MODUŁ B+R – ŚCIEŻKA SMART

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

 Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”

MODUŁ B+R - ŚCIEŻKA SMART

Do pobrania fiszka informacyjna [PDF]

 1. CEL MODUŁU

          Przedmiotem modułu jest przeprowadzenie prac B+R, czyli badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych. Celem tych prac powinno być doprowadzenie do opracowania innowacyjnego rozwiązania tj.:

 • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
 • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym),

możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, które lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe/konkurencyjne.

 • W projekcie należy zidentyfikować i opisać potrzebę, do zaspokojenia której ma przyczynić się oceniany rezultat modułu lub określił wyzwanie, na które rezultat modułu ma odpowiedzieć.
 • Innowacja produktowa lub innowacji w procesie biznesowym powinna zostać opisana parametrami pozwalającymi zdefiniować jej funkcjonalności.
  1. WYMOGI I OCZEKIWANIA STAWIANE PRZED PRZEDSIĘWZIĘCIEM BADAWCZO-ROZWOJOWYM:
 1. Prace badawcze powinny szukać rozwiązania zdefiniowanego problemu technologicznego.

Należy zdefiniować cel przedsięwzięcia badawczego w formie charakterystyki funkcjonalno-technicznej nowego rozwiązania produktowego lub procesowego.

Zagadnienie technologiczne: Należy zdefiniować i opisać wyzwanie technologiczne, którego dotyczą planowane prace badawczo–rozwojowe oraz którego rozwiązanie stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych rezultatów projektu. Należy przedstawić założony w projekcie sposób rozwiązania ww. zagadnienia, czyli przyjętą koncepcję, która ma doprowadzić do wypracowania oczekiwanego rezultatu projektu. Należy wskazać przesłanki świadczące o tym, że przyjęta koncepcja może doprowadzić do rozwiązania tego problemu. Należy również opisać obecny stan wiedzy na temat przedmiotowego problemu/wyzwania oraz proponowanych metod jego rozwiązania. Trzeba też będzie odnieść się do poziomu gotowości technologicznej.

 1. Opracowany w wyniku prac B+R produkt/proces powinien charakteryzować się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań o podobnej funkcji podstawowej, dostępnych/stosowanych na rynku polskim. Produkt/proces musi znacząco różnić się od produktów/procesów istniejących na rynku.
 2. Nowe cechy i funkcjonalności powinny zostać wyrażone parametrami jakościowymi i ilościowymi;
  1. W przypadku innowacji produktowej należy wykazać, że:
 • rezultat modułu będzie konkurencyjny względem innych produktów oferowanych na rynku polskim, zaspokajających te same potrzeby odbiorców;
 • poprawnie zdefiniowano rynek docelowy – określono potencjalnych klientów/odbiorców oraz ich wymagania/preferencje, oszacowano rozmiar rynku, kierunki i tempo jego rozwoju oraz spodziewany w nim udział;
 • plan wprowadzenia rezultatu modułu na rynek jest realistyczny, a sukces ekonomiczny uprawdopodobniony.
  1. W przypadku innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług należy wykazać, że:
 • rezultat modułu pozytywnie wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie (np. poprzez zmniejszenie kosztów produkcji, czy skrócenie jej czasu) czy podniesienie jakości świadczonych usług);
 • plan wdrożenia rezultatu modułu (zastosowania w prowadzonej działalności) jest realistyczny i uprawdopodabnia sukces ekonomiczny.
 1. Wsparcie nie zostanie udzielone na realizację prac B+R, których rezultatem będzie innowacja w procesie biznesowym dotycząca innych funkcji przedsiębiorstwa, np. dystrybucji i logistyki, marketingu i sprzedaży, systemów informacyjno-komunikacyjnych, itd.
 2. Należy wykazać nowość rozwiązania i wykluczyć możliwość naruszenia praw własności intelektualnej osób i podmiotów trzecich przeprowadzając ocenę stanu techniki lub prezentując wyniki takiej oceny dokonanej przez rzecznika patentowego. Kwestia własności intelektualnej nie może stanowić bariery dla realizacji projektu i wdrożenia jego rezultatów.

