RPOWZ, Działanie 1.1. typ 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia do działalności gospodarczej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś priorytetowa I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Działanie 1.1. typ 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia do działalności gospodarczej.

 • ogłoszenie konkursu: 30 listopada 2017 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 02 stycznia 2018 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 02 marca 2018 r.

Zapraszam do zapoznania się z fiszką informacyjną działania 1.1. TYP 2 [pobierz plik PDF]

Informacje o konkursie :

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000,00

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 5.000.000,00

Budżet konkursu: 52.640.000,00 zł

Intensywność pomocy publicznej.

(liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych, nie może przekroczyć:

2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;

3) 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych;

4) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku studiów wykonalności.

W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób:

1) 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców;

2) 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;

3) 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

a) projekt obejmuje skuteczną współpracę między:

– przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub

– przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:

– podczas konferencji technicznych lub naukowych,

– w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,

– za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub

– za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu

 Uwagi i informacje ogólne:

 1. DEFINICJE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH (WG ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 Z DNIA 17 CZERWCA 2014 R):

„Badania podstawowe” oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

„Badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

„Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGII

BADANIA PODSTAWOWE

Poziom I — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach wojskowych lub w zakresie bezpieczeństwa państwa. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii.

BADANIA PRZEMYSŁOWE

Poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

Poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.

Poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.

Poziom V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

Poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych.

PRACE ROZWOJOWE

Poziom VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.

Poziom VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.

Poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

 1. Problem technologiczny:

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r. Zgodnie z zapisami Podręcznika „czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym nie powinny być zaliczane do B+R”.

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:

 • tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych;
 • obsługa istniejących systemów;
 • konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych;
 • dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych;
 • usuwanie błędów z systemów (debugging);
 • adaptacja istniejącego oprogramowania;
 • przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.

KOSZTY KWALIFIKOWANE DO WSPARCIA

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu obejmuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie:

1) W ramach kosztów bezpośrednich kwalifikowalne są:

 1. koszty wynagrodzenia personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie na zasadach określonych w rozdziałach 6.16, 6.16.1 (umowa o pracę) oraz 6.16.2 (umowa cywilno-prawna – z uwzględnieniem konieczności stosowania procedury udzielania zamówień) Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.;.
 2. koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym – w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości;
 3. koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu:

W przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są proporcjonalne części rat dzierżawy lub kosztów użytkowania wieczystego (z wyłączeniem części odsetkowych);

 1. koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu.

W ramach niniejszej kategorii kwalifikowalne są:

 1. koszty podwykonawstwa (podwykonawstwo można zlecić jedynie jednostce naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub spółce celowej, o której mowa w art. 86a lub art. 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym), rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych;
 2. koszty wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności w postaci licencji, knowhow, patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej, analiz, raportów badawczych celem dalszego ich wykorzystywania do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
 3. koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym przede wszystkim: koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, sprzętu laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym, koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;
 4. koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (dotyczy sektora MŚP), w szczególności opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy/przemysłowy, konieczne do poniesienia koszty zawodowego pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentację przed organem, koszty tłumaczenia.

2) W ramach kosztów pośrednich (niezbędnych do realizacji projektu, ale niedotyczących bezpośrednio głównego przedmiotu projektu) kwalifikowalne są:

 1. koszty osobowe dotyczące personelu projektu zatrudnionego w oparciu o Kodeks pracy, rozumiane jako:
  • koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innych osób zaangażowanych w zarządzanie projektem i jego rozliczaniem (zatrudnionych przez wnioskodawcę, partnera), o ile to zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych,
  • koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy, partnera, zakresy czynności których nie są przyporządkowane wyłącznie do obsługi projektu, np. kierownika jednostki),
  • pozostałe koszty personelu zaangażowanego przez wnioskodawcę, partnera na potrzeby funkcjonowania jednostki do obsługi administracyjnej, kadrowej, finansowo - księgowej, prawnej, który poza bieżącą działalnością w ww. zakresie jest wsparciem w związku z realizowanym projektem.
 2. koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń, w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, rozumiane jako:
  • koszty wynajmu, amortyzacji powierzchni biurowych,
  • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków,
  • koszty utrzymania czystości pomieszczeń,
  • koszty ochrony pomieszczeń,
  • koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń.
 3. inne koszty administracyjne, związane z obsługą administracyjną projektu, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, rozumiane jako:
  • koszty ubezpieczeń majątkowych,
  • koszty usług pocztowych, kurierskich, telefonicznych, internetowych, BHP,
  • wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu
  • subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, przeznaczonego do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,
  • koszty materiałów i artykułów biurowych,
  • koszty usług powielania dokumentów.
 4. koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

