Dotacje

dotacjeDotacje

W ramach współpracy, związanej z uzyskaniem dotacji z programów pomocowych Unii Europejskiej, sporządziliśmy kilkadziesiąt wniosków w tym na usługi doradcze i działania inwestycyjne, przeprowadzając projekty od początku do końcowego rozliczenia.

Oferujemy w tym zakresie:

 • współpracę w zakresie opracowania ogólnej merytorycznej koncepcji projektu inwestycyjnego, oraz szczegółowych aspektów (innowacyjności, wymaganych dla uzyskania punktów w poszczególnych kryteriach oceny projektów,
 • analizę zgodności koncepcji projektu inwestycyjnego z kryteriami oceny projektów wraz z weryfikacją szans uzyskania dotacji,
 • pomoc w wyborze odpowiedniego programu wsparcia,
 • pomoc w uzyskaniu finansowania pomostowego przed wypłatą wsparcia,
 • doradztwo w realizacji procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku o dofinansowanie wraz z biznes planem inwestycji zawierającym prognozę finansową i analizę efektywności inwestycji, ,
 • pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o zakresie innowacyjności inwestycji,
 • pomoc merytoryczną w procesie realizacji projektu, w szczególności:
  • doradztwo w zakresie poprawności dokumentów związanych z procedurą wyboru dostawców/wykonawców oraz realizowanych dostaw(sposób wyboru dostawców/wykonawców jest obecnie ujęty w bardziej rygorystyczne procedury), w tym:
   -  redagowanie wzorów zapytań ofertowych oraz ogłoszeń o zamiarze udzielenia zamówienia w oparciu o uzyskane informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia,
   -  doradztwo w zakresie weryfikacji poprawności złożonych ofert,
   - redagowanie propozycji treści protokołów z wyboru dostawcy/wykonawcy,
   - redagowanie propozycji treści informacji o wyborze oferenta,
   - dokumentowanie upublicznienia zapytań ofertowych i ogłoszeń o zamiarze udzielenia zamówienia,
   - doradztwo w zakresie weryfikowania zgodności zapisów umów zawieranych z dostawcami/wykonawcami z wymogami kwalifikowania wydatków w ramach projektu i przepisami prawa.
  • sporządzanie oznakowania dokumentów związanych z realizowanym projektem,
  • redagowanie propozycji pism i dokumentów kierowanych do instytucji finansującej w terminach wymaganych przez te instytucje, w czasie do otrzymania ostatecznego rozliczenia projektu na wskazane przez Zleceniodawcę konto, zgodnie z umową o dofinansowanie, w szczególności:
   - harmonogram płatności,
   - okresowe wnioski o płatności pośrednie zgodnie z postępem realizacji projektu,
   -  sprawozdania z postępu realizacji prac w przypadku braku płatności w okresie sprawozdawczym,
   - wnioski i wyjaśnienia związane z rozbieżnościami powstającymi pomiędzy opisem projektu przedstawionym w dokumentacji aplikacyjnej a stanem faktycznym powstającym w procesie realizacji projektu.
 • monitoring trwałości rezultatów projektu.

Zapewniamy w ten sposób kompleksową i profesjonalną usługę doradczą, co owocuje wymiernymi korzyściami dla klientów [referencje].

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi osiągnięciami