KREDYT TECHNOLOGICZNY – FENG

Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom

Działanie 2.32 KREDYT TECHNOLOGICZNY

Kredyt technologiczny FENG to nowa edycja dobrze znanej z programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020 dotacyjnej formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Wsparcie wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Wsparcie publiczne stanowi premia technologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie. Wsparciem objęte są wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Uwaga: W ramach Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się do używania środków trwałych, w tym nieruchomości, w części w której dany wydatek stanowi koszt kwalifikowany projektu, wyłącznie dla celów i zgodnie z celami Inwestycji technologicznej.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie:

 • brak naboru w harmonogramie na 2024 r.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.

Nie ustala się maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu, o ile nie wynika ona z zasad opisanych w poniższym regulaminie oraz odrębnych przepisów.

Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

Dofinansowanie zgodnie z MAPĄ POMOCY REGIONALNEJ NA LATA 2022 – 2027 DLA POLSKI

Do pobrania fiszka informacyjna [PDF]

Wydatki kwalifikowane

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej:

  • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
  • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie oraz ochrony  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
  • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Przyznanie dotacji będzie uzależnione od oceny projektu – szanse na dofinansowanie rosną wraz ze wzrostem innowacyjności wdrażanej technologii oraz nowości produktu lub usługi, które dzięki niej powstaną.

Zasada działania Kredytu technologicznego FENG pozostaje niezmienna. Przedsiębiorca, który posiada zdolność kredytową zaciąga kredyt technologiczny w banku kredytującym na finansowanie inwestycji, a następnie, w przypadku prawidłowej realizacji projektu jest on częściowo spłacany dotacją udzieloną przez BGK.

Lista banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu technologicznego FENG:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 4. Bank Millennium S.A.
 5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 6. Bank Pekao S.A.
 7. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 8. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 9. ING Bank Śląski S.A.
 10. mBank S.A.
 11. PKO Bank Polski S.A.
 12. Santander Bank Polska S.A.
 13. SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 14. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Banki są zamieszczone na liście w kolejności alfabetycznej.

Więcej na stronie BGK

 

Comments are closed.