MODUŁ „WDRAŻANIE INNOWACJI” – ŚCIEŻKA SMART

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

 Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”

MODUŁ „WDRAŻANIE INNOWACJI” - ŚCIEŻKA SMART

Do pobrania fiszka informacyjna [PDF]

 1. CEL MODUŁU

          Przedmiotem modułu jest wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania tj.:

 • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
 • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym),

które lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe/konkurencyjne.

Prace B+R muszą mieć znaczący i bezpośredni wpływ dla innowacji produktowej lub w procesie biznesowym, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, tj. nowe cechy i funkcjonalności innowacji muszą wynikać z tych prac B+R. W przypadku wyników prac B+R nieobjętych projektem (moduł B+R) Wnioskodawca musi:

 • opisać wyniki przeprowadzonych prac B+R, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach przedsiębiorstwa; prace B+R muszą być zakończone i odebrane;
 • dysponować dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie prac B+R bądź zakup ich wyników (np. umowy z wykonawcami, dokumenty księgowe); zakupione lub zlecone prace B+R muszą być opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez Wnioskodawcę wynikami prac B+R;
 • mieć uregulowane prawnie kwestie dotyczące praw własności intelektualnej, tj. dysponować wynikami prac B+R do celów komercyjnych, w szczególności mieć przeniesione na siebie autorskie prawa majątkowe do tych wyników, udzieloną licencję na korzystanie z tych wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony patent. Wnioskodawca musi dysponować dokumentami potwierdzającymi posiadanie wskazanych praw.

WYMOGI I OCZEKIWANIA STAWIANE PRZED PRZEDSIĘWZIĘCIEM INWESTYCYJNYM:

 1. W rezultacie wdrożenia wyników prac B+R przewidzianego w module WINNA być wdrażana innowacja, charakteryzująca się nowością w skali kraju, w tym:
  1. innowacja produktowa – należy wykazać, że rezultat będzie konkurencyjny względem innych produktów oferowanych na rynku polskim zaspokajających te same potrzeby odbiorców;

lub

 1. innowacja w procesie biznesowym (dotycząca funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) – należy wykazać, że rezultat modułu pozytywnie wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie (np. poprzez zmniejszenie kosztów produkcji, czy skrócenie jej czasu) czy podniesienie jakości świadczonych usług);
 1. WYNIKI PRAC B+R W PROJEKCIE INWESTYCYJNYM
 • prace B+R realizowane samodzielnie, zlecone lub zakupione wyniki bez dofinansowania z przeznaczeniem do wdrożenia w ramach inwestycji.
 • prace B+R dofinansowane w ramach osobnego projektu, którego wyniki są przedmiotem wdrożenia w ramach inwestycji.
 • dofinansowanie prac B+R w ramach projektu „COMBO” czyli projekt badawczo-rozwojowy wraz z inwestycją wdrażającą wyniki w działalności gospodarczej.
 1. Wskaźniki rezultatu muszą uwzględniać parametry nowych cech i funkcjonalności innowacji wynikające z prac B+R a nowy produkt/proces musi znacząco różnić się od produktów/procesów istniejących na rynku.
 2. Plan wdrożenia rezultatu modułu (zastosowania w prowadzonej działalności) musi być realistyczny i uprawdopodabniać sukces ekonomiczny.
 3. Rezultat modułu winien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
 4. Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej musi spełniać definicję wybranej inwestycji początkowej, o której mowa w art. 2 pkt. 49a lub 51a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

„inwestycja początkowa” oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

„inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej” oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem, że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna to takiej działalności;

 • W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych.
 • W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu MŚP lub dużym przedsiębiorcom koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY NA WYDATKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEZNACZEŃ POMOCY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:

 1. limitów intensywności wsparcia w przypadku Regionalnej pomocy inwestycyjnej:

Województwo Zachodniopomorskie: małe 60%; średnie 50%

 1. 50% w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP;
 2. 50% w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;
 3. 50% w przypadku pomocy de minimis innej niż przeznaczonej na koszty zabezpieczenia umowy;
 4. 100% w przypadku pomocy de minimis przeznaczonej na koszty zabezpieczenia umowy.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE:

