FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO B+R

Priorytet FEPZ.01

Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego

1. BADANIA I ROZWÓJ BADANIA I ROZWÓJ

a. Działanie FEPZ.01.01 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw (z inwestycją wdrażającą wyniki prac B+R)

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw zarówno tych rozpoczynających, jak i rozwijających prowadzenie własnej działalności badawczo-rozwojowej.

Wsparciem zostanie objęty cały proces powstawania innowacji, od pomysłu do wdrożenia, z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem projektu nie może być etap pierwszej produkcji.

Finansowanie będzie mogło obejmować poszczególne elementy procesu badawczego – począwszy od badań przemysłowych, po prace rozwojowe, w tym także opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych/ulepszonych produktów/procesów/usług zgodnie z zakresem przewidzianym w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014.

b. Działanie FEPZ.01.02 Małe projekty B+R

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji, przetestowania nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji.

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:

  • podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

  • centrum transferu technologii zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

  • spółka celowa zgodnie z art. 149 - 150a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

  • niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności),

  • przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, posiadający siedzibę na terytorium RP.

WIĘCEJ NA STRONIE: FEPZ

Comments are closed.