POIR, DZIAŁANIE 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

DZIAŁANIE 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw;

PODDZIAŁANIE 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków: 

Konkurs 1
• ogłoszenie konkursu 07 stycznia 2020 r.
• rozpoczęcie naboru wniosków 07 lutego 2020 r.
• zakończenie naboru wniosków 01 czerwca 2020 r.
Konkurs 2
• ogłoszenie konkursu 07 lipca 2020 r.
• rozpoczęcie naboru wniosków 03 sierpnia 2020 r.
• zakończenie naboru wniosków 14 września 2020 r.

Zapraszam do zapoznania się fiszką informacyjną działania POIR 1.1.1 [POBIERZ PLIK PDF]

Projekty B+R realizowane przez MŚP Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

 • wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
 1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.
 2. Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Definicje prac badawczo-rozwojowych (wg definicji rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r):

 1. „Badania podstawowe” oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.
 2. „Badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
 3. „Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGII

BADANIA PODSTAWOWE

Poziom I — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach wojskowych lub w zakresie bezpieczeństwa państwa. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii.

BADANIA PRZEMYSŁOWE

Poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

Poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.

Poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.

Poziom V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

Poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych.

PRACE ROZWOJOWE

Poziom VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.

Poziom VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.

Poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ:

Intensywność pomocy publicznej, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych, nie może przekroczyć:

1) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań podstawowych;

2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;

3) 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych;

4) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku studiów wykonalności.

W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób:

1) 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców;

2) 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;

3) 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

a) projekt obejmuje skuteczną współpracę między:

– przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub

– przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:

– podczas konferencji technicznych lub naukowych,

– w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,

– za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub

– za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu

 1. W przypadku studium wykonalności intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorców;

2) 20 punktów procentowych dla mikro- i małych przedsiębiorców.

KOSZTY KWALIFIKOWANE DO WSPARCIA w ujęciu ogólnym:

 1. koszty wynagrodzeń,
 2. koszty podwykonawstwa, (część prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.)
 3. koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych,
 4. koszty budynków i gruntów kwalifikowane są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu,
 5. pozostałe koszty operacyjne (koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą) W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:
 • materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
 • sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);
 • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej;
 • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
 • koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu;
 • koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.

Informacje i uwagi przydatne przy tworzeniu koncepcji projektu badawczego:

1. Tworzenie projektu badawczego:

Cały projekt należy podzielić na etapy

 1. przyporządkowując etap odpowiednio do badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
 2. wyszczególniając i opisując prace w ramach etapu,
 3. wyznaczając okres realizacji etapu (data początkowa i końcowa),
 4. określając efekt końcowy etapu – kamień milowy,
 5. definiując ryzyka/zagrożenia realizacji etapu,
 6. określając koszty kwalifikowalne etapu.

2. Zagadnienie technologiczne: We wniosku należy opisać wyzwanie technologiczne, którego dotyczą planowane prace badawczo – rozwojowe oraz którego rozwiązanie stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych rezultatu projektu. Należy przedstawić założony w projekcie sposób rozwiązania ww. zagadnienia, czyli przyjętą koncepcję, która ma doprowadzić do wypracowania oczekiwanego rezultatu projektu. Należy wskazać przesłanki świadczące o tym, że przyjęta koncepcja może doprowadzić do rozwiązania tego problemu. Należy również opisać obecny stan wiedzy na temat przedmiotowego problemu/wyzwania oraz proponowanych metod jego rozwiązania. Trzeba też będzie odnieść się do poziomu gotowości technologicznej. Jest to punkt wymagający wiedzy naukowej na temat stosowanych technologii w ramach projektu.

3. Należy szczegółowo opisać zasoby wnioskodawcy i jego wcześniejsze doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

4. Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

5. Podczas bezpośredniego spotkania z panelem ekspertów oceniającym projekt - nie dopuszcza się reprezentowania Wnioskodawcy przez przedstawicieli firm doradczych.

6. Wyznaczony termin spotkania z panelem ekspertów nie będzie mógł ulec zmianie na wniosek Wnioskodawcy. Niestawienie się Wnioskodawcy na spotkanie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o dofinansowanie z dalszej oceny.

7. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. W zakresie procedury zlecania badań można przed złożeniem wniosku przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy badań, ale ewentualna umowa powinna zawierać warunek wejścia w życie po otrzymania dofinansowania. Zakupy pozostałych usług i materiałów również podlegają procedurze wybory dostawcy/wykonawcy.

9. Jakie mają być rezultaty projektu? - Trzeba wskazać cechy różniące nowy produkt od rozwiązań alternatywnych a uzyskiwane korzyści dla nabywcy/użytkownika sparametryzować w postaci mierzalnych wskaźników.

10.Trzeba uprawdopodobnić wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej, wskazując niezbędne zasoby techniczne osobowe i finansowe, lub w sytuacji ich braku możliwości pozyskania tych zasobów wraz z ryzykami z tym związanymi, w tym oczywiście z wykazaniem opłacalności wdrożenia ujmując też koszt prac badawczo-rozwojowych.

11. Wdrożenie wyników projektu powinno nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia projektu.

Więcej