FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO – INWESTYCJE

 

Działanie FEPZ.01.06 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw

Opis działania

Celem działania jest rozwijanie potencjału zachodniopomorskich przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji, wzrostu produktywności, tworzenia miejsc pracy, zwiększania udziału w łańcuchach kooperacji oraz transformacji cyfrowej MŚP.

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych i procesowych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje na terenie województwa.

Wsparcie dotyczy inwestycji początkowej tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Typy projektów:

TYP 1. Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW.

TYP 2. Inwestycje wdrażające wyspecjalizowane rozwiązania cyfrowe.

Ad 1. TYP 1. Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW.

Celem wsparcia projektów jest wzrost inwestycji MŚP podejmujących ryzyko inwestycji na obszarze podstawowym Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), na którym z uwagi na liczne deficyty (wyznaczone w oparciu o mierniki w obszarach problemowych – dostępność do usług publicznych, demografia, infrastruktura techniczna, problemy miejscowości popegeerowskich, potencjał gospodarczy, ubóstwo) istnieją trudniejsze warunki do rozwoju działalności gospodarczej.

Kluczowe warunki wsparcia:

 1. Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze podstawowym SSW. Poniżej mapa Specjalnej Strefy Włączenia bieżąco obowiązująca (źródło: http://eregion.wzp.pl/aktualizacja-dokumentu-pn-specjalna-strefa-wlaczenia-na-obszarze-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-2)

UWAGA: Przed rozpoczęciem naboru obszar SSW zostanie zaktualizowany.

 

 1. Premiowane będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego:
  1. Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn,
  2. Przetwórstwo naturalne nowej generacji,
  3. Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,
  4. Technologie i usługi przyszłości,
  5. Niebieska gospodarka i zielony transport,
  6. Turystyka i jakość życia oraz uzupełniająco w specjalizacjach wyłaniających się z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).
 2. Premiowane będą inwestycje, które obejmą zastosowanie rozwiązań w obszarze transformacji przemysłowej, zielonej i cyfrowej w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 3. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach działania muszą być zgodne z zasadą DNSH. (Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), Komisja Europejska, nie będzie wspierała z przedsięwzięć zagrażających osiągnięciu unijnych celów klimatycznych i środowiskowych).

Ad 2. TYP 2. Inwestycje wdrażające wyspecjalizowane rozwiązania cyfrowe.

Zakłada się wsparcie inwestycji służących innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, tj. wdrażające wyspecjalizowane rozwiązania cyfrowe prowadzące do automatyzacji procesów i robotyzacji przedsiębiorstw wraz z komponentami dotyczącym rozwoju kwalifikacji personelu.

Kluczowe warunki wsparcia:

 1. Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 2. Premiowane będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego:
  1. Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn,
  2. Przetwórstwo naturalne nowej generacji,
  3. Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,
  4. Technologie i usługi przyszłości,
  5. Niebieska gospodarka i zielony transport,
  6. Turystyka i jakość życia oraz uzupełniająco w specjalizacjach wyłaniających się z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).
 3. Premiowane będą inwestycje, które obejmą zastosowanie rozwiązań w obszarze transformacji przemysłowej, zielonej i cyfrowej w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 4. Wyklucza się dofinansowanie zakupu oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.
 5. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach działania muszą być zgodne z zasadą DNSH. (Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), Komisja Europejska, nie będzie wspierała z przedsięwzięć zagrażających osiągnięciu unijnych celów klimatycznych i środowiskowych).

Beneficjenci:

Ze wsparcia mogą korzystać:

 • mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów;

Intensywność pomocy publicznej.

- 50% – średnie przedsiębiorstwa

- 60% – mikro i małe przedsiębiorstwa

Comments are closed.