MODUŁ ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW – ŚCIEŻKA SMART

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

 Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”

MODUŁ ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW - ŚCIEŻKA SMART

Do pobrania fiszka informacyjna [PDF]

 1. CEL MODUŁU

       Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.  Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów.

Moduł obejmuje wsparcie:

 1. wprowadzenia lepszej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, wyrażonej wskaźnikiem wielkości odpadów pochodzących z działalności wnioskodawcy, która zostanie przetworzona, odzyskana bądź niewytworzona wskutek realizacji modułu, lub
 2. zwiększenia efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych, wyrażonej wskaźnikiem ilości zaoszczędzonej energii wskutek realizacji modułu, lub
 3. zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku prowadzonej działalności przemysłowej lub usługowej, wyrażonego wskaźnikami zmniejszenia emisji CO2 i innych szkodliwych gazów wskutek realizacji modułu, lub
 4. wprowadzenia bardziej wydajnej gospodarki materiałowej, wyrażonej wskaźnikiem zmniejszenia ilości zużytych surowców wskutek realizacji modułu, lub
 5. ekoprojektowania lub wytworzenia produktów w filozofii zero waste, w tym projektowania produktów z materiałów pochodzących z recyklingu, wyrażonych wskaźnikiem liczby procesów lub produktów objętych ekoprojektowaniem lub liczby produktów wytworzonych w filozofii zero waste lub
 6. przeprowadzania:
 • weryfikacji technologii środowiskowych (ETV, Environmental Technology Verification) wyrażonego wskaźnikiem liczby technologii zweryfikowanych w ramach Systemu ETV, lub
 • środowiskowej oceny cyklu życia (LCA, Life Cycle Assessment) lub oceny śladu środowiskowego produktu (PEF, Product Environmental Footprint), wyrażonych wskaźnikiem liczby przeprowadzonych środowiskowych ocen cyklu życia (LCA) lub śladu środowiskowego produktu (PEF), lub
 • wdrożenia rekomendacji płynących z ocen LCA lub PEF, wyrażonego wskaźnikiem liczby wdrożeń rekomendacji płynących z tych ocen i dotyczących typów działań wskazanych w punktach a-e.

Informacje dodatkowe:

 • ETV - to narzędzie wspierające komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych technologii środowiskowych. System ETV pozwala w sposób wiarygodny i bezstronny potwierdzić efekt działania nowatorskiej technologii oraz korzyści środowiskowe wynikające z jej zastosowania deklarowane przez dostawcę, a podstawą do przeprowadzenia weryfikacji są rzetelne dane z badań technologii. Ponadto, system dostarcza rynkowo istotnych informacji, które pozwalają wytwórcy wyróżnić technologię na rynku, a nabywcy dokonać wyboru technologii najlepiej odpowiadającej jego potrzebom. Dzięki uznawalności Świadectw Weryfikacji na rynkach ogólnoświatowych, ETV przyczynia się także do wzrostu potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw oraz budowania ich pozycji na rynkach globalnych1.
 • LCA - Life Cycle Assesment (Ocena Cyklu Życia) jest techniką, która służy do zbadania aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów w całym okresie życia wyrobu począwszy od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych przez produkcję, użytkowanie, aż do ostatecznej likwidacji2.
 • PEF – Product Environmental Footprint (Ocena Śladu Środowiskowego Produktu) jest ogólną metodą mającą na celu pomiar potencjalnego oddziaływania produktu na środowisko w całym cyklu życia oraz informowanie o nim, określoną w załączniku I do Zalecenia Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej.

WYBRANE WYMOGI I OCZEKIWANIA STAWIANE PRZED PRZEDSIĘWZIĘCIEM:

 1. Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych zapewniony odpowiednimi wartościami wskaźników.
 2. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Wymóg innowacyjności nie dotyczy: przeprowadzania weryfikacji technologii środowiskowych ETV, przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (LCA, Life Cycle Assessment) lub oceny śladu środowiskowego produktu (PEF, Product Environmental Footprint).
 3. Rezultat modułu winien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE:

