Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet FEPZ.01

Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego

Działanie 1.1. Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

Opis działania

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw zarówno tych rozpoczynających, jak i rozwijających prowadzenie własnej działalności badawczo-rozwojowej.

Wsparciem zostanie objęty cały proces powstawania innowacji, od pomysłu do wdrożenia, z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem projektu nie może być etap pierwszej produkcji.

Finansowanie będzie mogło obejmować poszczególne elementy procesu badawczego – począwszy od badań przemysłowych, po prace rozwojowe, w tym także opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych/ulepszonych produktów/procesów/usług zgodnie z zakresem przewidzianym w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014.

Typy projektów:

TYP 1. Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

Realizowane projekty mogą składać się z następujących modułów:

 1. Moduł B+R
 2. Moduł – Zaplecze badawczo-rozwojowe
 3. Moduł – Prace przedwdrożeniowe
 4. Moduł – Wdrożenie wyników B+R wsparcie udzielane w formie dotacji warunkowej
 5. Moduł – Rozwój kompetencji

Modułowe podejście stworzy przedsiębiorstwom możliwość kompleksowego finansowania kilku elementów procesu badawczego, w zależności od potrzeb.

Wspierane będą projekty B+R realizowane samodzielnie oraz projekty realizowane we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub z organizacjami badawczymi.

Wspierane będą przedsiębiorstwa niezależnie od ich statusu z uwagi na ich ważną i często odmienną funkcję w ekosystemie innowacji: nowe firmy, doświadczone MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa (w tym small mid-caps i mid-caps) jako liderzy łańcuchów wartości i produkcji, w które włączone są podmioty sektora MŚP.

Zakłada się, że głównymi beneficjentami wsparcia będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidziano zachętę w postaci wyższych poziomów dofinansowania.

Premiowane będą projekty ukierunkowane na poszukiwanie rozwiązań w obszarze transformacji przemysłowej, zielonej i cyfrowej oraz projekty realizowane we współpracy (pomiędzy przedsiębiorstwami, jak i z organizacjami badawczymi.

Kluczowe warunki wsparcia:

 1. Wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej Moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.
 2. Wsparcie zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie prac B+R nie może stanowić jedynego elementu dotyczącego obszaru B+R projektu kompleksowego.
 3. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych Modułu B+R wynosi 5 000 000 zł.
 4. Moduł – Wdrożenie wyników B+R musi obejmować mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
 5. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030 oraz z Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Zachodniopomorskiego.
 6. Wsparciem w ramach działania objęte będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego:
  1. Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn,
  2. Przetwórstwo naturalne nowej generacji,
  3. Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,
  4. Technologie i usługi przyszłości,
  5. Niebieska gospodarka i zielony transport,
  6. Turystyka i jakość życia oraz uzupełniająco w specjalizacjach wyłaniających się z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).
 7. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach działania muszą być zgodne z zasadą DNSH. (Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), Komisja Europejska, nie będzie wspierała z przedsięwzięć zagrażających osiągnięciu unijnych celów klimatycznych i środowiskowych).

Beneficjenci:

Ze wsparcia mogą korzystać:

 • mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów;
 • organizacje badawcze,
 • konsorcja naukowo – przemysłowe,
 • centra badawczo – rozwojowe
 • wsparcie dla przedsiębiorstw innych niż MŚP - na Moduł – Wdrożenie wyników B+R (inwestycje produkcyjne) będzie udzielane z uwzględnieniem warunków określonych w art. 5.2 Rozporządzenia UE 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.