W tym zakresie do rozstrzygnięcia są następujące kwestie:

 • czy wnioskodawca wykazał, że na rynku przyjętym jako miejsce wdrożenia nie istnieje objęta ochroną własność intelektualna (np. technologie, wyniki prac B+R), która uniemożliwiałaby albo czyniła niezasadnym przeprowadzenie wdrożenia opracowanego rozwiązania;
 • czy wnioskodawca wskazał planowany przedmiot ochrony (nowy albo znacząco ulepszony produkt, technologię lub usługę) i zdefiniowano w odniesieniu do niego efektywny sposób ochrony własności intelektualnej. Przewidywany sposób ochrony ma zabezpieczyć przed skopiowaniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem wyników modułu (jeśli istnieje taka potrzeba). Należy wziąć pod uwagę specyfikę branży (dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne). Zaplanowane prace B+R powinny być adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu również ryzyka z nimi związane powinny zostać zdefiniowane.
 1. WAŻNE: W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati. Zgodnie z którym, za działalność badawczo-rozwojową uznać można np.:
 2. prace B+R prowadzące do opracowania nowych twierdzeń i algorytmów w zakresie informatyki teoretycznej (tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki)
 3. rozwój informatyki na poziomie systemów operacyjnych, języków programowania, zarządzania danymi, oprogramowania komunikacyjnego oraz narzędzi służących do tworzenia oprogramowania;
 4. rozwój technologii związanych z Internetem (projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach);
 5. badania metod projektowania, rozwijania, instalowania i utrzymywania oprogramowania;
 6. rozwijanie oprogramowania prowadzące do postępów w zakresie ogólnych koncepcji przechwytywania, przekazywania, gromadzenia, wydobywania informacji, manipulowania informacjami lub ich prezentowania;
 7. prace rozwojowe ukierunkowane na wypełnienie luk w wiedzy technicznej, będące niezbędnym krokiem w procesie tworzenia programu lub systemu;
 8. prace B+R dotyczące narzędzi lub technik związanych z oprogramowaniem w wyspecjalizowanych obszarach informatyki (przetwarzanie obrazów, prezentacja danych geograficznych, rozpoznawanie pisma, sztuczna inteligencja i inne);
 9. tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków,
 10. działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci,
 11. tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.

Aby projekt dotyczący tworzenia oprogramowania został zaklasyfikowany jako B+R, warunkiem jego zakończenia musi być dokonanie postępu naukowego lub technicznego, a celem projektu musi być wyeliminowanie elementu naukowej lub technicznej niepewności w sposób metodyczny.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 listopada 2017 r., 0111‑KDIB1-3.4010.364.2017.1.MST, jako badania i rozwój postrzega się projektowanie i budowę platformy IT, realizację nowatorskich projektów informatycznych, a także tworzenie graficznych interfejsów i systemu back-office.

Zgodnie z zapisami Podręcznika „czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym nie powinny być zaliczane do B+R”.

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:

 1. tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych;
 2. obsługa istniejących systemów;
 3. konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych;
 4. dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych;
 5. usuwanie błędów z systemów (debugging);
 6. adaptacja istniejącego oprogramowania;
 7. przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.
 8. tworzenia stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
 9. użycia standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 10. dostosowania produktów do określonych zastosowań, o ile w trakcie tego procesu nie jest uwzględniania wiedza, która przyczynia się do ulepszenia wyjściowego oprogramowania.
  1. DEFINICJE PRAC BADAWCZYCH i POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ (TRL‑Technology Readiness Level)

Działania podejmowane w toku prac badawczo-rozwojowych zmierzają do rozwiązania problemu technologicznego, przeprowadzając logicznie projekt przez kolejne poziomy gotowości technologicznej, w trzech zdefiniowanych rodzajach badań:

 1. BADANIA PODSTAWOWE - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Poziom TRL I — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii.

 1. BADANIA PRZEMYSŁOWE - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. (TRL: II-VI)

Poziom TRL II - określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

Poziom TRL III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.

Poziom TRL IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.

Poziom TRL V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

Poziom TRL VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych.

 1. PRACE ROZWOJOWE - zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
 2. a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 3. b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna;

Uwaga: prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. (TRL: VII-IX)

Poziom TRL VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.

Poziom TRL VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.

