RPOWZ, Działanie 1.1. typ 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś priorytetowa I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Działanie 1.1. typ 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

DOFINANSOWANIE OBEJMUJE ETAP PRAC B+R ORAZ ETAP INWESTYCYJNY WDROŻENIA ICH WYNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nabór wniosków prowadzony będzie w rundach.

 • a. I runda: od 2 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r.: w ramach I rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od 2 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do 11 maja 2020 r. - na rundę I konkursu przeznacza się środki w wysokości 15 817 210,00 zł,
 • b. II runda: od 5 maja 2020 r. do 6 lipca 2020 r.: w ramach II rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od 5 maja 2020 r. do 6 lipca 2020 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do 13 lipca 2020 r., - na rundę II konkursu przeznacza się środki w wysokości 5 500 000,00 zł,
 • c. III runda: od 7 lipca 2020 r. do 7 września 2020 r.: w ramach III rundy oceniane będą projekty, które zostaną opublikowane w LSI2014 od 7 lipca 2020 r. do 7 września 2020 r. do godziny 15:00 i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie dostarczony do IZ RPO WZ do 14 września 2020 r. - na rundę III konkursu przeznacza się środki w wysokości 5 500 000,00 zł.
  Zapraszam do zapoznania się z fiszką informacyjną działania 1.1. TYP 2 [pobierz plik PDF]

 Uwagi i informacje ogólne:

 1. DEFINICJE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH (WG ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 Z DNIA 17 CZERWCA 2014 R):

„Badania podstawowe” oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

„Badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

„Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGII

BADANIA PODSTAWOWE

Poziom I — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach wojskowych lub w zakresie bezpieczeństwa państwa. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii.

BADANIA PRZEMYSŁOWE

Poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

Poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.

Poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.

Poziom V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

Poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych.

PRACE ROZWOJOWE

Poziom VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.

Poziom VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.

Poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

 1. Problem technologiczny:

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r. Zgodnie z zapisami Podręcznika „czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym nie powinny być zaliczane do B+R”.

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:

 • tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych;
 • obsługa istniejących systemów;
 • konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych;
 • dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych;
 • usuwanie błędów z systemów (debugging);
 • adaptacja istniejącego oprogramowania;
 • przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.

Uwagi w zakresie tworzenia koncepcji projektu badawczo-rozwojowego:

 1. Zagadnienie technologiczne: We wniosku należy opisać wyzwanie technologiczne, którego dotyczą planowane prace badawczo – rozwojowe oraz którego rozwiązanie stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych rezultatu projektu. Należy przedstawić założony w projekcie sposób rozwiązania ww. zagadnienia, czyli przyjętą koncepcję, która ma doprowadzić do wypracowania oczekiwanego rezultatu projektu. Należy wskazać przesłanki świadczące o tym, że przyjęta koncepcja może doprowadzić do rozwiązania tego problemu. Należy również opisać obecny stan wiedzy na temat przedmiotowego problemu/wyzwania oraz proponowanych metod jego rozwiązania. Trzeba też będzie odnieść się do poziomu gotowości technologicznej. Jest to punkt wymagający wiedzy naukowej na temat stosowanych technologii w ramach projektu. W celu wykazania innowacyjności należy też odnieść się do alternatywnych rozwiązań obecnie dostępnych na rynku.
 2. Kwestia własności intelektualnej nie może stanowić bariery dla realizacji projektu lub wdrożenia rezultatów projektu.

Tworzenie projektu badawczego:

Cały projekt należy podzielić na etapy

 1. przyporządkowując etap odpowiednio do badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
 2. wyszczególniając i opisując prace w ramach etapu,
 3. wskazując niezbędne zasoby osobowe i techniczne,
 4. wyznaczając okres realizacji etapu (data początkowa i końcowa),
 5. określając efekt końcowy etapu – kamień milowy,
 6. definiując ryzyka/zagrożenia realizacji etapu,
 7. określając koszty kwalifikowalne etapu.

Więcej na stronie konkursu: RPZP.01.01.00‑IZ.00‑32-007/19