Osiągnięcia 2007-2013

wyniki za lata 2007 -2013

 

Osiągnięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiegona lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 - Gospodarka - Innowacje - Technologie.

W działaniach obejmujących dofinansowaniem projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw na 37 opracowanych projektów inwestycyjnych o łącznej kwocie inwestycji przekraczającej 89 mln zł, pozytywną ocenę formalną i merytoryczną uzyskały 32 projekty z czego 30 zostało skierowanych do dofinansowania w łącznej kwocie blisko 39 mln zł.

Podsumowując:ranking

Ilość opracowanych i złożonych wniosków
o dofinansowanie projektów inwestycyjnych
37 szt.
Ilość projektów pozytywnie ocenionych
przez instytucję finansującą
32 szt.
Ilość projektów skierowanych do dofinansowania 30 szt.
Wartość kosztów kwalifikowanych
inwestycji objętych wnioskowaniem o dofinansowanie
89 658 658,00 zł
Wnioskowana wartość dofinansowania
opracowanych projektów inwestycyjnych
46 051 444,80 zł
Uzyskana wartość dofinansowania 38 692 050,00 zł

 

Blisko 39 mln zł uzyskanego dofinansowania projektów inwestycyjnych stanowi około 6% wartości budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonego na działania 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 w okresie 2007-2013.

Powyższy wynik wskazuje na unikatową skuteczność i efektywność działalności firmy Master Marketing w zakresie wsparcia przedsiębiorców w procesie pozyskiwania dotacji przedsięwzięć inwestycyjnych, co zostaje potwierdzone otrzymanymi referencjami.

 

Osiągnięcia w ramach Programu Operacyjengo Innowacyjna Gospodarka (2007-2013).

PO IG Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B dofinansowanie uzyskały dwa opracowane przez nas projekty o łącznej wartości dofinansowania 340 000,00 zł.

POIG Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.1. Paszport do eksportu dofinansowanie uzyskały trzy opracowane przez nas projekty o łącznej wartości dofinansowania 220 000,00 zł.

Zachęcam do zapoznania się z listą naszych klientów, referencjami i przykładami zrealizowanych projektów doradczych.

Proponuję również zapoznać się z publikacjami i opracowanymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi prowadzonej działalności.