business growth concept isolated on white

Finansowanie rozwoju

Rozwijanie działalności gospodarczej wymaga środków finansowych zarówno własnych jak też obcych, w celu efektywnego wykorzystywania dźwigni finansowej.

Proponujemy pomoc w uzyskaniu zewnętrznego finansowania działań rozwojowych w drodze:

  • dotacji UE
  • kredytów inwestycyjnych i operacyjnych,
  • pożyczek hipotecznych,
  • funduszy venture capital,
  • faktoringu,
  • poręczeń kredytowych,
  • emisji dłużnych papierów wartościowych.

Aby zapewnić, kompleksową obsługę w zakresie zewnętrznego finansowania współpracujemy z instytucjami finansowymi, takimi jak: banki, firmy leasingowe i faktoringowe, fundusze poręczeniowe, itp...
W celu optymalizacji działania dźwigni finansowej, przeprowadzimy stosowne analizy, wskazując najbardziej efektywną koncepcję finansowania planowanych działań rozwojowych.