Poziom TRL IXsprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

 1. KONSTRUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO.
 1. Definiowanie rezultatu jaki ma być osiągnięty w toku prac badawczych.
 2. Cały projekt należy podzielić na etapy identyfikując wyjściowy poziom gotowości technologicznej zmierzając do przejścia na poziom wyższy do poziomu gotowości do wdrożenia (TRL IX).
 3. Każdy etap należy przyporządkować odpowiednio do badań przemysłowych lub prac rozwojowych, zgodnie z poziomem gotowości technologicznej.
 4. Należy zdefiniować efekt końcowy dla każdego etapu – kamień milowy,
 5. Dla każdego etapu należy wyszczególnić i opisać zakres wymaganych prac dla osiągnięcia kamienia milowego,
 6. Okres realizacji projektu jak też każdy etap należy określić w czasie, wyznaczając okresy realizacji.
 7. Dla każdego etapu należy zdefiniować czynniki ryzyka i zagrożenia realizacji etapu i nieosiągnięcia zdefiniowanego kamienia milowego.
 8. Określając wymagane i niezbędne zasoby techniczne i osobowe wraz z kosztami ich zaangażowania dla realizacji zadań w ramach każdego etapu, w szczególności:
  1. Koszty czasu pracy personelu zatrudnionego na umowę o pracę.
  2. Koszty personelu zatrudnianego na podstawie umów cywilno-prawnych.
  3. Koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym – w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu.
  4. Koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu.
  5. Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu.
  6. Usługi podwykonawstwa rozumianych jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu.
  7. Kosztów wiedzy i patentów (w tym przede wszystkim wyników badań lub prac rozwojowych) w postaci wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w postaci licencji, know-how, patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej, analiz, raportów badawczych celem dalszego ich wykorzystywania do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
  8. Koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym przede wszystkim: koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, sprzętu laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym, koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
  9. Koszty wynajmu dodatkowej powierzchni laboratoryjnej,
  10. Koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji. W ramach niniejszej kategorii kwalifikowalne są koszty usług związanych z opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej, testami, certyfikacją oraz badaniami rynku: świadczonych przez podmioty trzecie, niemających charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.
   1. POZOSTAŁE INFORMACJE:
  11. Stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (ogólne) wynosi 25% wartości kosztów kwalifikowalnych wykazanych w pozostałych kategoriach kosztów, z wyłączeniem kosztów usług zewnętrznych (podwykonawstwo).
  12. Koszt zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej Wnioskodawcą jest kwalifikowalny pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania we wniosku wraz z zakresem obowiązków tej osoby i kosztem jej zaangażowania rozliczanego na podstawie noty księgowej.
  13. Limit na podwykonawstwo, tzn.: wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w module B+R.
  14. Należy szczegółowo opisać zasoby wnioskodawcy i jego wcześniejsze doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, wykazując, że kadra zarządzająca oraz zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R.
  15. Należy uprawdopodobnić wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej, wskazując niezbędne zasoby techniczne osobowe i finansowe, lub w sytuacji ich braku możliwości pozyskania tych zasobów wraz z ryzykami z tym związanymi, w tym oczywiście z wykazaniem opłacalności wdrożenia ujmując też koszt prac badawczo-rozwojowych.
  16. Intensywność wsparcia:

Badania przemysłowe:

Mikro przedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70% (80% - z uwzględnieniem premii)

Średnie przedsiębiorstwa:60% (75% - z uwzględnieniem premii)

Prace rozwojowe:

Mikro przedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 45% (60% - z uwzględnieniem premii)

Średnie przedsiębiorstwa:35% (50% - z uwzględnieniem premii)

Żeby uzyskać podwyższony poziom dofinansowania (premię) należy wykazać, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:

 • zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych lub technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, lub
 • opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych (zawartych w wykazie czasopism opublikowanym przez MEIN, aktualnym na dzień przyjęcia artykułu do druku), lub
 • opublikowane w powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, lub
 • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

W przypadku zadeklarowania w dokumentacji projektowej, że wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione, z czym wiązać się będzie zwiększenie intensywności udzielanej pomocy publicznej, przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli trwałości przez Instytucję Pośredniczącą.

 1. Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu wynosi:
 • w przypadku modułu B+R realizowanego przez MŚP – bez limitu,
 • w przypadku modułu B+R realizowanego przez duże przedsiębiorstwo - 1 mln zł.
 1. Aby moduł mógł być objęty wsparciem muszą w nim zostać uwzględnione przynajmniej prace rozwojowe.
 2. W ramach projektu możliwe jest uwzględnienie wielokrotnej realizacji niektórych etapów badań przemysłowych lub prac rozwojowych, jeśli będzie to niezbędne dla uzyskania efektów możliwych do komercjalizacji.
 3. Warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły, jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R. Moduł B+R jest obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw.
 4. Beneficjent zobowiązany jest do wdrożenia wyników prac B+R w jednej z następujących form:
 • wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników lub wprowadzenie innowacji w procesie biznesowym lub
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę.
 1. Beneficjent może rozpocząć wdrożenie wyników prac B+R przed zakończeniem realizacji modułu. Dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R objętych modułem B+R, jeśli jest przewidziane w module Wdrożenie innowacji, może zostać przekazane po pozytywnej weryfikacji wyników prac B+R przez Instytucję.