 1. Grunty i nieruchomości zabudowane - koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów, jeżeli jest on niezbędny do realizacji modułu i kwalifikowany wyłącznie w zakre-sie, w jakim jest wykorzystany do celów realizacji modułu. Suma kwalifikowalnych kosztów gruntów oraz nieruchomości zabudowanych nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych a w przypadku terenów opuszczonych oraz poprzemysłowych3, na których znajdują się budynki, limit ten zostaje podniesiony do 15%.
 2. Środki trwałe/dostawy - koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing środków trwałych innych niż nieruchomości.
 3. Roboty budowlane - koszty nabycia robót i materiałów budowlanych.
 4. Wartości niematerialne i prawne - koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej.
 5. Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji) - W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, znakowania, testowania i certyfikacji, w tym weryfikacji technologii środowiskowych (ETV - Environmental Technology Verification), jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług, poniesione po dniu złożenia wniosku.
 6. Usługi zewnętrzne (doradztwo) - koszty usług doradczych niezbędnych do realizacji modułu, w szczególności przeprowadzenia środowiskowej oceny cyklu życia (LCA - Life Cycle Assessment), oceny śladu środowiskowego produktu (PEF - Product Environmental Footprint) świadczonych przez doradców zewnętrznych tj. osoby fizyczne niezatrudnione u Wnioskodawcy, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które oferują usługi doradztwa. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

DOFINANSOWANIE

Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w module na podstawie:

 1. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 jako:
 2. regionalną pomoc inwestycyjną (art. 14);
 3. pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18);
 4. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (art. 28);
 5. pomoc inwestycyjną umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych (art. 36);
 6. pomoc inwestycyjną na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych (art. 37);
 7. pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną (art. 38);
 8. pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji (art. 40);
 9. pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 41);
 10. pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy (art. 46);
 11. pomoc inwestycyjną na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów (art. 47).
 12. Rozporządzenia 1407/2013 jako pomoc de minimis.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY NA WYDATKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEZNACZEŃ POMOCY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:

 1. limitów intensywności wsparcia według mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej -inwestycja winna spełniać definicję wybranej inwestycji początkowej,
 1. 50% w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP;
 2. 50% w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;
 3. 40% w przypadku pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;
 4. 20, 15 lub 10% odpowiednio dla mikro- i małego, średniego i dużego przedsiębiorcy, w przypadku pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych dla inwestycji zakończonych wcześniej niż trzy lata przed dniem wejścia w życie nowej normy unijnej;
 5. 15, 10 lub 5% odpowiednio dla mikro- i małego, średniego i dużego przedsiębiorcy, w przypadku pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych dla inwestycji zakończonych w okresie od roku do trzech lat przed dniem wejścia w życie nowej normy unijnej;
 6. 30% w przypadku pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną;
 7. 45% w przypadku pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji;
 8. 45% w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, dla których koszty kwalifikowalne zostały obliczone zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 41 ust. 6 lit. a) lub b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
 9. 30% w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, dla których koszty kwalifikowalne zostały obliczone zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 41 ust. 6 lit c;
 10. 45% w przypadku pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy;
 11. 35% w przypadku pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów;
 12. 50% w przypadku pomocy de minimis.

Dla rodzajów pomocy wymienionych w lit. d) oraz od g) do l) intensywność może zostać zwiększona o:

 • 10 % - dla średnich przedsiębiorców,
 • 20% - dla mikro i małych przedsiębiorców.

Dodatkowo dla rodzajów pomocy wymienionych od litery d) do l) intensywność może zostać zwiększona o:

 • 5 % - dla inwestycji usytuowanych na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, a także następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola,
 • 15% - dla inwestycji usytuowanych na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego i regionu mazowieckiego regionalnego.

Projekty realizowane na obszarach gmin regionu warszawskiego stołecznego, innych niż wskazane powyżej, nie kwalifikują się w ogóle do zwiększenia intensywności pomocy związanej z lokalizacją inwestycji.

„inwestycja początkowa” oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

„inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej” oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem, że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna to takiej działalności;

W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych.

W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu MŚP lub dużym przedsiębiorcom koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

UWAGA:  Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 41 ) nie jest udzielana ani wypłacana po oddaniu instalacji do eksploatacji i jest niezależna od wydajności.

WARUNKI REALIZACJI MODUŁU

 1. Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw uznaje się za zrealizowany, jeśli Beneficjent wykonał i udokumentował pełny zakres rzeczowo-finansowy modułu oraz spełnienie wskaźników modułu, a także rozpoczął stosowanie w swojej działalności gospodarczej rozwiązań nabytych lub przygotowanych lub opracowanych w ramach modułu.
 2. Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość projektu, o której mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego, przez okres 3 lat (dla MŚP)/5 lat (dla pozostałych) od zakończenia realizacji Projektu.