 1. Grunty i nieruchomości zabudowane - koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów, jeżeli jest on niezbędny do realizacji modułu i kwalifikowany wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystany do celów realizacji modułu. Suma kwalifikowalnych kosztów gruntów oraz nieruchomości zabudowanych nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych a w przypadku terenów opuszczonych oraz poprzemysłowych3, na których znajdują się budynki, limit ten zostaje podniesiony do 15%.
 2. Środki trwałe/dostawy - koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing środków trwałych innych niż nieruchomości.
 3. Roboty budowlane - koszty nabycia robót i materiałów budowlanych.
 4. Wartości niematerialne i prawne - koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
 5. Usługi zewnętrzne – pomoc de minimis
 • wsparcie innowacji - koszty udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, badań, rynku, laboratoriów, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC) koszty znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług,
 • doradztwo - koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
 1. Podatki i opłaty - dodatkowe zabezpieczenie umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w module Wdrożenie innowacji co do zasady nie jest obowiązkowe. Instytucja udzielająca dofinansowania może jednak zażądać ustanowienia takiego zabezpieczenia, które obejmować będzie część zwrotną dofinansowania udzielanego w formie dotacji zwrotnej. Wnioskodawca może więc przewidzieć koszt tego zabezpieczenia we wniosku. Kwalifikowalne są wyłącznie wydatki na zabezpieczenie poniesione w okresie realizacji modułu. Jeżeli koszt zabezpieczenia nie zostanie przewidziany we wniosku w Harmonogramie rzeczowo-finansowym modułu, nie będzie mógł zostać objęty dofinansowaniem.

WARUNKI REALIZACJI MODUŁU

 1. Beneficjent może rozpocząć wdrożenie wyników prac B+R przed zakończeniem realizacji modułu. Dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R objętych modułem B+R, jeśli jest przewidziane w module Wdrożenie innowacji, może zostać przekazane po pozytywnej weryfikacji wyników prac B+R przez Instytucję.
 2. W module wdrożenie innowacji przedsiębiorstwa uzyskają dotację warunkową.
 3. Maksymalna kwota do zwrotu dotacji warunkowej może ulec obniżeniu w zależności od wysokości wygenerowanych przychodów w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji.

Zwrot części zwrotnej dofinansowania uzależniony jest od poziomu osiągnięcia wskaźnika „R”, obliczonego według wzoru: R =(P/DZ*100%)-100%, który oznacza:

P - suma przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu „Wdrożenie innowacji” obejmująca okres referencyjny tj. 4 lat liczony od zakończenia projektu. W tym okresie Beneficjent uzyskuje przychody, które następnie są uwzględniane przy wyliczeniu kwoty do zwrotu części zwrotnej dotacji warunkowej. Poprzez przychody wygenerowane w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji należy rozumieć przychody netto ze sprzedaży produktów (nowych lub udoskonalonych) wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji modułu lub przychody netto ze sprzedaży produktów wytworzonych w procesie (nowym lub udoskonalonym) powstałym w wyniku realizacji modułu.

DZ - kwota zwrotnej części dotacji warunkowej.

Jeśli wskaźnik „R” jest:

 1. poniżej 20% to Beneficjent zwraca 100% części zwrotnej dotacji warunkowej
 2. większy lub równy 20% i mniejszy od 40% to Beneficjent zwraca 35% części zwrotnej
 3. większy lub równy 40% i mniejszy od 60% to Beneficjent zwraca 30% części „zwrotnej”
 4. większy lub równy 60% i mniejszy od 80% to beneficjent zwraca 25% części „zwrotnej”
 5. większy lub równy 80% i mniejszy od 90% to beneficjent zwraca 20% części „zwrotnej”
 6. większy lub równy 90% i mniejszy od 100% to beneficjent zwraca 10 % części „zwrotnej”
 7. większy lub równy od 100% to beneficjent zwraca 5 % części „zwrotnej”

 

 1. Moduł Wdrożenie innowacji uznaje się za zrealizowany, jeśli Beneficjent wykonał i udokumentował pełny zakres rzeczowo-finansowy modułu, a także rozpoczął produkcję innowacyjnego wyrobu i zaoferował go na sprzedaż lub rozpoczął świadczenie innowacyjnej usługi charakteryzujących się co najmniej funkcjonalnościami i cechami określonymi we wniosku o dofinansowanie lub w przypadku innowacji w procesie biznesowym, rozpoczął produkcję w oparciu o ten proces i zaoferował na sprzedaż wyroby wyprodukowane w tym procesie lub rozpoczął świadczenie usługi na podstawie tego procesu.
 2. Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość projektu, o której mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego, tj. przez okres 3 lat (dla MŚP)/5 lat (dla pozostałych) od zakończenia realizacji Projektu.