Uwagi w zakresie tworzenia koncepcji projektu badawczo-rozwojowego:

 1. Zagadnienie technologiczne: We wniosku należy opisać wyzwanie technologiczne, którego dotyczą planowane prace badawczo – rozwojowe oraz którego rozwiązanie stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych rezultatu projektu. Należy przedstawić założony w projekcie sposób rozwiązania ww. zagadnienia, czyli przyjętą koncepcję, która ma doprowadzić do wypracowania oczekiwanego rezultatu projektu. Należy wskazać przesłanki świadczące o tym, że przyjęta koncepcja może doprowadzić do rozwiązania tego problemu. Należy również opisać obecny stan wiedzy na temat przedmiotowego problemu/wyzwania oraz proponowanych metod jego rozwiązania. Trzeba też będzie odnieść się do poziomu gotowości technologicznej. Jest to punkt wymagający wiedzy naukowej na temat stosowanych technologii w ramach projektu. W celu wykazania innowacyjności należy też odnieść się do alternatywnych rozwiązań obecnie dostępnych na rynku.
 2. Kwestia własności intelektualnej nie może stanowić bariery dla realizacji projektu lub wdrożenia rezultatów projektu.

Tworzenie projektu badawczego:

Cały projekt należy podzielić na etapy

 1. przyporządkowując etap odpowiednio do badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
 2. wyszczególniając i opisując prace w ramach etapu,
 3. wskazując niezbędne zasoby osobowe i techniczne,
 4. wyznaczając okres realizacji etapu (data początkowa i końcowa),
 5. określając efekt końcowy etapu – kamień milowy,
 6. definiując ryzyka/zagrożenia realizacji etapu,
 7. określając koszty kwalifikowalne etapu.

KRYTERIA OCENY

 1. Wpływ projektu na rozwój gospodarki regionu

Punkty przyznawane są za stopień, w jakim cele projektu odpowiadają zmieniającym się potrzebom i priorytetom na szczeblu regionalnym lub lokalnym. W jakim stopniu projekt przyczyni się do rozwiązania problemów wskazanych w dokumentach strategicznych i w RPO WZ 2014-2020, dotyczących:

 • innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki, tzn. w jakim stopniu zaangażowanie przedsiębiorstw w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i tworzenie nowych produktów i usług z wykorzystaniem działalności B+R ma znaczenie dla rozwoju zachodniopomorskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy konkurencyjności regionu na tle kraju i w skali międzynarodowej oraz w jakim stopniu projekt koresponduje ze wskaźnikiem strategicznym określonym w RPO WZ 2014-2020 właściwym dla PI 1b (tj. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (…))
 • współpracy przedsiębiorstw w zakresie B+R, tzn. w jakim stopniu realizacja przedsięwzięcia jest konsekwencją dotychczasowej współpracy przedsiębiorstwa z sektorem B+R oraz z innymi przedsiębiorstwami.

Skala punktów od 1 do 4 - waga 2 (zakres punktacji ostatecznej od 2-8 pkt).

 1. Wpływ projektu na Strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB)

Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz do realizacji co najmniej jednego działania określonego w Planie Działania stanowiącym załącznik do SUE RMB

Skala punktów od 0 - 1 - waga 2 (zakres punktacji ostatecznej od 0-2 pkt).

 1. Status wnioskodawcy:
 2. Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu- 2 pkt.
 3. Wnioskodawca nie jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – 0 pkt.

Skala punktów od 0 - 1 - waga 1 (zakres punktacji ostatecznej od 0-1 pkt).

 1. Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa:

Realizacja projektu (zaplanowany bezpośredni rezultat lub jego wdrożenie) wpłynie w sposób znaczący na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy – 1 pkt.

Wnioskodawca określając wpływ projektu (zaplanowany bezpośredni rezultat lub jego wdrożenie) na własny potencjał rozwojowy powinien uwzględnić plany rozwojowe przedsiębiorstwa, możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa lub możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów.

Skala punktów od 0 - 1 - waga 5 (zakres punktacji ostatecznej od 0-5 pkt).

