MODUŁ INTERNACJONALIZACJA – ŚCIEŻKA SMART

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

 Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”

MODUŁ INTERNACJONALIZACJA - ŚCIEŻKA SMART

Do pobrania fiszka informacyjna [PDF]

 1. CEL MODUŁU

Wsparcie w ramach modułu dotyczy:

 • umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, zmierzającego m.in. do wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw lub łańcuchach wartości lub
 • uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku ich naruszenia - moduł nie dotyczy procesu uzyskania ochrony lub jej obrony w przypadku jej naruszenia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYBRANE WYMOGI I OCZEKIWANIA STAWIANE PRZED PRZEDSIĘWZIĘCIEM:

 1. Limit kosztów kwalifikowalnych w module internacjonalizacja wynosi do 20 % kosztów kwalifikowalnych wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego (moduł B+R albo Wdrożenie innowacji). W przypadku, gdy w ramach projektu Wnioskodawca będący MŚP planuje realizację dwóch modułów obligatoryjnych (B+R i Wdrożenie innowacji) wybiera jeden moduł obligatoryjny, który będzie podstawą wyliczenia 15%.
 2. Rezultat modułu winien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE

 1. Dostawy (inne niż środki trwałe) (udział w targach) - koszty organizacji stoiska wystawowego podczas udziału Wnioskodawcy w danych targach, imprezach targowo-konferencyjnych, tj. zakup gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego oraz nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji.
 2. Usługi zewnętrzne (udział w targach) - koszty organizacji stoiska wystawowego podczas udziału Wnioskodawcy w danych targach, imprezach targowo-konferencyjnych, takie jak:
  1. koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych, tj. koszty: zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób oraz eksponatów, odprawy celnej i spedycji oraz bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów w pozycji „3”;
  2. koszty wynajmu i obsługi stoiska wystawowego podczas udziału Wnioskodawcy w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych;
  3. koszty utylizacji odpadów związanych z utylizacją stoiska wystawowego.
 3. Koszty wsparcia uczestników projektu (udział w targach) - koszty podróży służbowych pracowników Wnioskodawcy uczestniczących w targach, imprezach targowo-konferencyjnych.
 4. Koszty wsparcia uczestników projektu (udział w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych) - koszty podróży służbowych pracowników Wnioskodawcy uczestniczących w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych. Koszty będą rozliczane na podstawie stawek jednostkowych.

Kosztami kwalifikowalnymi rozliczanymi na podstawie stawek jednostkowych, o których mowa w punkcie 2 i 3 , są koszty bezpośrednio związane z wyjazdami służbowymi dotyczącymi udziału w targach, imprezach targowo-konferencyjnych oraz zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych, tzn. koszty:

 1. transportu, w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe (np. targów, misji, czy imprez targowo - konferencyjnych), oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą,
 2. zakupu noclegów,
 3. dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową,
 4. diet, ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego, uzyskania niezbędnych wiz.
 5. Usługi zewnętrzne (udział w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych) - koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych.
 6. Usługi zewnętrzne (organizacja przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej) - koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych, zakupu usług hotelowych i transportowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej.
 7. Usługi zewnętrzne (doradztwo) - koszty usługi doradczej w zakresie internacjonalizacji produktu. Kwalifikowalne są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
 8. Usługi zewnętrzne rezerwacja targów (de minimis) - koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, imprezach targowo-konferencyjnych, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.
 9. Podatki i opłaty (prawa własności przemysłowej) - koszty opłat urzędowych związanych z uzyskaniem lub obroną patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego.
 10. Usługi zewnętrzne (prawa własności przemysłowej) - kwalifikowalne jest:
 11. pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
 12. pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej.
 13. Usługi zewnętrzne – wstępne orzeczenie (de minimis) - -koszty wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego. O tym, czy wydatek ten będzie uznany za kwalifikowalny decyduje pozytywny wynik orzeczenia potwierdzający zdolność patentową wynalazku lub zdolność ochronną wzoru użytkowego.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY NA WYDATKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEZNACZEŃ POMOCY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:

 1. 50% - w przypadku pomocy na udział MŚP w targach;
 2. 50% - w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MSP;
 3. 50% - w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;
 4. 50% - w przypadku pomocy de minimis.

WARUNKI REALIZACJI MODUŁU

 1. Moduł Internacjonalizacja uznaje się za zrealizowany, jeśli Beneficjent wykonał i udokumentował pełny zakres rzeczowo-finansowy modułu, w tym osiągnął zaplanowane wskaźniki.