MODUŁ KOMPETENCJE – ŚCIEŻKA SMART

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

 Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”

MODUŁ KOMPETENCJE - ŚCIEŻKA SMART

Do pobrania fiszka informacyjna [PDF]

 1. CEL MODUŁU

Wsparcie w tym module ma umożliwiać:

 • doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających,
 • zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy,
 • a także nabywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK),
 • lub kwalifikacji i kompetencji rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji (również w ramach dedykowanych konkursów), rozumianych jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji, przez uprawniony do tego podmiot, w szczególności z zakresu obszarów:
 • prac B+R,
 • inteligentych specjalizacji,
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • komercjalizacji wyników prac B+R,
 • kompetencji z zakresu internacjonalizacji,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • cyfryzacji,
 • polityki klimatycznej,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
 • ekoprojektowania,
 • gospodarki niskoemisyjnej,
 • a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

WYBRANE WYMOGI I OCZEKIWANIA STAWIANE PRZED PRZEDSIĘWZIĘCIEm:

 1. Limit kosztów kwalifikowalnych w module kompetencje wynosi do 15 % kosztów kwalifikowalnych wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego (B+R albo Wdrożenie innowacji). W przypadku, gdy w ramach projektu Wnioskodawca będący MŚP planuje realizację dwóch modułów obligatoryjnych (B+R i Wdrożenie innowacji) wybiera jeden moduł obligatoryjny, który będzie podstawą wyliczenia 15%.
 2. Rezultat modułu winien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE:

 1. Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe uproszczone) - koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozliczane na podstawie stawki jednostkowej, tj.:
  1. wynagrodzenia wykładowców (za czas przeprowadzenia szkolenia oraz ewentualnych konsultacji po szkoleniu, o ile są one wliczone w czas przeprowadzenia szkolenia), koszty operacyjne wykładowców takie jak koszty podróży, koszty zakwaterowania, koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane podczas szkolenia;
  2. koszty wynajmu sal szkoleniowych z adekwatnymi narzędziami i wyposażeniem w jakim są wykorzystywane podczas szkolenia;
  3. koszty materiałów szkoleniowych, w tym koszty tłumaczeń związanych ze szkoleniem;
  4. koszty administracyjne związane z organizacją i obsługą szkolenia, w tym przerwy kawowe i lunche / posiłki serwowane w czasie szkolenia.
 2. Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe rzeczywiste) - koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych, tj.:
  1. koszty uczestników szkolenia bezpośrednio związane ze szkoleniem, tj. koszty podróży i zakwaterowania,
  2. koszty usług doradczych związanych ze szkoleniem.
 3. Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe zagraniczne) - koszty szkoleń realizowanych poza Rzeczpospolitą Polską rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych, zgodnie z kategoriami kosztów jak powyżej.

Finansowaniu nie będą podlegać koszty:

 • usług szkoleniowych, których obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy);
 • szkoleń i egzaminów niezbędnych w bieżącej działalności przedsiębiorstwa, niemających bezpośredniego związku z projektem np. szkolenia prawne, informatyczne, językowe, zawodowe;
 • udziału w studiach podyplomowych, konferencjach;
 • usług doradczych i szkoleniowych, których celem jest rozwój kompetencji managerskich, z wyjątkiem zarządzania projektami B+R.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY NA WYDATKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEZNACZEŃ POMOCY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:

50% - w przypadku pomocy szkoleniowej, która może zostać zwiększona:

 • o 10% dla średnich przedsiębiorców;
 • o 20% dla mikro- i małych przedsiębiorców.

WARUNKI REALIZACJI MODUŁU

 1. Moduł Kompetencje uznaje się za zrealizowany, jeśli Beneficjent wykonał i udokumentował pełny zakres rzeczowo-finansowy modułu, w tym osiągnął zaplanowane wskaźniki.
 2. Weryfikacja wydatków rozliczanych stawką jednostkową polega na sprawdzeniu, czy i na jakim poziomie zrealizowano wskaźnik, rozliczający stawkę jednostkową (wskaźnik wyliczany jest poprzez przemnożenie ilości godzin szkolenia przez określoną stawkę adekwatną do rodzaju szkolenia) na podstawie następujących dokumentów:
  • zaświadczenie lub inny równoważny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia podpisane przez wykonawcę szkolenia, zawierające informację o temacie szkolenia, podmiocie przeprowadzającym szkolenie, dacie i liczbie godzin szkoleniowych, formie szkolenia (zdalna, stacjonarna lub mieszana, przy czym w przypadku formy mieszanej niezbędne jest wskazanie liczby godzin szkoleniowych prowadzonych stacjonarnie i zdalnie) oraz informację, czy szkolenie prowadzone było w formule otwartej czy zamkniętej;
  • oświadczenie beneficjenta o tym, że usługa szkoleniowa została:
 3. zakupiona od usługodawców niemających powiązań osobowych ani kapitałowych z beneficjentem,
 4. przeprowadzona przez usługodawców zewnętrznych (osoby niezatrudnione u beneficjenta, na podstawie jakichkolwiek formy zatrudnienia, które oferują usługi rozwojowe),
 5. przeprowadzona odpłatnie (nie została sfinansowana ze środków publicznych ani prywatnych ani dostarczona nieodpłatnie beneficjentowi),
 6. nieobjęta podwójnym finansowaniem.

Uwaga: W przypadku poważnych wątpliwości w zakresie faktycznego dostarczenia usługi lub uzasadnionych podejrzeń nadużyć finansowych, weryfikacji mogą podlegać dokumenty księgowe i wyciągi bankowe potwierdzające poniesienie wydatków na usługę.