 

 1. Zasoby techniczne Wnioskodawcy oraz Zespół badawczy:

Zespół badawczy oraz zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R

Ocenie podlegać będzie czy:

 • kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada adekwatne do zakresu i rodzajuprac doświadczenie, w tym w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności, uzyskane patenty czy prawa ochronne lub inne zastosowania wyników prac B+R;
 • liczba osób zaangażowanych w realizację prac B+R (lub planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia terminową realizację projektu;
 • Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi (lub planuje je pozyskać), w tym infrastrukturą naukowo-badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo-badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do realizacji prac w projekcie), zapewniającymi terminową realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

W przypadku, gdy Wnioskodawca powierza realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy weryfikacji podlega, czy wnioskodawca wykazał potencjał kadrowy i techniczny podwykonawcy albo wymagania co do potencjału kadrowo/technicznego.

Skala punktów od 1 - 5 - waga 3 (zakres punktacji ostatecznej od 3-15 pkt).

 

 1. Konkurencyjność Wnioskodawcy.

Punkty przyznawane są za stopień, w jakim projekt wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Uwzględnienie skali konkurencyjności (co najmniej ponadregionalnej) oraz możliwości budowania przewagi konkurencyjnej trwałej w czasie.

Skala punktów od 1 - 5 - waga 1 (zakres punktacji ostatecznej od 1-5 pkt).

 

 1. Optymalne rozwiązania realizacji projektu:

Punkty przyznawane są za wybór optymalnych rozwiązań realizacji projektu jeśli:

 • w kontekście wskazywanej potrzeby społecznej/gospodarczej/rynkowej problem technologiczny został poprawnie zidentyfikowany i precyzyjnie określony;
 • zaplanowane prace B+R są niezbędne do osiągnięcia celu projektu/rozwiązania problemu technologicznego;
 • w kontekście wskazanego celu projektu/problemu technologicznego zaplanowane prace B+R są adekwatne;
 • planowane prace B+R zostały podzielone na jasno sprecyzowane i układające się w logiczną całość etapy;
 • precyzyjnie określono efekt końcowy/ kamień milowy każdego z etapów oraz wpływ braku jego osiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu;
 • zakładane rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu i budżetu;

Skala punktów od 1 - 5 - waga 1 (zakres punktacji ostatecznej od 1-5 pkt).

 1. Analiza ryzyka.

Punkty przyznawane są za analizę ryzyka jeśli:

 • Wnioskodawca przeprowadził wiarygodną analizę ryzyka związanego z pracami B+R – 1 pkt
 • uwzględniono (jeśli dotyczy) inne niż technologiczne ewentualne ryzyka/ zagrożenia/wymogi prawno-administracyjne – 1 pkt
 • Wnioskodawca zaplanował wiarygodny plan reakcji na prawdopodobne sytuacje, które mogą utrudniać realizację projektu – 1 pkt

Skala punktów od 1 - 3 - waga 1 (zakres punktacji ostatecznej od 1-3 pkt).

 1. Poziom innowacyjności rezultatów projektu

W ramach kryterium ocenie podlega, czy rezultat projektu tj. produkt (wyrób, usługa), technologia produkcji, projekt wzorniczy (który zostanie opracowany bądź przetestowany w ramach projektu) charakteryzuje się nowością, oryginalnością, bądź znaczącym ulepszeniem, które będzie zastosowane po raz pierwszy w działalności przedsiębiorstwa lub na docelowym rynku.

W przypadku innowacji produktowej - nowość rezultatów projektu jest rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. podczas oceny wniosku brane pod uwagę będą wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub występujących na docelowym rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.

W przypadku innowacji procesowej - nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian w obrębie procesu tj. metody produkcji lub dostawy. W ramach oceny przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy innowacja procesowa stanowi nowość w skali przedsiębiorstwa lub docelowego rynku oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń.

Rezultaty projektu cechują się innowacyjnością względem produktów dotychczas oferowanych przez przedsiębiorstwo, co najmniej na poziomie regionalnym

Skala punktów od 0 - 5 - waga 3 (zakres punktacji ostatecznej od 0-15 pkt).

 

 1. Kooperacja

Punkty przyznawane są za uzasadnienie wpływu projektu na nawiązanie/rozwój współpracy Wnioskodawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi (dostawcami, odbiorcami, uczestniczącymi w budowaniu łańcucha wartości).

Skala punktów od 0 - 3 - waga 2 (zakres punktacji ostatecznej od 0-6 pkt).

