MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R – ŚCIEŻKA SMART

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”

MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R - ŚCIEŻKA SMART

Do pobrania fiszka informacyjna [PDF]

 1. CEL MODUŁU

Celem modułu jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tego modułu Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług.

WYBRANE WYMOGI I OCZEKIWANIA STAWIANE PRZED PRZEDSIĘWZIĘCIEM INWESTYCYJNYM W INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ:

 1. Dofinansowana infrastruktura B+R winna służyć realizacji prac badawczych opisanych w agendzie badawczej.

Agenda badawcza - plan realizacji prac badawczo-rozwojowych (prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych) mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącym funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, na potrzeby wnioskodawcy.

Agenda badawcza winna zawierać co najmniej następujące elementy:

 • główne obszary badawcze,
 • indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu,
 • przewidywane wyniki zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub innowacje w procesie biznesowym i ich przewidywaną przewagę konkurencyjną,
 • analizę zapotrzebowania rynkowego na produkty/procesy opracowane w oparciu o wyniki prac B+R zaplanowanych w agendzie badawczej,
 • założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki prac B+R,
 • zakres prac B+R realizowanych na zlecenie w przypadku, gdy dodatkowo są przewidziane w projekcie (o ile dotyczy).

Prace B+R zaplanowane w agendzie badawczej mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R” lub zrealizowane w całości z innych środków.

 1. Planowany do wdrożenia produkt/proces, będący rezultatem planowanej do realizacji agendy badawczej, winien charakteryzować się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań o podobnej funkcji podstawowej, dostępnych/stosowanych na rynku polskim. Produkt/proces musi znacząco różnić się od produktów/procesów istniejących na rynku. Nowe cechy i funkcjonalności zostały wyrażone parametrami jakościowymi i ilościowymi.
  1. W przypadku innowacji produktowej należy wykazać, że:
 • rezultat modułu będzie konkurencyjny względem innych produktów oferowanych na rynku polskim, zaspokajających te same potrzeby odbiorców;
 • poprawnie zdefiniowano rynek docelowy – określono potencjalnych klientów/odbiorców oraz ich wymagania/preferencje, oszacowano rozmiar rynku, kierunki i tempo jego rozwoju oraz spodziewany w nim udział;
 • plan wprowadzenia rezultatu modułu na rynek jest realistyczny, a sukces ekonomiczny uprawdopodobniony.
  1. W przypadku innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług należy wykazać, że:
 • rezultat modułu pozytywnie wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie (np. poprzez zmniejszenie kosztów produkcji, czy skrócenie jej czasu) czy podniesienie jakości świadczonych usług);
 • plan wdrożenia rezultatu modułu (zastosowania w prowadzonej działalności) jest realistyczny i uprawdopodabnia sukces ekonomiczny.
 1. Opracowany w wyniku prac B+R produkt/proces lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe/konkurencyjne.
 2. Prawa własności – kwestie praw własności intelektualnej nie mogą stanowić bariery dla realizacji agendy badawczej.
 3. Rezultat modułu winien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE:

 1. Grunty i nieruchomości zabudowane - koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów, jeżeli jest on niezbędny do realizacji modułu i kwalifikowany wyłącznie w zakre-sie, w jakim jest wykorzystany do celów realizacji modułu. Suma kwalifikowalnych kosztów gruntów oraz nieruchomości zabudowanych nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych a w przypadku terenów opuszczonych oraz poprzemysłowych3, na których znajdują się budynki, limit ten zostaje podniesiony do 15%.
 2. Środki trwałe/dostawy - koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing środków trwałych innych niż nieruchomości.
 3. Roboty budowlane - koszty nabycia robót i materiałów budowlanych.
 4. Wartości niematerialne i prawne - koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY NA WYDATKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEZNACZEŃ POMOCY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:

 1. limitów intensywności wsparcia w przypadku Regionalnej pomocy inwestycyjnej:
 • Województwo Zachodniopomorskie: małe 60%; średnie 50%
 • W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych.
 • W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu MŚP lub dużym przedsiębiorcom koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

WARUNKI REALIZACJI MODUŁU

 1. Moduł uznaje się za zrealizowany, jeśli Beneficjent wykonał i udokumentował pełny zakres rzeczowo-finansowy modułu, a także rozpoczął realizację prac B+R zaplanowanych w agendzie badawczej.
 2. Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość projektu, o której mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego, przez okres 3 lat (dla MŚP)/5 lat (dla pozostałych) od zakończenia realizacji Projektu.