FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Współpraca w ramach tworzenia agendy badawczej dla projektów planowanych do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Dla uzyskania dofinansowania kosztów realizacji prac badawczo‑rozwojowych konieczne jest posiadanie możliwie szczegółowego planu działalności badawczej, definiującego cele działań oraz zasoby (rzeczowe, osobowe, kapitałowe, czasowe) niezbędne dla ich realizacji, zwanego agendą badawczą.AGENDA BADAWCZA

Agenda badawcza jest również elementem niezbędnym przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycyjne na tworzenie centrum badawczo-rozwojowego.

Opracowywanie agendy badawczej identyfikującej kluczowe aspekty realizacji prac badawczych jest procesem złożonym i wymagającym angażowania specjalistycznej wiedzy z dziedziny, której dotyczyć ma przedmiot badań.

PRACE BADAWCZE POWINNY SZUKAĆ ROZWIĄZANIA ZDEFINIOWANEGO PROBLEMU TECHNOLOGICZNEGO.

Należy zdefiniować cel projektu w formie charakterystyki funkcjonalno-technicznej nowego rozwiązania produktowego lub procesowego.

Zagadnienie technologiczne: Należy zdefiniować i opisać wyzwanie technologiczne, którego dotyczą planowane prace badawczo–rozwojowe oraz którego rozwiązanie stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych rezultatów projektu. Należy przedstawić założony w projekcie sposób rozwiązania ww. zagadnienia, czyli przyjętą koncepcję, która ma doprowadzić do wypracowania oczekiwanego rezultatu projektu. Należy wskazać przesłanki świadczące o tym, że przyjęta koncepcja może doprowadzić do rozwiązania tego problemu. Należy również opisać obecny stan wiedzy na temat przedmiotowego problemu/wyzwania oraz proponowanych metod jego rozwiązania. Trzeba też będzie odnieść się do poziomu gotowości technologicznej. Jest to element wymagający wiedzy naukowej na temat stosowanych technologii w ramach projektu.

badanie stanu techniki

OGÓLNE ZASADY TWORZENIA PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO.

  1. Definiowanie rezultatu jaki ma być osiągnięty w toku prac badawczych.
  2. Cały projekt należy podzielić na etapy identyfikując wyjściowy poziom gotowości technologicznej zmierzając do przejścia na poziom wyższy do poziomu gotowości do wdrożenia.
  3. Każdy etap należy przyporządkować odpowiednio do badań przemysłowych lub prac rozwojowych, zgodnie z poziomem gotowości technologicznej.
  4. Należy zdefiniować efekt końcowy dla każdego etapu – kamień milowy,
  5. Dla każdego etapu należy wyszczególnić i opisać zakres wymaganych prac dla osiągnięcia kamienia milowego,
  6. Okres realizacji projektu jak tez każdy etap należy określić w czasie, wyznaczając okresy realizacji.
  7. należy zdefiniować czynniki ryzyka i zagrożenia realizacji etapu i nieosiągnięcia zdefiniowanego kamienia milowego.
  8. Należy określić wymagane i niezbędne zasoby techniczne i osobowe wraz z kosztami ich zaangażowania dla realizacji zadań w ramach każdego etapu,.

DEFINICJE PRAC BADAWCZYCH i POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ (TRL-Technology Readiness Level)

Działania podejmowane w toku prac badawczo-rozwojowych zmierzają do rozwiązania problemu technologicznego, przeprowadzając logicznie projekt przez kolejne poziomy gotowości technologicznej, w trzech zdefiniowanych rodzajach badań:

BADANIA PODSTAWOWE - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Poziom TRL I — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii.

BADANIA PRZEMYSŁOWE - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. (TRL: II-VI)

Poziom TRL II - określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

Poziom TRL III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.

Poziom TRL IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.

Poziom TRL V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

Poziom TRL VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych.

PRACE ROZWOJOWE - nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna;

Uwaga: prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. (TRL: VII-IX)

Poziom TRL VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.

Poziom TRL VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.

Poziom TRL IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

TWORZENIE PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO