Skuteczność i efektywność partnerskiej współpracy.

Osiągane wyniki plasują firmę Master Marketing wśród najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce oraz pozwalają zająć miejsce wśród liderów Województwa Zachodniopomorskiego.

Dowodem na wysoką skuteczność i efektywność naszej firmy jest ranking organizowany przez wydawnictwo FUNDUSZE EUROPEJSKIE - dwumiesięcznik poświęcony dotacjom unijnym.
Szczegóły rankingu dostępne są na stronie: www.fundusze-europejskie.pl

Osiągnięcia w ramach konkursów okresu budżetowego 2014-2020.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020:

W konkursie działania 1.6.  „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia” nr  RPZP.01.06.00-IZ.00-32-002/17  z 2017 roku dofinansowanie z 3 i 4 miejsca listy rankingowej otrzymały, dwa opracowane przeze mnie projekty dla następujących firm

  1.  "ESJOT" Stanisław Janowski S.K.
  2.  ANAK FOOD Sp. z o.o.

Powyższe projekty o łącznej wartości inwestycji 60 725 000,00 zł konsumują dofinansowanie w wysokości 12 115 224,00 zł, co stanowi ponad 28% budżetu konkursu.

W konkursie działania 1.5. „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” nr  RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16 z 2016 roku dofinansowanie z 7 miejsca listy rankingowej otrzymał, opracowany przeze mnie projekt firmy CERMAR  INDUSTRY Sp. z o.o., o wartości inwestycji 10 060 000,00 zł i dofinansowaniu w wysokości 3 521 000,00 zł., co stanowi około 7% budżetu konkursu.

W województwie zachodniopomorskim w ramach pierwszych konkursów (z 2015 roku)  łącznie w działaniu 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” oraz  działaniu 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia”  zostało wybranych do dofinansowania 38 projektów z kwotą dofinansowania 119 254 801,43 zł.

Wśród powyższych projektów dofinansowanie uzyskały 4 projekty opracowane przez firmę Master Marketing, w szczególności projekty firm,

w działaniu 1.6.:

  1. BBC SP. z o.o.
  2. PPHU „REDAN” Renata Daniłowicz

w działaniu 1.5.:

  1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE „SCANBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  2. "ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA

Powyższe osiągnięcia wskazują, że pod względem ilości projektów firma Master Marketing uczestniczy przy realizacji ponad 10% projektów, które konsumują dotacje o wartości 15 025 000,00 zł, co stanowi około 12,6% budżetu przeznaczonego na dofinansowanie inwestycji w powyższych konkursach.

Ponadto:

W ramach pierwszego konkursu ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w działaniu POIR 3.2.1. „BADANIA NA RYNEK” z roku 2015, opracowany przez firmę Master Marketing projekt dla firmy Rarytas Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie jako jedyny z województwa zachodniopomorskiego.


Osiągnięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiegona lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 - Gospodarka - Innowacje - Technologie.

W działaniach obejmujących dofinansowaniem projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw na 37 opracowanych projektów inwestycyjnych o łącznej kwocie inwestycji przekraczającej 89 mln zł, pozytywną ocenę formalną i merytoryczną uzyskały 32 projekty z czego 30 zostało skierowanych do dofinansowania w łącznej kwocie blisko 39 mln zł.

Podsumowując:ranking

Ilość opracowanych i złożonych wniosków
o dofinansowanie projektów inwestycyjnych
37 szt.
Ilość projektów pozytywnie ocenionych
przez instytucję finansującą
32 szt.
Ilość projektów skierowanych do dofinansowania 30 szt.
Wartość kosztów kwalifikowanych
inwestycji objętych wnioskowaniem o dofinansowanie
89 658 658,00 zł
Wnioskowana wartość dofinansowania
opracowanych projektów inwestycyjnych
46 051 444,80 zł
Uzyskana wartość dofinansowania 38 692 050,00 zł

 

Blisko 39 mln zł uzyskanego dofinansowania projektów inwestycyjnych stanowi około 6% wartości budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonego na działania 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 w okresie 2007-2013.

Powyższy wynik wskazuje na unikatową skuteczność i efektywność działalności firmy Master Marketing w zakresie wsparcia przedsiębiorców w procesie pozyskiwania dotacji przedsięwzięć inwestycyjnych, co zostaje potwierdzone otrzymanymi referencjami.

 

Osiągnięcia w ramach Programu Operacyjengo Innowacyjna Gospodarka (2007-2013).

PO IG Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B dofinansowanie uzyskały dwa opracowane przez nas projekty o łącznej wartości dofinansowania 340 000,00 zł.

POIG Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.1. Paszport do eksportu dofinansowanie uzyskały trzy opracowane przez nas projekty o łącznej wartości dofinansowania 220 000,00 zł.

Zachęcam do zapoznania się z listą naszych klientów, referencjami i przykładami zrealizowanych projektów doradczych.

Proponuję również zapoznać się z publikacjami i opracowanymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi prowadzonej działalności.