ŚCIEŻKA SMART – FENG

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

KOMPLEKSOWE WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWYCH

Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”

ŚCIEŻKA SMART

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi.

Do pobrania fiszka informacyjna [PDF]

 1. Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
 • maszyny i urządzenia,
 • materiały i roboty budowlane
 • wartości niematerialne i prawne,
 • nieruchomości,
 • usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
 • inwestycje związane z ochroną środowiska,
 • szkolenia,
 • promocja produktów za granicą,
 • ochrona praw własności przemysłowej.
 1. Modułowość konstrukcji wnioskowanego projektu:

 1. Moduł B+R – dofinansowanie na realizację prac B+R w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, w szczególności:
  • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
  • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem),
  • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
  • koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
  • koszty pośrednie (ogólne)
 2. Moduł Wdrożenie innowacji –dofinansowanie na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, w szczególności:
  • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
  • zakup usług doradczych,
  • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego
  • zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.
 3. Moduł Infrastruktura B+R –dofinansowanie na inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, w szczególności:
  • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.
 4. Moduł Cyfryzacja – dofinansowanie na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa, w szczególności:
  • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
  • zakup usług doradczych.
 5. Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw –dofinasowanie na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz go-spodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych, w szczególności:
  • zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
  • zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),
  • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
  • koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej w procesów,
  • inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,
  • propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
  • wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami.
 6. Moduł Internacjonalizacja –dofinansowanie na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach Projektu lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia, w szczególności:
  • zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,
  • koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem
 7. Moduł Kompetencje – dofinansowanie na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji, w szczególności:
  • koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),
  • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
  • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,

UWAGA:

 1. Wniosek obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.
 2. Warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły, jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R. Moduł B+R jest obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw.
 3. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć:
 • działań połączonych (tzw. projekty linearne), gdzie np. wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych jest kontynuacją zaplanowanych we wniosku działań badawczo-rozwojowych. Projekt linearny może również oznaczać powiązania logiczne między modułami obowiązkowymi i fakultatywnymi (np. cyfryzację przedsiębiorstwa będącą wynikiem prowadzonych prac B+R lub internacjonalizację produktów, które zostały wprowadzone na rynek w module „wdrożenie innowacji”).
 • różnych niepowiązanych ze sobą bezpośrednio przedsięwzięć (tzw. projekty nielinearne) prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia wyników innych (zrealizowanych wcześniej i już zakończonych) prac badawczo rozwojowych).
 1. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji, przy czym w module wdrożenie innowacji przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dotację warunkową.

Comments are closed.