

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:

5 – doskonałym

4 – bardzo dobrym

3 – dobrym

2 – przeciętnym

1 – niskim

0 – niedostatecznym

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.

4. Opłacalność wdrożenia:

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy:

 • w konsekwencji wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowania nowej technologii w prowadzonej działalności, nastąpi poprawa wyników firmy (czy osiągnięte przychody pozwolą na wygenerowanie zysku pokrywającego koszty projektu, produkcji oraz działalności marketingowej)
 • projekcja spodziewanego przychodu oraz kosztów związanych z oferowaniem nowego produktu/technologii/usługi na rynku bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach
 • projekcja spodziewanych korzyści dla przedsiębiorcy w związku z wdrożeniem wyników projektu (np. zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji) bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach;
 • proponowany sposób wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo wykorzystania technologii w prowadzonej działalności (strategia wdrożenia) oraz wykorzystywanych do tego zasobów jest realistyczny i uprawdopodabnia sukces ekonomiczny;
 • poprawnie zidentyfikowano ewentualne ryzyka/zagrożenia/bariery utrudniające wprowadzenie produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowanie technologii w prowadzonej działalności oraz przedstawiono sposób ich minimalizacji/pokonania.

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:

5 – doskonałym

4 – bardzo dobrym

3 – dobrym

2 – przeciętnym

1 – niskim

0 – niedostatecznym

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.

5. Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca przewiduje wdrożenie wyników prac B+R powstałych w efekcie realizacji projektu, na terytorium RP.

Wdrożenie wyników prac B+R rozumiane jest jako:

 • wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży);

Aby oceniany projekt otrzymał punkty w ramach przedmiotowego kryterium - planowane wdrożenie wyników prac B+R musi nastąpić na terytorium RP, w okresie 3 lat od zakończenia Projektu.

W przypadku form wdrożenia w postaci:

 • sprzedaży praw do wyników projektu w celu ich wdrożenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy albo
 • udzielenia licencji na korzystanie z ww. praw

premia punktowa zostanie przyznana wyłącznie w sytuacji, gdy Wnioskodawca zapewni, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca, wykorzysta wyniki prac B+R w prowadzonej na terytorium RP działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.

Eksperci dokonując oceny mają na względzie, że wdrożenie produktu/technologii/usługi na rynek powinno przyczynić się rozwoju polskiej gospodarki jako całości oraz jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W związku z powyższym wdrożenie powinno skutkować m.in. powstaniem nowych miejsc pracy na terytorium RP, zwiększeniem eksportu polskich produktów/technologii/usług poza granice RP, zwiększeniem inwestycji na terenie RP.

Ocena dokonywana jest w skali od 0 albo 2 przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w następujący sposób:

0 – projekt nie zakłada wdrożenia rezultatów projektu na terytorium RP;

2 – projekt zakłada wdrożenie rezultatów projektu na terytorium RP.