 

 1. Zapotrzebowanie rynkowe

W ramach kryterium ocenie podlega:

 1. w przypadku, gdy wyniki prac rozwojowych dotyczą innowacji produktowej – w jakim stopniu:
 2. zdefiniowano rynek docelowy (potencjalni klienci oraz ich wymagania / preferencje, rozmiar, kierunki i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku),
 • przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz czy uprawdopodabniają sukces ekonomiczny wdrożenia wyników projektu,
 • zidentyfikowano potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców oraz wykazano, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów,
 • wykazano, że produkt projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych produktów oferowanych na rynku oraz że w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie asortymentu lub wejście na nowe rynki. Ocena w tym aspekcie następuje na podstawie analizy danych dotyczących cech rynku docelowego oraz użytkowych i funkcjonalnych cech produktów spełniających podobną funkcję podstawową istniejących na rynku docelowym;
 1. w przypadku, gdy wyniki prac rozwojowych dotyczą innowacji procesowej – w jaki sposób:
 • innowacja procesowa wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie, innych potencjalnych jej użytkowników, podniesienie jakości świadczonych usług, pozwoli dostosować produkty do indywidualnych potrzeb klientów.

Skala punktów od 1 - 3 - waga 2 (zakres punktacji ostatecznej od 2-6 pkt).

 

 1. Współpraca w ramach projektu:

W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest w partnerstwie (w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego) lub innej formie współpracy (na podstawie umowy/porozumienia o współpracy):

Punkty przyznawane są następująco:

- projekt nie jest realizowany we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub jednostką naukowobadawczą – 0 pkt;

- projekt realizowany w innej formie współpracy niż partnerstwo naukowo-przemysłowe – 2 pkt;

- projekt realizowany w partnerstwie naukowo-przemysłowym – 3 pkt.

Dodatkowo w przypadku, gdy projekt realizowany jest w partnerstwie (w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego) lub innej formie współpracy (na podstawie umowy/porozumienia o współpracy) z jednostką naukowo-badawczą posiadającą siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego ‑2 pkt.

 

Skala punktów od 0 - 5 - waga 1 (zakres punktacji ostatecznej od 0-5 pkt).

 

 1. Zdolność do wdrożenia wyników projektu do własnej działalności gospodarczej.

Kryterium promuje przedsiębiorców, którzy wdrożą pozytywne wyniki prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu do własnej działalności gospodarczej.

W przypadku wdrożenia wyników prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu – 4 pkt.

Skala punktów od 0 lub 4 - waga 1 (zakres punktacji ostatecznej od 0 lub 4 pkt).

 1. Prawa własności intelektualnej nie stanowią bariery do wdrożenia rezultatów projektu.

Wnioskodawca przeanalizował aspekt ochrony własności intelektualnej i:

 • dysponuje prawami własności intelektualnej dotyczącymi realizowanego przedsięwzięcia (udokumentowane posiadanie praw) – 1 pkt
 • lub w związku z planowanym wprowadzeniem nowego produktu przewidział sposób i zakres ochrony własności intelektualnej – 2 pkt

Skala punktów od 0 - 3 - waga 1 (zakres punktacji ostatecznej od 0 - 3 pkt).

 1. Okres realizacji projektu

W ramach niniejszego kryterium premiowane są projekty, których okres realizacji projektu jest krótszy od maksymalnego, określonego w regulaminie konkursu.

W przypadku, gdy okres realizacji projektu wynosi:

 • do 18 miesięcy – 3 pkt;
 • powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy – 2 pkt;
 • powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy – 1 pkt;
 • powyżej 36 miesięcy – 0 pkt.

Skala punktów od 0 - 3 - waga 1 (zakres punktacji ostatecznej od 0 - 3 pkt).

 1. Poziom gotowości technologicznej rezultatów projektu.

Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu będzie rozwiązanie posiadające co najmniej VII poziom gotowości technologicznej – 2 pkt.

W ramach kryterium premiowane będą projekty, w ramach których prace badawczo-rozwojowe zostaną rozpoczęte co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych opracowanego w ramach projektu produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego, technologii produkcji.

Skala punktów od 0 lub 2 - waga 5 (zakres punktacji ostatecznej od 0 lub 10 pkt).

 1. Przedmiotem realizacji projektu jest wykorzystanie rozwiązań przyjaznych środowisku, zwiększenie racjonalnego wykorzystania zasobów oraz stosowanie w przedsiębiorstwie rozwiązań proekologicznych, np. ekomarketingu, ekozarządzania (co potwierdza wybór odpowiedniej kategorii interwencji we wniosku o dofinansowanie).

Skala punktów od 0 - 3 - waga 1 (zakres punktacji ostatecznej od 0 - 3 pkt).